Co se stane když není reklamace vyřízena do 30 dnů?

Jaký je věkový limit práva reklamovat zboží

1. Jaký je věkový limit práva reklamovat zboží I neplnoletý občan může v obchodě reklamovat zboží. Pokud má právo uzavřít kupní smlouvu, jako je nákup bot, má právo žádat nápravu.

Jak řešit nevyřízenou reklamaci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovně nedohodne na delší lhůtě. Dojde-li k porušení uvedených povinností, lze se obrátit s podnětem k prošetření na Českou obchodní inspekci.
Archiv

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz

Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dní. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

Jak dlouhá je obvyklá doba během níž můžeme reklamovat závady spotřebního zboží

Současný občanský zákoník (v části týkající se prodeje zboží v obchodě) stanoví, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Jak se počítá 30 denní lhůta

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Kdo řeší reklamace

Uplatnění reklamace

S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně, ovšem s ohledem na sortiment, případně telefonicky, e-mailem či dopisem. Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, například servis.

Kdy mám právo na reklamaci

Reklamace z pohledu prodejce. Pokud se jakákoliv vada zboží projeví v průběhu záruční doby, má zákazník ze zákona právo jej reklamovat. Reklamace zboží je možná ve lhůtě do dvou let od nákupu v obchodě nebo od převzetí v případě nákupu na internetu.

Kdo platí poštovné v případě reklamace

Prodávající vám náklady uhradit musí minimálně v té jejich části, kterou pokládá za účelně vynaloženou. Mezi typické náklady spojené s reklamací patří poštovné či náklady jiné dopravy zboží na reklamaci a zpět, a cena znaleckého posudku pořízeného po zamítnutí reklamace.

Který zákon řeší reklamace

Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Co dělat když úřad neodpoví do 30 dnů

Co mohu dělat, když úřad nekoná Pokud úřad v řízení o Vaší věci ve lhůtě nerozhodl anebo při jiných postupech, kdy se nakonec nevydává rozhodnutí, včas (většinou „bez zbytečného odkladu“) neprovedl určitý úkon, můžete nadřízený úřad požádat, aby přijal opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu.

Kdy končí měsíční lhůta

b) Lhůty, které jsou určené podle týdnů, měsíců nebo let, končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce.

Co nejde reklamovat

Reklamovat samozřejmě nelze vady, které jste sami způsobili nebo o kterých jste při koupi již věděli. To platí i u vad, kvůli kterým jste se s prodávajícím dohodli na snížení ceny zboží. Prodávající nakonec neodpovídá ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna během 24měsíční lhůty.

Kdo rozhoduje o způsobu vyřízení reklamace

Obchodník rozhoduje o výměně či opravě. Pokud ani jedno není možné, máte právo na vrácení peněz. Výměna za stejný kus nebo oprava (rozhoduje se obchodník). Pokud není možné, tak vrácení peněz.

Co nejde vrátit do 14 dnů

Odstoupit nemůžete například od smlouvy na dodávku zboží upraveného na míru, nebo pokud se jedná o zboží prodávané v uzavřeném či zataveném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jak dlouho může trvat správní řízení

Vydání rozhodnutí

Rozhodnutí je třeba vydat bez zbytečného odkladu – u jednodušších případů nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. V případě komplikovanějších případů, kde je potřeba dokládat doplňující důkazy nebo předvolávat další osoby, je možné lhůtu prodloužit ještě o 30 dnů.

Kdy končí správní řízení

Většina správních řízení končí vydáním správního rozhodnutí. Proti většině správních rozhodnutí lze podat odvolání, které zpravidla není zpoplatněno. Nicméně existují i rozhodnutí, proti kterým se odvolat nelze, ale musí se proti nim podávat speciální typ žaloby (tzv. žaloba podle části V.

Kdy začíná běžet lhůta

Teprve patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Od tohoto dne doručení se tak začínají počítat lhůty, např. pro podání odvolání.

Jaký je rozdíl mezi dobou a lhůtou

Lhůtu chápe jako časový okamžik pro uplatnění práv, například obecná tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění práva u soudu. Dobou pak rozumí prosté plynutí času, která když uplyne, tak nastane právem předpokládaná skutečnost, například vydržecí doba, která obecně u movité věci činí tři roky.

Jaké jsou nároky při rozporu s kupní smlouvou

Primárním způsobem jakým občanský zákoník umožňuje odstranit rozpor s kupní smlouvou je právo kupujícího požadovat po prodávajícím, aby věc vyměnil nebo ji opravil, a to bezplatně a bez zbytečného odkladu.

Kdy mám narok na vrácení zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží.

Jak dlouho mám na vrácení zboží

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Jak se řeší přestupek

Přestupkové řízení se zahajuje z moci úřední, a to na základě oznámení o přestupku nebo na základě poznatků příslušného správního orgánu z jeho vlastní činnosti. Existuje malý počet přestupků, u nichž lze řízení zahájit pouze se souhlasem poškozené osoby, patří mezi ně například urážka na cti či krádež mezi příbuznými.

Co spadá do správního řízení

V rámci správního řízení správní orgán shromažďuje podklady pro vydání správního rozhodnutí. Podklady pro vydání správního rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, listiny, dále také stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Co je nebezpečí škody na věci

Pod pojmem nebezpečí škody na věci je třeba chápat rizika důsledků spojených se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením věci. Obecně platí, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, případně nastane-li jiná skutečnost, která převzetí nahrazuje.

Co se považuje za skrytá vada nemovitosti

Skrytá vada je stav neodpovídající běžnému opotřebení bytu či domu a jeho stáří. Může se projevit až několik let po uskutečnění koupě, na rozdíl od zjevných vad, které jsou zjistitelné většinou už při prohlídce nemovitosti, nebo krátce po podepsání kupní smlouvy a předání.