Co to je deflátor HDP?

Jak Vypocitat deflator HDP

Deflátor HDP = (nominální HDP / reálný HDP) * 100

Na druhé straně je deflátor obecným ukazatelem inflace a deflace, který je implicitní, protože měří změny ve složení cen a HDP. Neměří kvalitu života země a souvisí spíše jako faktor platu a finančního přizpůsobení nebo pro výpočet kupní síly země.

Jak spočítat deflátor

Deflátor HDP je mírou cenové hladiny všech finálních výrobků a služeb vyrobených na domácím trhu v ekonomice. Lze jej vypočítat jako poměr nominálního HDP k reálnému HDP vynásobený 100.

Co to je nominální HDP

Nominální HDP měří peněžní hodnotu produkce v běžných (tržních) cenách (b.c.) běžného roku. Zahrnuje změny v objemu agregátní produkce a změny cen jednotlivých položek. Zatímco reálné HDP měří peněžní hodnotu produkce ve stálých cenách (s.c.) základního (bazického) roku.
Archiv

Jak vypočítat reálný HDP

Reálný HDP = nominální HDP – inflace (nominální HDP očištěný od inflace). Pro výpočet reálného HDP se používají cenové indexy, které jsou stanoveny. Tempo růstu reálného HDP = tempo růstu nominálního HDP – tempo růstu inflace.

Co je to CPI

Index spotřebitelských cen (anglicky: consumer price index, odtud CPI) vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností. Srovnává tedy náklady na nákup určitého neměnného souboru statků.

Jak se počítá tempo růstu HDP

Tempo růstu reálného HDP = tempo růstu nominálního HDP – tempo růstu inflace. HDP vypočítáváme ve stálých cenách.

Jaký je rozdíl mezi HDP a HNP

Jaký je tedy rozdíl mezi HDP a HNP Hrubý domácí produkt je zaměřen na výstupy vyprodukované v rámci hranic určité země, hrubý národní produkt je veličinou, která měří výkon výrobních faktorů podle jejich národní příslušnosti.

Jaká je hodnota HDP

Ekonomika Česka
Populace ▲ 10 693 939 (1. ledna 2020)
HDP ▼ CZK5 651 990 000 000. (nominalní, 2020 odhad) ▼ $431 mld. (PPP, 2020 odhad)
Změna HDP 2,27 % (2021)
HDP na obyvatele ▲ 40 862 $ PPP (2021)

Kdo počítá HDP

Hrubý domácí produkt v ČR sleduje Český statistický úřad, který pravidelně (kvartálně) počítá růst nebo pokles HDP. ČSÚ také sleduje, jaká odvětví ekonomiky se na tvorbě HDP v ČR nejvíce podílí. Hlavní podíl na HDP v Česku mají dlouhodobě služby, následuje průmysl, stavebnictví a zemědělství.

Co je to inflace

Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly neboli hodnoty peněz.

Jak často se počítá CPI

Statistikové každý měsíc zjišťují ceny určitého koše statků a služeb. Statky a služby byly zařazeny do koše podle výdajů průměrné domácnosti v určitém roce. Tento rok se nazývá rokem základním. CPI se konstruuje tak, že statistikové měsíčně zjišťují v obchodech ceny jednotlivých statků a služeb.

Co znamená když roste HDP

To znamená, že přibývá pracovních míst, přibývá firem, které hledají nové pracovníky pro svůj další rozvoj, ale zároveň ubývá dostupné pracovní síly na pracovním trhu.

Co tvoří HDP ČR

Podle sektorového hlediska má na tvorbě hrubé přidané hodnoty dominantní podíl sektor služeb (62 %), podíl průmyslu činí 30 %, podíl stavebnictví 6 % a podíl zemědělství 2 %. Klíčovou roli ve vývoji ekonomiky hraje zahraniční obchod. Podíl vývozu zboží a služeb na HDP dosahuje 78 % a dlouhodobě stoupá.

Co měří HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.

Co to je stagflace

Stagflace znamená stagnaci ekonomiky, vysokou inflaci a vysokou nezaměstnanost. Tak jak je makroekonomicky předepsáno, pro řešení problému vysoké inflace se zavádí snížení vládních výdajů, zvýšení daní, zvýšení úrokových sazeb a zvýšení požadavků na bankovní rezervy.

Co to je deflace

Deflace je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice. Obvykle se měří indexem spotřebitelských cen. Opakem deflace je inflace.

Co to je deflátor

Deflátor HDP je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace v ekonomice. Deflátor HDP není založen na spotřebním koši, jako jiné cenové indexy (např. index spotřebitelských cen), ale zahrnuje v sobě změnu cen všech statků v ekonomice.

Kdo vydělává na inflaci

Centrální banky mohou ovlivnit inflaci ve významné míře pomocí stanovení úrokových sazeb a přes jiné operace. Vysoké úrokové sazby a pomalý růst peněžní zásoby jsou tradiční způsoby, které centrální banky používají pro boj s inflací nebo pro její prevenci, i když existují různé přístupy.

Co zvyšuje HDP

Veřejné výdaje na zboží a služby zvyšují agregátní výdaje, protože představují další složku agregátních výdajů vedle spotřeby a investic. Vývoz znamená příliv poptávky ze zahraničních trhů na český trh. Zvyšuje agregátní výdaje na našem trhu, a tím zvyšuje náš nominální HDP.

Jak funguje HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Může být definován, resp. spočten třemi způsoby: (1) produkční metodou, (2) výdajovou metodou a (3) důchodovou metodou.

Co je to Pádivá inflace

Inflace pádivá – je dvou až tříciferný roční růst míry inflace. Pádivá inflace již vyvolává vážné ekonomické problémy. Kupní síla peněz se snižuje, lidé se snaží držet co nejméně peněz, nakupují různé statky. Hyperinflace – jedná se o čtyř i více ciferný roční nárůst míry inflace.

Jak se projevuje deflace

Deflace není primárně vyvolána nedostatkem peněz v oběhu (bankovek, žirových peněz), spíše zpomalením jejich obratu. Může být ovšem ovlivněna i odlivem kapitálu do zahraničí. Klesá také úvěrová aktivita bank. Vždy však znamená pokles agregátní poptávky na trhu, což se v podnikové praxi projevuje snížením obratu.

Kdy je deflace

Deflace je opak inflace, dochází při ní k dlouhodobějšímu všeobecnému poklesu cen zboží a služeb. O deflaci mluvíme ve chvíli, kdy míra inflace klesne pod 0% (negativní míra inflace). Na rozdíl od inflace zvyšuje deflace kupní sílu peněz.

Co roztáčí inflaci

Nízká až mírná inflace může být vedle růstu peněžní zásoby vysvětlována i kolísáním reálné poptávky po zboží nebo výkyvy v nabídce a dodávkách zboží.

Co způsobí vysoká inflace

Po letech, kdy byla inflace velmi nízká, dosáhla v srpnu, září a říjnu 2021 nejvyšší úrovně za posledních 13 let. Dochází k tomu ze tří hlavních důvodů: naše ekonomika se rychle znovu otvírá, inflaci tlačí nahoru vysoké ceny energií a také to, co statistici nazývají „vliv srovnávací základny“.