Jak nahradit slovo má?

Jak nahradit slovo slovo

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.
Archiv

Co napsat místo je

Místo můžeme např. popisovat podle toho, kde se nachází (ve městě, na venkově, v části města atp.), dále můžeme popsat jeho vyjímečné vlastnosti (např. významné památky, krajinné prvky nebo místa, kde se setkávají lidé). Některé vlastnosti lze popsat obecněji, některé naopak velmi konkrétně a detailně.

Jak nahradit sloveso bych

Samotné sloveso would znamená bych, by, bychom apod. a začátečníci se s ním setkávají poprvé právě ve spojení would like. Pozn.: Pokud vás zajímá další práce se samotným slovesem would, můžete si přečíst náš článek would/could/should.

Jak nahradit slovo často

Komentáře ke slovu často

» reagovat
> » reagovat
ne
často » reagovat
také zpravidla, pravidelně

Jak poznám synonymum

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.

Jak popsat místo

Místo můžeme např. popisovat podle toho, kde se nachází (ve městě, na venkově, v části města atp.), dále můžeme popsat jeho výjimečné vlastnosti (např. významné památky, krajinné prvky nebo místa, kde se setkávají lidé). Některé vlastnosti lze popsat obecněji, některé naopak velmi konkrétně a detailně.

Jak má vypadat vyprávění

Podstatou vypravování je vystihnout děj, příběh tak, aby si ho čtenář, posluchač dovedl představit. Vypravování má tedy děj buď skutečný, nebo smyšlený. Vypravování může obsahovat monology (samomluvu), dialogy (rozhovory více postav), řeč přímou a nepřímou.

Jak se píše byste

množného zp. podmiňovacího (kondicionálu) píšeme vždy „byste“ (vy byste se zlobili, vy byste bývali nepřišli). To stejné platí i pro další tvary podmiňovacího způsobu (kondicionálu), píšeme vždy: abyste, kdybyste apod.

Kdy se určuje čas

Je to z toho důvodu, že pouze u oznamovacího způsobu určujeme slovesný čas. To znamená, že u rozkazovacího a podmiňovacího způsobu čas neurčujeme. Nyní zopakujeme slovesný čas. Ten, jak jsem již zmiňovala, určujeme pouze u sloves v oznamovacím způsobu.

Jak nahradit slovo Důvod

Důvod.příčina.pohnutka.argument.

Jak nahradit slovo tady

synonymaEditovattu, zde, (hovorově) tuhle.—

Co jsou to synonyma Antonyma a Homonyma

Antonyma – slova opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy. Homonyma – slova souzvučná – mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.

Co je to Antonyma

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně).

Jak má vypadat popis

POPIS: Cílem popisu je v logicky uspořádaném pořadí vyvolat ve čtenáři představu o předmětu, osobě, ději nebo třeba krajině. Začínáme nejdůležitějšími prvky a snažíme se o maximální výstižnost. Uvádí se podstatné znaky a vlastnosti, používáme spisovný jazyk a neutrální jazykové prostředky.

Jak se píše popis obrazku

1. Úvod – jméno autora, název, doba vzniku, styl, hlavní motiv 2. Hlavní část popisu → Popředí (první plán) → Střední část (druhý plán) → Pozadí (třetí plán) 3. Závěr – celkový dojem, barva, technika, kontrast…

Jak má vypadat charakteristika

Charakteristika se zpravidla dělí na charakteristiku vnější (tedy popis toho, co vidíme, jak postava vypadá) a charakteristiku vnitřní (popis toho, co na první pohled vidět tak úplně nemůžeme, tedy popis vlastností). Aby si čtenář mohl postavu co nejlépe představit, je vhodné začít vnější charakteristikou.

Co je správné aby jste nebo abyste

Odpověď není nikterak složitá: Spojku „aby“ ve tvaru 2. osoby čísla množného píšeme vždy abyste, nikoli aby jste ani abyjste. (Tvar podmiňovacího způsobu byste se „sloučí“ se spojkou aby v jediný výraz.) Abyste věděli, já to stejně udělám po svém.

Jak se píše bychom

Pravopisně správně je pouze tvar bychom! Tvary v jednotném a množném čísle jsou následující: bych, bys, by; bychom, byste, by.

Co je to rod činný a trpný

Úplně jednoduše lze říci, že činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět. Rozdíl mezi těmito rody si můžeme ukázat na dvou příkladových větách: Někdo umyl okna. Podmětem této věty je slovo někdo (třeba Petr, Zuzka, maminka nebo kdokoliv jiný, kdo u vás myje okna).

Co je to osoba

Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání. Osoba je odborný pojem psychologie, filosofie, teologie, práva, sociologie a kulturní antropologie.

Jak nahradit slovo Protože

protože – proto, že; takže – tak, že.

Co je to podnět

Podnět s „n“ uprostřed pojmenovává nějaký stimul/impuls, který vede k jednání, činnosti apod. Pozor! Stejně tak píšeme i přídavné jméno odvozené, tedy: podnětný – povzbuzující, dávající podněty apod.

Jak nahradit slovo poté

Potépotom.pak.posléze.nato.teďnyní

Jak nahradit slovo například

synonymaEditovatkupříkladu, třeba, příkladmo, dejme tomu.zejména.

Jaké je synonymum ke slovu

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).