Co to znamená byzantský?

Co to je Byzantská říše

Byzantská říše byl historický státní útvar existující v letech 395 až 1453. Jednalo se o pokračovatelku římské říše s pravoslavným křesťanstvím jako státním náboženstvím. Státním zřízením byla Byzanc monarchií.

Na jakou kulturu navazovala Byzantská říše

Vědomě navazovala na antické vzory, jakými byli například významní historikové Hérodotos a Thúkydidés v Řecku nebo Titus Livius v Římě. Na rozdíl od starověkých dějepisců nehledali byzantští kronikáři smysl dějin, ale historii chápali pragmaticky jako „učitelku života“.

Jak sebe nazývají Byzantinci

Zatímco slovy Ἕλλην („Řek“) či ἐθνικός (adjektivum doslova znamenající „národní“, ale v byzantském kontextu překládáno jednoduše „pohan“) označovali Řeky antické, za jejichž hlavní odlišnost považovali pohanské náboženství, Byzantinci sami sebe nazývali Ῥωμαίος („Říman“) či χριστιανός („křesťan“).

Kde byl Byzanc

Zpočátku se Byzantská říše rozprostírala na území Malé Asie a na Balkáně, občas též na území dnešní Itálie, a východní Afriky.
Archiv

Kdo založil Byzantskou říši

století př. n.l. Město založil jako svou novou rezidenci císař Konstantin 8. listopadu 324 a po něm bylo také nazváno Konstantinupolis, tedy město Konstantinovo.

Co se stalo v roce 1453

Pád Konstantinopole do rukou Osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí ovládající Balkán a východní Středomoří.

Kdy a jak vznikla Byzantská říše

11. května 330 n. l.Byzantská říše / Založení

Jak se mluví v Istanbulu

V Turecku i v turecké části Kypru je úředním jazykem turečtina. V jihovýchodním Turecku se používá neoficiální jazyk kurdština. Znalost dalších světových jazyků, především angličtiny a němčiny, je mezi obyvateli značně omezená.

Proč začala stoletá válka

Skutečnou příčinou sporu byla flanderská města, které chtěl Eduard III. obsadit a napařit jim velké daně (vyrábělo se zde sukno). První etapa války (1337 – 1360) byla ve znamení převahy Anglie. Angličtí zbojníci se roku 1337 vylodili v Normandii a začali plenit severofrancouzská města.

Kdo postupně útočil na Byzantskou říši

Postupný rozklad vyvrcholil pádem Konstantinopole v roce 1453 a dobytím zbývajících byzantských území osmanskými Turky. V průběhu své tisícileté existence sloužila říše jako záštita křesťanství, čímž výrazně přispěla k ochraně Evropy před šířením islámu.

Které kmeny útočily na Byzanc

V 7. století útočí na Byzanc Arabové z jihu, Slované a Bulhaři ze severu a Peršané z východu => Byzanci se nepodařilo udržet dobytá území.

Co znamená v Turecku EFE

Mužské křestní jméno tureckého původu. V překladu jméno znamená statečný bratr.

Jak se zdraví v Turecku

Merhaba je pravděpodobně nejznámější turecký pozdrav, se kterým nemůžete nikdy nic pokazit. Pokud si nejste jisti, je tento pozdrav dobrá volba. Může být použit kdykoli a v jakémkoli kontextu, při jakékoli příležitosti, formální či neformální. Pro ranní pozdrav se používá günaydın.

Kdo vyhrál válku růží

Války růží

trvání: 22. května 1455 – 24. května 1487
místo: Anglie, Wales, Calais
casus belli: spor o následnictví
výsledek: nástup Tudorovců na anglický trůn

Jak dopadla 100 letá válka

Francie posílila. Roku 1453 skončila stoletá válka porážkou Anglie. Francie zvítězila a stala se nejmocnější zemí v Evropě. Anglie ztratila svá území ve Francii kromě přístavu Calais.

Jak dlouho trvala Římská říše

Římská říše patřila k nejmocnějším a největším v dějinách Evropy. Existovala v letech 27 před naším letopočtem až 17. ledna 395, kdy byla po smrti císaře Theodosiuse I. rozdělena mezi jeho dva syny.

Jak se řekne turecky zmrzlina

Potraviny (Gıda / yemek)

Česky Turecky
sýr peynir / kaşar
těstoviny makarna
vejce yumurta
zmrzlina dondurma

Kdo to byli Tudorovci

Tudorovci, původně waleský rod Tewdur, připomínaný již ve 13. století, byli anglickou královskou dynastií od roku 1485 až do roku 1603. Tři hlavní panovníci dynastie – Jindřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I.

Kdo vyhrál 100 letou válku

Stoletá válka

trvání: 1337–1453
místo: Francie, Nizozemí, Anglie, Španělsko
výsledek: vítězství valoiské Francie rod Valois se ve Francii udržel u moci, anglické nároky na Francii pokračují.
změny území: Francie získala anglická území Akvitánie a Normandie. Anglii zbylo jen okolí Calais.

Kdy zanikl Řím

Za definitivní konec Západořímské říše i starověku je považována abdikace císaře Romula Augustula 4. září v již zmiňovaném roce 476. K opuštění trůnu jej donutil germánský velitel římských vojsk jménem Odoaker.

Kdo znicil Řím

Za zánik Západořímské říše je tradičně pokládán rok 476, kdy germánský vojevůdce Odoaker sesadil nedospělého císaře Romula Augusta.

Jak zemřel Jindřich 7

Zemřel 21. dubna 1509 na tuberkulózu a jeho nástupcem na anglickém trůnu se stal jeho syn Jindřich VIII. Jeho ostatky byly pohřbeny ve Westminsterském opatství.

Kdo hral Jindricha 8

Obsazení

role herec/herečka série
Jindřich VIII., král Anglie Jonathan Rhys Meyers 1–4
Charles Brandon, vévoda ze Suffolku Henry Cavill 1–4
Thomas Cromwell, hrabě z Essexu James Frain 1–3
Anna Boleynová Natalie Dormerová 1–2

Kdo zemřel v bitvě u Kresčaku

V roce 1346 zde proběhla bitva u Kresčaku, ve které padl český král Jan Lucemburský. Vesnice byla dějištěm bitvy náhodou – důvodem bylo počasí. Bylo to jediné místo, kde se po dlouhém tažení v dešti usídlila vojska Angličanů i Francouzů.

Co je to Spqr

je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský. Symbolizovala tyto dvě složky vlády římské říše. Sousloví vzniklo v období římské republiky a bylo používáno i za císařství.