Jak citovat článek na internetu APA?

Jak citovat článek na webu APA

Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i DOI URL či URL. Novinový článek Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den).
Archiv

Jak správně citovat článek z internetu

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Jak citovat článek v časopise APA

Citovaný text (citát) je vždy označený uvozovkami a je doplněný odkazem na zdroj. V odkazu na zdroj se uvádí i číslo stránky (pokud má zdroj číslované strany). Celý bibliografický zápis zdroje (bibliografická citace) se píše do seznamu použitých zdrojů na konci práce.
Archiv

Jak citovat článek

Bibliografická citace článku začíná vždy autorem článku, pokud není autor uveden, tak údaj vynecháme. Následuje název článku, který zapisujeme normálním písmem, nikoli kurzívou, protože se jedná o název části. Následuje kurzívou psaný název periodika, volitelně nakladatelské údaje a poté důležité informace o číslování.

Jak citovat z webové stránky

Webové stránky obecně

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak citovat článek bez autora

Nejjednodušším způsobem můžeme webovou stránku bez autora citovat podle normy APA 7, kde uvedeme autora (v tomto případě se nejčastěji jedná o instituci či konkrétní společnost), dále do kulatých závorek napíšeme rok, případně též měsíc a den, pokud je známo, kdy byly citovaná strana či článek na webové stránce …

Jak parafrázovat webové stránky

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat webové stránky bez autora

Ve Vašem případě pokud webová stránka nemá autora, citovali bychom ji pod jménem stránky, tj. Barthelův test a poté rok.

Jak odkazovat na internetové zdroje v textu

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak citovat online slovník

citování online dokumentu bude v textu při Vámi zvolené metodě citování (Harvardský systém) pro online dokumenty podobné, jako kdybyste citovala tištěný slovník, jen nebude uveden rozsah stran. Citujete-li oba dokumenty – tištěný i elektronický, musí být jen v citaci (a zároveň v seznamu zdrojů) jednoznačně určené.

Jak citovat článek na internetu ISO 690

Jméno tvůrce(ů) článku. Název: podnázev článku. Název periodika [Typ.nosiče]. Rok publikování, číslování, rozsah stran příspěvku [Datum citování].ISSN. Dostupnost a přístup. Další poznámky.

Jak citovat online katalog

In: Název zdroje [typ média]. Vlastník webové stránky, rok vydání/copyright. [datum citování]. Dostupnost.

Jak citovat webové sídlo

Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování].

Jak citovat pod čarou webovou stránku

Podstatné je samozřejmě jméno autora/organizace (je-li známo), následuje konkrétní název článku/strany/pojmu. Dále je nutné uvést webové sídlo (web, kde se citovaný pramen nachází), v případě článku i konkrétní datum nebo alespoň rok publikování.

Jak udělat citaci zdrojů

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat text z webové stránky

Název hlavní webové stránky / webového sídla: podnázev hlavní webové stránky [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit.

Jak citovat článek s více autory

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak citovat online přednášku

Citace vysokoškolské přednáškypříjmení – příjmení přednášejícího.jméno – jméno přednášejícího.téma – název přednášky.předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástíobor – obor studia, pro nějž je předmět určen.fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena.

Jak citovat rozhovor na internetu

Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení]. Místo a datum rozhovoru.

Jak citovat webovou stránku pod čarou

Zkrácená citace v poznámce pod čarou je obvykle celá při prvním citování informačního zdroje. Další je již možné zkrátit na příjmení autora, název titulu a rozsah stran. Pokud na stejný informační zdroj odkazujeme poznámkami pod čarou ihned za sebou, je možné použít zkráceně Tamtéž.

Jak citovat tabulky ISO 690

Podle normy ISO690 má záznam fotografie strukturu citování grafických děl. Jsou-li fotografie / tabulky / grafy převzaty z webu, je nutné záznam doplnit o údaje požadované u elektronických zdrojů (datum citování a dostupnost = link).

Jak citovat webovou stránku bez data

Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.]. Využíváme-li Harvardský styl odkazování, napíšeme „nedatováno“, např.: (Nová nedatováno, s. 29); když je práce přijata k vydání, nevíme ale kdy k tomu dojde (např.

Jak citovat webovou stránku v textu bez autora

Ve Vašem případě pokud webová stránka nemá autora, citovali bychom ji pod jménem stránky, tj. Barthelův test a poté rok.

Jak má vypadat citace webové stránky

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak citovat webovou stránku Bez roku

Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010]. Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.].