Jak funguje pojištění proti neschopnosti splácet?

Co je to pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

Toto pojištění je určeno pro případy jako jsou pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, hospitalizace v nemocnici, invalidita nebo úmrtí. Pojištění se Vám bude hodit i v případě, že zůstanete doma, abyste se mohli starat o svého nemocného člena rodiny.
Archiv

Jak zrušit pojištění schopnosti splácet

„Pokud má klient uzavřeno rizikové životní pojištění, je to ve smlouvě o hypotečním úvěru uvedeno. V případě, kdy klient pojištění zruší, je třeba změnit smlouvu respektive uzavřít dodatek smlouvy. Jedná se tedy o krok z podnětu klienta a změna je zpoplatněna.

Které tvrzení ohledně pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr je pravdivé

Odpovědi (Jedná správná odpověď)

Výše pojistného nezávisí na výši úvěru ani na výši splátky úvěru. Pojištění nechrání proti riziku dočasného či trvalého snížení příjmů spotřebitele, který je osobou samostatně výdělečně činnou.

Co znamená pojištění úvěru

Pojištění úvěru neboli pojištění neschopnosti splácet je druh pojistné ochrany, kterou si lze sjednat v případě čerpání úvěru. Nejčastějšími riziky, které pojišťovny svým klientům nabízejí, jsou smrt, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně a ztráta zaměstnání.

Jak dlouho trvá vyplácení úrazové pojistky metlife

Splatnost plnění je do 15 dnů po skončení šetření.

Co je to Odčetná spoluúčast

Při odčetné spoluúčasti nese osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, ke své tíži část úbytku majetku v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě. Jde tedy o část úbytku majetku, která nikdy nebude reparována pojistným plněním pojistitele a pojistitel ji vždy při stanovení výše pojistného plnění „odečte“.

Jak funguje Pojisteni hypoteky

Pojištění hypotéky oceníte právě v těžkých životních zkouškách, kdy hypotéku za vás po danou dobu platí pojišťovna. Vy pak nemusíte sahat na vlastní úspory nebo zatěžovat starostmi své okolí. V případě dlouhodobé nemoci a ztráty zaměstnání jde až o 12 splátek, pro případ invalidity 3.

Jak funguje pojištění půjčky

Pojišťovna za Vás splátky zaplatí

Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat k většině typů úvěrů od běžných spotřebitelských úvěru, přes leasing až po hypoteční úvěry. Princip je jednoduchý. Pokud k takové situaci dojde, klient není schopen platit splátky, převezme pojišťovna jeho závazky.

Kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, jestliže se jedná o spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení.

Které tvrzení o posouzení úvěruschopnosti spotřebitele není pravdivé

Odpovědi (Jedná správná odpověď) Povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele se vztahuje pouze na poskytnutí nového úvěru, v případě navýšení celkové výše stávajícího spotřebitelského úvěru již takováto povinnost neexistuje.

Co to je pojistná částka

Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Jedná se o maximální možné plnění ze strany pojišťovny směrem k pojištěnému. Částka se používá jako základní parametr pro výpočet pojistného.

Co je to integrální franšíza

Integrální franšíza (podmíněná franšíza), kdy pojišťovna neposkytuje pojistné plnění, když náhrada dosahuje výše dohodnuté franšízy. Pokud je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, pak poskytuje pojistné plnění v plné výši stanovené náhrady bez jakékoliv srážky. Používá se pro vyloučení malých škod z pojištění.

Jaké pojištění k hypotéce

Kromě již zmíněné životní pojistky je možné sjednat si k hypotéce v bance pojištění schopnosti splácet. V takovém případě je běžné pojistit se vůči konkrétním rizikům, jako jsou smrt, invalidita, ztráta zaměstnání nebo pracovní neschopnost.

Jak na pojištění nemovitosti

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

Co je to pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je určeno pro fyzické a právnické osoby. Jeho účelem je náhrada (ve sjednaném rozsahu) finančních nákladů spojených s uplatněním práva pojištěného a poskytování služeb s tímto spojených právních zájmů pojištěného.

Jak funguje spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci (na rozdíl od některých komerčních úvěrů, které mohou být poukazovány na denní bázi). Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních možností jednotlivce a výše úvěru.

Kdo může poskytnout půjčku

Půjčky (přesněji zápůjčky) definuje občanský zákoník, zatímco úvěry řeší zákon o spotřebitelském úvěru. Půjčku tedy může poskytnout prakticky kdokoliv, avšak oprávnění poskytovat úvěry mají pouze subjekty s podnikatelským oprávněním, kterými mohou být například banky nebo licencované nebankovní společnosti.

Jaký je důsledek porušení povinností poskytovatele spotřebitelského úvěru posoudit úvěruschopnost spotřebitele

Podle § 87 odst. 1 zákona o spotřebitelského úvěru poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1 větou druhou, je smlouva neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy.

Jaký je důsledek nesprávného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele věřitelem

Přímý důsledek nesprávného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele věřitelem může být neplatnost úvěrové smlouvy. Podle zákona je totiž věřitel před poskytnutím úvěru povinen podrobně prověřit schopnost spotřebitele úvěr splácet. Zajímá ho především výše pravidelného příjmu žadatele a součet jeho měsíčních závazků.

Kdo stanovuje pojistnou částku

Pojistnou částku stanovuje na vlastní odpovědnost pojistník. Pojistitel je oprávněn při uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku. Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu škodnou udá- lost, nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Jak vypočítat pojistnou částku

Všeobecně lze říci, že by pojistná částka měla odpovídat hodnotě pojištěné věci v daný moment. Nejdůležitější je tedy pojišťovanou věc správně ocenit. U pojištění vozidel rozhodující roli hraje kupní nebo časová cena, u domácnosti zase hodnota jejího vybavení a zařízení apod.

Co to je franšíza

Franchising, česky franšízing, je forma odbytu určitého podniku, který vystupuje jako poskytovatel franchisy a poskytuje příjemci nebo příjemcům franchisy právo provozovat s jeho produkty nebo službami obchodní činnost.

Jak se nazývá doba Ujednaná

Integrální franšíza. Časová franšíza je v pojistné smlouvě ujednána doba, po kterou v případě pojistné události nebude pojistné plnění vypláceno. Jde tedy o formu podílu pojištěného na pojistné události (typické pro pojištění přerušení provozu). Rozlišuje se franšíza odčetná a integrální.

Jaké jsou hlavní rizika hypotečního úvěru

Rizika hypotečního úvěru

Rizikem je například neschopnost splácet. Důvodem může být například dlouhodobá nemoc nebo úmrtí a s ním spojený výpadek příjmu člena domácnosti. Myslete tedy nejen i na pojištění nemovitosti, ale také pojištění hypotéky. Sjednat si můžete například pojištění schopnosti splácet úvěr.

Na jakou částku pojistit nemovitost

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.