Jak se dělí doba železná?

Kdy končí doba železná

Doba železná začala kolem roku 700 př. n.l. a skončila s přelomem letopočtu – tedy roku 0. Už jste si asi zvykli, že když je v názvu období nějaký materiál, není to jen tak pro nic za nic.
Archiv

Jak se pohřbívalo v době železné

Mohylové pohřbívání bylo charakteristické i pro bylanskou kulturu, ze které jsou známy bohatě vybavené knížecí hroby, které obsahovaly i zbytky čtyřkolového vozu. Nejbohatší pohřby byly odkryty na Kolínsku (např. v Hradeníně).

Jak šly doby za sebou

Toto rozdělení dělí pravěk na tři období, a to dobu kamennou, dobu bronzovou a dobu železnou, přičemž doba kamenná se dále dělí na paleolit, mezolit, neolit a eneolit; doba bronzová na starší, střední a mladší; a doba železná na starší (doba halštatská) a mladší (doba laténská).
Archiv

Jak se dělí doba kamenná

Dělení doby kamenné na starší a mladší poprvé navrhl Jens Jacob Worsaae v roce 1859. Další dělení na paleolit, mezolit a neolit, které se používá dodnes, zavedl John Lubbock v knize Prehistoric Times (Prehistorický čas), vydané v roce 1865. Tato tři období jsou ještě dále rozdělená.

Jak skončil pravěk

Pravěk je nejdelší období lidských dějin. Začíná vývojem člověka a končí ve chvíli, kdy se na daném území začalo používat písmo obvykle spojené s vytvořením nějaké formy státu. Proto skončil na různých místech světa v různou dobu.

Jak se vyrábělo železo v době železné

Železo se vyrábělo v pevném skupenství, když se získávalo přímou redukcí z železných rud za pomocí dřevěného uhlí při teplotách okolo 1 200o C. Toto tzv. svářkové železo bylo pak z pece po jejím rozebrání vyjmuto v podobě houby nebo lupy. Šlo o směs tuhého železa, strusky a nespáleného dřevěného uhlí.

Kdy začíná a kdy končí pravěk

Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od 3 milionů let př. n. l. (rozhraní třetihor a čtvrtohor) do 4. tisíciletí př. n. l. (platí ovšem jen pro některé eurasijské a africké oblasti).

Jak dlouho trval neolit

Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství.

Co to je Mezolit

Mezolit (střední doba kamenná) označuje období, jehož časové vymezení přímo závisí na ústupu poslední doby ledové (na ústupu ledovce k severu) a šíření zemědělství z jihu (tedy z Blízkého východu). V různých zemích se udává rozdílně – pro střední Evropu cca 8000 – 5000 př.

Čím se taví železo

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci tavením železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami. Má vysoký obsah uhlíku 3,0–4,3 %, a další příměsi 0,5–3,0 % křemíku, 0,5–3,0 % manganu, 0,05–2 % fosforu a až 0,1 % síry.

Jaký je rozdíl mezi surovým železem a oceli

Surové železo se získává z oxidické železné rudy tavením. Naproti tomu ocel je umělou slitinou železa a uhlíku (a dalších prvků), jakož i litiny a surového železa.

Co je to neolit

Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství.

Co je to paleolit

Paleolit (starší doba kamenná) je nejstarší a nejdelší období lidských dějin. Začal v době, kdy se člověk zručný poprvé (Homo habilis) naučil užívat nástrojů (rozhraní třetihor a čtvrtohor) a skončil koncem poslední doby ledové. Hlavním úkolem člověka v této době byl boj o udržení existence.

Kdy se Tavi železo

Teplota tání některých prvků

Prvek tt / °C
železo 1535
titan 1668
platina 1768
chrom 1907

Jak poznat litinu od oceli

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí. Má však dobrou pevnost v tlaku a před rozmachem ocelářství počátkem 20.

Jak dělíme oceli

Nejběžnější – austenitické – jsou nemagnetické a používají se i pro výrobu nádobí, tzv. ocel 18–10. Nástrojové oceli – jsou uhlíkové, středně legované a vysocelegované ocele nebo oceli rychlořezné (jsou samokalitelné) typicky s vyšším až vysokým obsahem uhlíku a používají se na výrobu různých nástrojů a forem.

Kdy se Tavi zlato

Vysoká teplota tání (1 063 °C) jej předurčuje k roli katalyzátoru řady chemických reakcí. Intuitivně zná tyto základní parametry zlata každý.

Jak svařovat litinu

Svařování litin obecně.

Litin je celá dlouhá řada. Některé se dají svařit po předehřevu na cca 400°C elektrodami s vysokým obsahem niklu (nikelitky), jiné se doporučuje svařit bronzovými elektrodami s předehřevem kolem 250°C. Z dlouhodobé praxe musím upozornit, že se dá svařit skoro každá litina, kromě "bílé".

Co je to Legovani

Legování (z lat. ligare „spojovat“, „svazovat“ a odvozeného něm. legieren) je metalurgický postup zlepšování vlastností kovu či slitiny kovů příměsí dalších látek, tzv. legovacích prvků čili legur.

Jak se rozděluje litina

tvárná litina.šedá litina.temperovaná litina.bílá litina.

V jaké teplotě se taví zlato

Zlato
Teplota tání 1064,18 °C (1 337,33 K)
Teplota varu 2856 °C (3 129,15 K)
Skupenské teplo tání 12,55 kJ/mol
Skupenské teplo varu 340 kJ/mol

Jak zjistit jestli je to zlato

Puncovní značka je v podstatě razítko vyražené do šperku, díky kterému i laik snadno pozná ryzost materiálu. Punc najdete u prstenů a náušnic na jejich vnitřní straně, u náhrdelníků a náramků pak zpravidla blízko zapínání. Ryzost zlata se značí v karátech a poznáte jej podle čísel 585 a 750.

Čím se sváří litina

Pro sváření šedé litiny použijeme např. elektrodu CHEM-WELD 6100. Ta umožňuje sváření litiny bez předehřevu. Teplota svařence musí být max 60°C, proto je nutné svařovat litinu po malých úsecích.

Čím se vaří litina

Uplatníte k tomu běžný transformátor nebo dnes už spíše moderní MMA invertorovou svářečku. Dle konkrétního druhu litiny a tloušťky svařovaného dílu je možné použít metodu bez předehřevu nebo s předehřevem.

Co je nízkolegovaná ocel

Nízkolegované oceli

Obsah legujících prvků po odečtení obsahu uhlíku je nižší než 5 %. Mají podobné vlastnosti jako oceli nelegované, ale jsou vhodné pro tepelné zpracování. Tepelným zpracováním je u nich možno ovlivnit mechanické vlastnosti. Se stoupajícím obsahem uhlíku stoupá i tvrdost po kalení.