Jak se dostat do armády ženy?

Co potřebuji do armady

Co bys měl splňovatvěk 18 let a více.občanství ČR.trestní bezúhonnost.zdravotní způsobilost.splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (!)ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace.složení vojenské přísahy.

Jak se dostat do aktivních záloh

Podmínky zařazení do aktivní zálohy:

trestní bezúhonnost žadatele; potřeba ozbrojených sil; uzavření dohody mezi žadatelem a KVV. Dohodu o zařazení do aktivní zálohy uzavírá s žadatelem příslušné Krajské vojenské velitelství na dobu tří let.

Jak se dostat do armady bez skoly

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .
Archiv

Jak probiha nábor do armady

Jak probíhá nábor do armády

Uchazeč se musí v první řadě zaregistrovat. Navíc absolvuje návštěvu náborového střediska a podá si žádost o povolání do služebního poměru. Současně musí doložit osobní dokumenty. Pak následuje vyšetření, která potvrdí jeho zdravotní způsobilost.
Archiv

Co dělá četař

V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Jak se připravit na armádu

Na počátku přípravy si určitě vyzkoušej všechny disciplíny testové baterie (kromě zátěžového testu W170), abys zjistil, jakých výkonů jsi v jednotlivých cvicích vlastně schopen. Podle dosažených výsledků se potom můžeš zaměřit na trénink těch cviků, ve kterých ti to zas až tolik nešlo.

Jak odejít z aktivních záloh

V případě, že je voják v aktivní záloze na vojenském cvičení může odstoupit od dohody dnem následujícím po dni propuštění z vojenského cvičení. Krajské vojenské velitelství může odstoupit od dohody kdykoli podle potřeb ozbrojených sil.

Jaký by měl být voják

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Jaké vzdělání musí mít voják

dokončené úplné střední vzdělání s maturitou nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou. v případě vojenské střední školy zakončované základní vzdělání splnění podmínek pro povolání do služebního poměru (musíš být trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý a politicky neangažovaný)

Kdo je nad generálem

důstojnický sbor: poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník. generálové: brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál.

Co dělá rotný

Rotný ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži.

Jak dlouho trvá vojenský výcvik

Délka kurzu – 31 výcvikových dnů, 240 výcvikových hodin, rozvržen viz níže: 11 dnů nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) 3 dny volna za NVV. 4 dny NVV.

Jak se správně salutuje

Pozdrav velitele tvaru rukou se provádí tak, že pravou ruku přiloží nejkratší cestou k hlavě do výše horní třetiny čela, přičemž se prostředník dotýká pokrývky hlavy nad spánkem. Prsty jsou semknuté (palec je přitažen k dlani), dlaň je v jedné přímce s předloktím, nadloktí je vodorovné, poněkud vpředu.

Co dělá rotmistr

V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti vzdělávacího nebo hospodářsky-správního charakteru, nebo činnosti související s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni pracoviště, skupiny, dílny, …

Co znamená prap

–⁠⁠⁠⁠ podpraporčík, prap. –⁠⁠⁠⁠ praporčík, nprap.

Proč se říká guma

Je to pejorativní a vychází z minulosti, kdy vojáci, účastníci KVZ, byli na uniformách starého typu (vzor 85) označeni podlouhlými úzkými stříbrnými odznaky (připomínající kolejničky). Běžní vojáci je nemají rádi, jsou pro ně "gumy" a "zasraný inženýři".

Kdy se salutuje

Tento pozdrav je tradičním projevem vzdávání úcty vůči nadřízeným, vyšším vojenským hodnostem a funkcím, státní vlajce, státní hymně, nejvyšším státním představitelům, případně úcty k zemřelé osobě apod. Konkrétní podrobnosti k přesnému provádění vojenských pozdravů obvykle stanovují vojenské řády a předpisy.

Jak se nosí vojenský baret

Většinová shoda je na tom, že odznak vždy musí být právě nad levým okem (nikoli nad uchem), že baret má kopírovat (být ulíznut) k šošolce hlavy, že jeho cíp má ulpívat do třetiny pravého ucha, nad levým uchem být naopak na 3 až 4 prsty výše, jeho lem má být přes čelo veden nad levým obočím na vzdálenost šířky dvou …

Jak se stát plukovníkem

plukovník (plk.) plukovník (plk.) Ředitel bezpečnostního sboru, jeho náměstek nebo vedoucího organizační části bezpečnostního sboru může být na návrh vlády jmenován prezidentem republiky do generálské hodnosti (vzestupně: brigádní generál – brig. gen., generálmajor – genmjr., generálporučík – genpor.).

Co to znamená Mgr

Úspěšný absolvent, magistr, může následně za úplatu podstoupit rigorózní řízení a získat tzv. malý doktorát (PhDr., JUDr., PharmDr., RNDr., ThDr. či ThLic.), případně může i dále studovat v doktorském studijním programu (doktor – Ph.

Co to je za titul MgA

(doktor zubního lékařství, dříve MSDr.), MVDr. (doktor veterinárního lékařství), MgA. (magistr umění), Mgr. (magistr) –⁠⁠⁠⁠ titul pro absolventy magisterských studijních programů v ostatních oblastech.

Co to je bigos

Bigoš – označení příslušníka pozemního vojska.

Co dělá spojař v armádě

Pro zajištění bezpečné, dostupné a spolehlivé komunikace jsou v armádě zaváděny nejmodernější komunikační a IT systémy, které spojují všechny domény – zemi, vzduch, kyberprostor i vesmír.

Jak odejít z armády

Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno vojákovi rozhodnutí služebního orgánu o zrušení služebního poměru ve zkušební době nebo ve kterém bylo služebnímu orgánu doručeno písemné oznámení vojáka o zrušení služebního poměru ve zkušební době.

Co dělají vojáci

zajišťují konstrukci provizorních staveb, například mostů přes řeku, zákopů. Typicky mají v popisu práce i demolice, pokládání min a výbušnin, nebo naopak jejich odstraňování. poskytují lékařskou pomoc raněným v bitvě. na obsluhu složitějších zbraní a zařízení, jako například odstřelovači, návodčí, obsluha radaru apod.