Jak citovat když autor cituje jiného autora?

Jak citovat autora který cituje jiného autora

původní zdroj, citováno dle citovaný zdroj). V případě, že je zřejmý vlastní vklad sekundárního autora, např. složením parafrází několika dalších původních autorů, lze citovat pouze sekundárního autora (Švejda, 2003-).
Archiv

Jak citovat Neprimou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak vypadá nepřímá citace

– Nepřímá citace je přepis cizí myšlenky za pomocí vlastní formulace (tj. parafráze). Není graficky zvýrazněna. V obou případech se uvede odkaz na zdroj, odkud byl údaj převzat (tzv.

Jak citovat autora

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak citovat knihu s více autory

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak citovat překlad knihy

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Co se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Kdy se nemusí citovat

Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte. Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování. Pokud jsme je ale již někde publikovali, musíme sami sebe ocitovat.

Jak se píše poznámka autora

[A]bc, do hranatých závorek vkládáme také poznámku autora, a to tímto způsobem: [pozn. aut.] (nebo příslušnou zkratku v jazyce článku, ale nikoli iniciály přispěvatele)

Jak citovat autora a kolektiv autorů

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak citovat bez autora

Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci. Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

Jak parafrázovat více autorů

Více autorů

Uvedeme prvního autora, zkratku „et al. “ nebo její ekvivalent.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl (myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak se zbavit poznámky pod čarou

Odebrání poznámky pod čarou

Dalším způsobem, jak to můžete udělat, je kliknout pravým tlačítkem myši na poznámku pod čarou v dolní části stránky, vybrat Přejít na poznámku pod čarou a odstranit číslo tam.

Jak vložit poznámku pod čarou se stejným číslem

Podívejte se do stejné poznámky pod čarou víckrát

Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete odkaz vložit. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Cross-reference (Křížový odkaz). V seznamu Typ odkazu klikněte na poznámky pod čarou. V seznamu Vložit odkaz na klikněte na číslo poznámky pod čarou.

Jak citovat autorsky kolektiv

Kolektiv autorů.

Pokud je na titulním listě uvedeno pouze „zpracoval kolektiv auto- rů“ nebo „kolektiv autorů“ nebo kniha nemá autora uvedeného vůbec, pak se údaj o autorech v záznamu zcela vynechává a zápis citace začíná údajem o názvu.

Jak citovat knihu bez autora

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj záznamu (obvykle autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. I zde můžeme za čárku zapsat stranu, na kterou se odkazujeme do původního dokumentu.

Jak citovat knihu se dvěma autory

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak citovat Pokud je více autorů

Při citaci vícera autorů se pro oddělení používá znak &: (Novák & Němec, 2000). Při citací vícera publikací se zdroje oddělují středníkem: (Novák, 2000; Němec, 2003). Při odkazu na konkrétní část textu se udává ještě číslo strany, na níž je text vytištěný: (Novák, 2000, s. 100).

Co není třeba citovat

je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE.

Co patří do poznámek pod čarou

– první odkaz (poznámka pod čarou) by měl obsahovat všechny údaje, které zajistí propojení citace s textem – pokud daný informační zdroj v práci citujeme poprvé, píšeme celou citaci (zpravidla doplněna o konkrétní stranu, ze které právě čerpáme); pokud zdroj využíváme znovu, daný odkaz na zdroj můžeme zkrátit s …

Jak mají vypadat poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky.

Jak má vypadat poznámka pod čarou

– první odkaz (poznámka pod čarou) by měl obsahovat všechny údaje, které zajistí propojení citace s textem – pokud daný informační zdroj v práci citujeme poprvé, píšeme celou citaci (zpravidla doplněna o konkrétní stranu, ze které právě čerpáme); pokud zdroj využíváme znovu, daný odkaz na zdroj můžeme zkrátit s …

Jak citovat obrázek bez autora

Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla odpovídat citaci Webové stránky (příklad viz níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.

Jak citovat strany knih

Název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany.