Co lze zahrnout do pořizovací ceny?

Co se počítá do pořizovací ceny

Pořizovací cena = cena pořízení + náklady související s pořízením. To je přepravné (i vnitropodnikové), clo, provize, pojištění. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru a půjček, kurzové rozdíly, sankce a smluvní pokuty. Zásoby pořízené vlastní činností oceňujeme vlastními náklady.
Archiv

Co vše patří do pořizovací ceny majetku

Pořizovací cena zahrnuje fakturační cenu koupeného dlouhodobého majetku, náklady s pořízením související, případně podle platných cenových předpisů též spotřební daň a u neplátců DPH také DPH, popř.
Archiv

Co vstupuje do pořizovací ceny pozemků

Do pořizovací ceny pozemku patří i výdaje spojené s jeho pořízením zejména náklady na přípravu a zabezpečení, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, průzkumné, geologické, …

Co lze kapitalizovat

Ze zákona o účetnictví vyplývá, že lze kapitalizovat pouze související úroky s pořízením daného majetku. Může dojít ke vzniku situace, kdy se účetní jednotka ve snaze optimalizovat základ daně rozhodne, že využije nástroj kapitalizace daně.

Co patří do vedlejších pořizovacích nákladů

Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří: doprava, montáž, clo, průzkumné, geologické a projektové práce, kolaudační poplatky, příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské služby, správní poplatky, expertízy, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové stavby).

Jak stanovit reprodukční pořizovací cenu

Reprodukční pořizovací cena tedy odpovídá ceně, za kterou by si poplatník svůj vlastní hmotný majetek mohl ve stavu, v němž se tento majetek tehdy nacházel, pořídit za stavu trhu s daným hmotným majetkem (nemovitostmi) v rozhodné době, tedy obecné ceně tohoto majetku v rozhodné době.

Co není součástí pořizovací ceny nehmotného majetku

Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. (1) Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné, provize, clo a pojistné.

Jak se účtuje pozemek

Účtování pozemků

Pořízení pozemku účtujeme na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Na tomto účtu evidujeme i veškeré vedlejší náklady související s pořízením pozemku. Na účet 031 pozemek zaúčtujeme až v okamžiku, kdy je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Co to je zůstatková cena

Zůstatková cena majetku vyjadřuje rozdíl mezi vstupní cenou majetku a celkovou výší odpisů (tzv. oprávek). Zůstatková cena majetku se tedy každým rokem snižuje a po úplném odepsání majetku je nulová.

Co vše patří do zasob

do zásob patří:materiál,zboží,nedokončená výroba,polotovary vlastní výroby,výrobky,mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny,poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby.

Jak se liší zboží od výrobků

Materiál – patří sem zejména suroviny a základní materiál (tvoří podstatu výrobku, na- příklad u firmy na výrobu nábytku je to dřevo), pomocné látky (například u nábytku lak, mořidlo), náhradní díly, kancelářský materiál apod. Zboží jsou věci nakoupené za účelem dalšího prodeje.

Co patří do vedlejších pořizovacích nákladu

Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří: doprava, montáž, clo, průzkumné, geologické a projektové práce, kolaudační poplatky, příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské služby, správní poplatky, expertízy, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové stavby).

Co je to cena pořízení

Jedná se o cenu, kterou se oceňuje majetek, jenž byl zakoupen a od jehož pořízení má účetní jednotka doklad. Pořizovací cena v sobě zahrnuje kromě samotné ceny majetku i dopravné, náklady na skladování, clo, montáž pojištění apod. Samotná cena za majetek se označuje jako cena pořízení.

Jaký dlouhodobý majetek se neodepisuje

Dlouhodobý finanční majetek

Finanční DM se od hmotného a nehmotného značně liší. Neodepisuje se a nemá stanovenou minimální cenu. Doba používání musí být delší jednoho roku.

Jaký majetek je pozemek

Pozemky náleží do kategorie dlouhodobého hmotného majetku (§ 7 odst. 1 Vyhlášky), a to bez ohledu na výši jejich ocenění. Toto zařazení pozemku mezi dlouhodobý hmotný majetek však neplatí absolutně.

Kdy zařadit pozemek do užívání

Odpověď: Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Právnická osoba stavbu zařadí do majetku ke dni právních účinků vkladu do katastru.

Co s Odepsaným majetkem

Plně odepsaný majetek (např. stroje) evidujeme na účtu 022 a oprávky na účtu 082. Vyřazení provedeme účtováním 082/022, vnitřním účetním dokladem. Zápis o účetním vyřazení plně odepsaného dlouhodobého majetku provádíme vždy ve výši vstupní ceny.

Jak zjistím zůstatkovou cenu majetku

Vstupní cena je částka, ze které se dlouhodobý majetek odepisuje (nejčastěji je shodná s pořizovací cenou). Pozor – pokud jste plátce DPH, odepisujete vždy z ceny bez DPH. Zůstatková cena = pořizovací cena minus oprávky.

Jak lze zásoby pořídit

Zásoby můžeme rozdělit na nakupované, do nichž patří materiál, zboží, případně zvířata a na vytvořené vlastní činností, což jsou výrobky, polotovary, nedokončená výroba a zvířata. Zdroj: Vlastní zpracování – údaje převzaty z BŘEZINOVÁ Hana; MUNZAR Vladimír, 2003. Účetnictví I, str. 154.

Jak se účtuje materiál na cestě

Došlou fakturu za materiál zaúčtuje účetní jednotka obvyklým způsobem a chybějící příjemka materiálu se nahradí vnitřním účetním dokladem, na jehož základ účtuje jednotka na stranu MD účet 119 (Materiál na cestě) a na stranu Dal účet 111 (Pořízení materiálu).

Co vše patří do zásob

do zásob patří:materiál,zboží,nedokončená výroba,polotovary vlastní výroby,výrobky,mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny,poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby.

Co patří do zboží

Zboží Za zboží se považují veškeré movité věci včetně zvířat, které jsou vlastníkem pořizovány za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Dále sem patří zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou těch jatečních .

Jak vyřadit majetek

Vyřazení majetku se provádí zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem, z důvodu manka a škody, převodem do osobního užívání apod. Vyřazení dlouhodobého majetku likvidací vyřazujeme na základě likvidačního protokolu. Plně odepsaný majetek (např. stroje) evidujeme na účtu 022 a oprávky na účtu 082.

Jak zjistit svuj majetek

Zájemce tedy může nahlédnout do obecně přístupných informačních médií, jako jsou například obchodní rejstřík, rejstřík zástav, rejstřík nemovitostí – katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, rejstřík odcizených motorových vozidel apod. Finanční úřad, správa sociálního zabezpečí a podobně mají povinnost mlčenlivosti.

Jak zjistit zda mi nepatří pozemek

V první řadě vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru”. Varianta 1: pokud znáte číslo některého pozemku, vyhledejte tento pozemek nejdříve v aplikaci “Parcela”. Vpravo by se měla objevit mapka, na kterou můžete kliknout, a zobrazí se mapa parcely.