Kdy je možné odepsat pohledávku?

Kdy je možné odepsat pohledávky

K účetnímu odpisu pohledávky je třeba se uchýlit v momentě, kdy dojde k jejímu právnímu zániku. Dobrovolně je pak možné odpis provést v případě, že se věřitel již nemůže domoci úhrady a výdaje za pokusy o to by převýšily předpokládaný výnos z vymožené pohledávky. Účetní odpis nemá vliv na daňový základ věřitele.
Archiv

Jak odepsat pohledávky

Odpis pohledávky se provádí přímo jejím vyřazením z rozvahy, na rozdíl od nepřímého odpisování dlouhodobého hmotného majetku, jehož původní ocenění zůstává zachováno v rozvaze a je pouze nepřímo snižováno oprávkami (účetními odpisy) ukusujícími z původní hodnoty. Což usnadňuje účetní odpis pohledávky.
ArchivPodobné

Kdy se dělají opravné položky

Pokud nastane situace, že majetek svou hodnotu dočasně ztratí – použijeme právě opravné položky. Poté, co se hodnota majetku opět zvýší – patřičně rozpustíme částečně (ale nakonec i úplně) tuto vytvořenou opravnou položku. Opravné položky na zvýšení hodnoty majetku zásadně nikdy netvoříme.

Jak prodat pohledávku

Jak funguje odkup pohledávekProstudujeme si podklady k pohledávce.Pokud je třeba, provedeme ocenění pohledávky.Domluvíme se na ceně za postoupení.Připravíme smluvní dokumentaci.Uhradíme cenu za postoupení.Převezmeme si podklady k pohledávce.

Jak odepsat závazek

Odpis závazku se v zásadě provádí ve prospěch výnosů běžného účetního období, ve kterém závazek zaniká. Odpisy závazků účtujeme na účet 648. 648. N bude daňově neúčinný (pokud byl již závazek zdaněn).

Jak se počítají opravné položky

Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců , bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 30 měsíců , bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty.

Jak se účtují opravné položky

Opravné položky k pohledávkám účtujeme na vrub nákladů (účtová skupina 55). Snížení nebo zrušení opravné položky vyúčtujeme naopak ve prospěch těchto nákladů. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

Kdy zrušit opravnou položku

Až po započtení pohledávek a závazků můžeme vytvářet daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám. V případě, že dojde k úhradě pohledávky, se musí opravná položka zrušit. Obdobně se zruší, dojde-li k zániku pohledávky jiným způsobem než úhradou, např. odpisem pohledávky.

Kdy je pohledávka promlčená

Promlčení dluhu – délka lhůty Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu.

Co znamená odkup pohledávky

O odkupu pohledávek

Odkup pohledávek je alternativní forma financování pohledávek z dodávek zboží nebo poskytnutých služeb. Odkupovány mohou být pohledávky s krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou splatností, přičemž jejich minimální splatnost je obvykle od 180 dnů.

Jak se účtuje odpis pohledávky

Účtování odpisu pohledávek

Odpis se účtuje na vrub účtu ve skupině 54 (např. 546 Odpis pohledávky) a ve prospěch účtu, na kterém je pohledávka vedena (např. 311 Pohledávky za odběrateli). Pokud by následně došlo k úhradě odepsané pohledávky, bude se jednat o výnos účtovaný ve skupině 64.

Co to je pohledávka

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost svůj dluh vůči věřiteli vyrovnat.

Kdy lze zrušit opravnou položku

Opravné položky lze tvořit pouze k nepromlčeným pohledávkám. Obecná promlčecí lhůta dle § 629 Občanského zákoníku činí tři roky. Za určitých okolností může být promlčecí doba zkrácena nebo prodloužena. Opravné položky se tvoří k rozvahové hodnotě pohledávky, tj.

Jak zrušit pohledávku

Účetní odpis pohledávky

Pokud tedy účetní jednotka zjistí, že i přes veškeré její snažení nebude schopna pohledávku vymoci, může se rozhodnout, že nedobytnou pohledávku odepíše. Pokud byla k nedobytné pohledávce vytvořena účetní opravná položka, tak při odpisu musí dojít k jejímu rozpuštění (zrušení).

Co jsou pohledávky po splatnosti

Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost svůj dluh vůči věřiteli vyrovnat. Den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti je prvním dnem prodlení dlužníka; tím se pohledávka stává způsobilou k uplatnění před soudem.

Kdy je půjčka promlčená

obecně se právo promlčuje do 3 let od okamžiku, kdy mohlo být uplatněno poprvé (tzn. kdy se půjčka stala splatnou). Promlčecí lhůta se dále staví po dobu, po kterou běží soudní řízení a práva přiznaná soudem se pak promlčují v nové, desetileté lhůtě.

Po jaké době je promlčená exekuce

Podle občanského zákoníku trvá promlčecí lhůta standardně tři roky. Pokud dlužník uznal svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání došlo. Pokud dlužník určí dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Kdo má pohledávku

Pohledávkou rozumíme vztah věřitele a dlužníka, kdy věřitel má právo na plnění dlužníka. Nejčastěji se setkáváme s peněžitou pohledávkou, kdy má dlužník ve stanovené lhůtě splatit věřiteli finanční částku neboli dluh.

Jak účtovat pohledávku

Odpis se účtuje na vrub účtu ve skupině 54 (např. 546 Odpis pohledávky) a ve prospěch účtu, na kterém je pohledávka vedena (např. 311 Pohledávky za odběrateli). Pokud by následně došlo k úhradě odepsané pohledávky, bude se jednat o výnos účtovaný ve skupině 64.

Co je splatna pohledávka

Nejčastěji se setkáváme s peněžitou pohledávkou, kdy má dlužník ve stanovené lhůtě splatit věřiteli finanční částku neboli dluh. Setkat se ale můžeme i s nepeněžitou pohledávkou, kdy má věřitel třeba právo na vykonání určité činnosti.

Jak se účtuje zrušení opravné položky

Opravné položky k pohledávkám účtujeme na vrub nákladů (účtová skupina 55). Snížení nebo zrušení opravné položky vyúčtujeme naopak ve prospěch těchto nákladů. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

Jak funguje promlčení

Promlčení je soukromoprávní institut, díky kterému dojde k oslabení subjektivního práva, a to v důsledku marného uplynutí času, tzv. promlčecí lhůty. Oslabení spočívá v tom, že pokud je promlčení u soudu namítnuto, soud nemůže promlčenou pohledávku přiznat, tj. odsoudit dlužníka ke splnění jeho závazku (např.

Kdy se může zastavit exekuce

Návrh na zastavení exekuce je možné podat vždy, pokud víte, že z nějakého důvodu nemá probíhat. Buď k ní nemělo vůbec dojít, nebo důvod pro její vedení z určitého důvodu zanikl. Příkladem je situace, kdy dluh, který je exekucí vymáhán, byl ještě před zahájením exekučního řízení zaplacen, pohledávka je promlčena apod.

Jak se účtuje zápočet

Vzájemný zápočet

Standardním způsobem je splnění závazku, u peněžité pohledávky tedy její úhrada. Nicméně i vzájemný zápočet má v účetnictví stejný dopad – dojde k úbytku pohledávky na jedné straně a k úbytku závazku na straně druhé. Což např. znamená, že musíme u pohledávky zrušit případně vytvořené opravné položky.

Jak účtovat pohledávku za zaměstnancem

na stranu MD účtu se účtuje vznik pohledávky za zaměstnanci, na stranu D účtu úhrada pohledávek ze strany zaměstnanců. Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav pohledávek za zaměstnanci ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem – viz inventarizace).