Co víme o Slovesech?

Co se dá určit u sloves

určujeme u nich OSOBU, ČÍSLO, ZPŮSOB a ČAS, později i ROD, VID a DOKONAVOST.

Jak poznat slovesný složený

Slovesné tvary složené – skládají se z více slov (obsahují tvar plnovýznamového slovesa a tvar pomocného slovesa) – myslel jsem, budu čekat, neřekli byste, přišli by … POZOR!!!!! VŠECHNY TVARY SLOVES V MINULÉM ČASE POVAŽUJEME ZA SLOŽENÉ.

Jak poznam Slovesny tvar

86: Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem, jsou tvary jednoduché (čekám, psát). Patří mezi ně i tvary se zájmenem se (vrtí se, získá si), kterým říkáme slovesa zvratná. Ostatní tvary, které jsou vyjádřeny více slovy, jsou tvary složené (utekl jsi).

Co je třída u sloves

Soubor formálních vlastností, na jejichž základě se rozdělují česká slovesa, resp. jednoduché slovesné tvary.

Jaké jsou způsoby u sloves

Slovesné způsoby

Slovesa v češtině vyjadřují oznamovací, rozkazovací a podmiňovací způsob.

Jak se ptáme na sloves

5. Slovesa vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne). Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ

Jaké jsou tvary sloves

slovesný tvar určitý – vyjadřuje osobu, číslo, čas a způsob (čtu, viděli jsme, psal by), slovesný tvar jednoduchý – je vyjádřen jedním slovesem (čteme, spí, najít), slovesný tvar složený – je vyjádřen dvěma nebo více slovesy (četl jsem, pracovali by, bude počítat).

Co je to osoba u sloves

Osoba je mluvnická kategorie sloves, zájmen a někdy i dalších slovních druhů (např. v češtině spojek abych / abys / aby). Typicky existují tři kategorie osoby, které rozlišují, zda je podmětem věty mluvčí (první osoba), posluchač (druhá osoba) či někdo jiný (třetí osoba).

Jak se určují slovesné třídy

PRAVIDLA – Přehled slovesných třídUrčujeme je podle koncovky slovesa ve 3. osobě, čísla jednotného času přítomného (u dokonavých sloves času budoucího)Když určíme třídu slovesa, přidělíme mu vzor podle tvaru minulého času (3.Pro správné určení je potřeba naučit se koncovky tříd a vzory, nelze je nijak odvodit.

Co je to vzor

vzor (mluvnice) – určené jako ukázka pro ohýbání (flexi, skloňování nebo časování) dalších slov stejného typu. návrhový vzor – odborný pojem užívaný v teorii počítačového programování ornament.

Co to je infinitiv

Infinitiv (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas. Často se pokládá za základní (reprezentativní) tvar slovesa, který je uváděn ve slovnících.

Co je slovesný způsob

SLOVESNÝ ZPŮSOB (modus verbi, verbální modus) V tradiční jazykovědě ↗afixy obsaženými ve vnitřní struktuře slovesa vyjádřené aspekty platnosti události vyjadřované tímto slovesem. V různých jazycích jsou takto vyjadřovány různé aspekty, a tedy morfologická kategorie s.z. je v nich různě strukturována.

Co to jsou ohebná slova

Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

Jak rozeznat dokonavý a nedokonavý

Snadno vid poznáte, pokud si sloveso řeknete ve správném infinitivu a před něj vložíte sloveso bude (budu). Pokud to lze říct je sloveso NEDOKONAVÉ. Pokud to nelze říct, jde o sloveso DOKONAVÉ.

Jaké jsou časy u sloves

Slovesný čas je jednou z kategorií, které určujeme u sloves. Úplně jednoduše bychom mohli říct, že každý děj se buď už mohl stát, děje se teď, nebo se teprve bude dít. Podle toho rozdělujeme také slovesa na ta, která jsou v čase minulém, přítomném či budoucím.

Kdy se používá do

Sloveso "do" jako pomocné sloveso nemá žádný význam, nijak se nepřekládá. "Říká nám", že právě tvoříme otázku v přítomném čase prostém. Ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it) ho používáme ve tvaru "does".

Jak se rozdělují slovesa

Slovesa dělíme na:plnovýznamová – mají samostatný věcný význam: akční (činnostní) – vyjadřují činnost, vycházející od nějakého činitele:pomocná – vyskytují se ve spojení s významovým slovesem: vlastní pomocná slovesa – být, bývat, mít, mívat: byl bych zůstal;

Co je to rod

Rod zahrnuje příbuzné, geneticky blízké druhy na základě zkoumání podobnosti: u rostlin a nižších živočichů – podobnosti květů nebo pohlavních orgánů, u vyšších živočichů – podobnosti kosterního aparátu.

Jak se určuje rod

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Na co končí infinitiv

Jak vypadá infinitiv

Sloveso v infinitivu končí nejčastěji příponou -t (sedět, ležet, mlít, zívat, vstávat, vařit, dělat, spát). Někdy může být zakončen i příponou -ti (mávati, kolébati, zívati, seděti, plakati).

Kdy se používá infinitiv

Vazba předmětu s infinitivem

Přítomný infinitiv vyjadřuje přítomný děj, ale může vyjadřovat také děj následný. Minulý infinitiv vyjadřuje děj, který začal nebo proběhl před jiným dějem. slovesa smyslového vnímání: see, hear, notice, feel atd.

Co to je imperativ

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Jaké jsou druhy sloves

Slovesa můžeme rozdělit na plnovýznamová (dějová) – růst, psát, bydlet a na neplnovýznamová (pomocná), která se dále dělí na:Sponová – být, bývat, stát se, stávat se, zůstat.Způsobová – muset, smět, moci, mít, chtít.Fázová – začít, začínat, přestat, přestávat.

Jak se dělí slovní druhy

V češtině rozlišujeme následujících 10 slovních druhů:podstatná jména (Substantiva)přídavná jména (Adjektiva)zájmena (Pronomina)číslovky (Numeralia)slovesa (Verba)příslovce (Adverbia)předložky (Prepozice)spojky (Konjunkce)

Jak se poznají částice

Částice jsou řazeny mezi tzv. neohebný slovní druh, tedy nemění svůj tvar- nedají se časovat ani skloňovat jako ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa). Částice také nejsou větným členem- při větném rozboru nejsou označovány jako větný člen a z rozboru je vynecháváme.