Co obsahuje dílo o církvi?

Které dílo je vrcholem Husovy kazatelské činnosti

Uspořádal svá nedělní kázání, jež míval v kapli Betlémské, ve velký spis, nazvaný „Postilla“. Dílo toto ze všech spisů Husových došlo největší obliby. Z této doby pochází též důležitý latinský spis: „O církvi“ („De ecclesia“), obsahující mnohé myšlenky Viklefovy.

Čím se proslavil Jan Hus

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě, a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi, a exkomunikovala jej (1411).

Kdo to byl Jan Hus

Jan Hus (kolem roku 1370 Husinec – 6.7.1415 Kostnice) byl český římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Kterou knihu napsal Jan Hus latinsky

O církvi (De ecclesia) je teologicky nejzávažnější spis Jana Husa. Byl sepsán latinsky roku 1413.

Co obsahuje postila

Daleko nejrozsáhlejším spisem Petra Chelčického je jeho Postila. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků. Bohužel se však nedochovalo v úplnosti a dnes ho známe ve dvou verzích. Starší z nich je obsažena v rukopisu z přelomu 15.

Ve kterém díle se zabývá Hus českým pravopisem

Orthographia Bohemica je anonymní latinský spis z počátku 15. století, ve kterém je pro češtinu vůbec poprvé navržen diakritický pravopis. Za možného autora Orthographia Bohemica je považován Mistr Jan Hus. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co se stalo v roce 1414

V roce 1414 byl povolán na církevní koncil do Kostnice, kde mu nařídili, aby odvolal své učení. Hus odmítl, a tak byl 6. července 1415 upálen na hranici. V průběhu staletí se Jan Hus stal mocným symbolem samostatné české národní identity.

Na co zemřel Jan Hus

Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě popraven. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek.

Kdo zavedl přijímání pod obojí

Kazatel Jakoubek ze Stříbra zavedl přijímání "pod obojí způsobou", při eucharistii tedy přijímal nejen chléb jakožto tělo Ježíšovo, ale i víno z kalicha – jeho krev. Husitům se podle motivu kalicha začalo říkat také "kališníci" nebo podle latinského "sub utraque" ("pod obojí") ještě "utrakvisté".

Co je to odpustky

Co jsou to odpustky „Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých.

Jak skutečně vypadal Jan Hus

Jak Hus vypadal Sám o sobě říká, že byl malé postavy a spíše při těle. Kněží byli ve středověku bezvousí s vyholenou tonzurou. Husa zobrazuje jedna německá kronika na konci 15.

Kdo odsoudil husa

Zrádce Zikmund Jan Hus přicestoval na koncil na pozvání krále Zikmunda. Prostřednictvím králova notáře Michala z Přestanova mu byl slíben glejt, který zaručoval bezpečnou cestu tam i zpět.

Co je to žánr postila

Postila nebo postilla (z latinského post illa verba, tedy „po těchto slovech“, tj. výklad kněze následující po čtení Písma) je středověký název pro souvislý výklad liturgického biblického textu ("čtení") nebo později pro celou sbírku takových výkladů.

Co zavedl Jan Hus

Hus ve svém díle navrhl pravopisnou reformu. Chtěl psaný jazyk co nejvíce zpřístupnit běžným uživatelům jazyka, tedy lidem, kteří nebyli tolik vzdělaní. Proto zrušil těžkopádné spřežky a zavedl rozlišovací znaménka: začal psát nad písmena tečky – punctus rotundus a čárky – gracilis virgula.

Co obsahuje Husův list přátelům v Čechách

V myslích lidí se až do současnosti nejvíce uchovaly listy: Přátelům v Čechách, Univerzitě pražské. Obrací se zde na Pražany, aby nezapomněli na Betlémskou kapli a dál v ní boží slovo kázali. Nabádá své přátele "aby se milovali, dobrým násilím tlačili nedali a pravdu každému přáli".

Co se stalo v roce 1306

Před 714 lety (4. srpna 1306) byl v Olomouci zavražděn poslední panovník z rodu Přemyslovců, český, polský a uherský král Václav III. O tom, kdo za jeho smrtí stál, historici dodnes spekulují.

Co se stalo na koncilu

Jednalo se o 16. ekumenický koncil, který si kladl za cíl ukončit papežské schizma, které trvalo již od roku 1378, vyřešit věroučné problémy s učením o svátostech a církvi a reformovat některé pořádky v církvi. Na základě rozhodnutí koncilu byli upáleni mistři Jan Hus a Jeroným Pražský.

Co se stalo v roce 1415

červenec je dnem, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě popraven. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek.

Kdo to byli husité

Husité sami sebe nazývali „věrnými“ (tj. správně věřícími) Čechy, nebo božími bojovníky. Označení husité bylo původně chápáno pejorativně, užívali ho jejich protivníci, kteří je považovali za kacíře. Později se ujalo v neutrálním významu, vedle označení kališníci či utrakvisté.

Co je to hostie

Hostie (z lat. hostia oběť, obětní zvíře) označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení eucharistie. Většina liturgií pak označuje hostii po proměnění jako „tělo Kristovo“, mezi jednotlivými křesťanskými církvemi nepanuje shoda ohledně způsobu přítomnosti Krista při slavení eucharistie.

Co je to Svatokupectvi

Znamená prodávání nebo kupování hodnot duchovních (svátosti, rozhřešení, odpustky, církevní moc, jurisdikce) za hodnoty časné (peníze, protekce, různé služby nebo majetkové výhody) nebo prodávání a kupování časných hodnot, s nimiž jsou neodlučně spojeny hodnoty duchovní (např.

Co to je exkomunikace

Exkomunikace (z lat. ex-communicare) znamená vyobcování nebo vyloučení ze svátostného společenství církve, tj. z možnosti přijímat a udělovat svátosti s určitými výjimkami. Je to jeden z nejtěžších trestů používaný církvemi.

Na co zemřel Jan Žižka

Žižkova mohyla u Přibyslavi

Mohyla ve vesnici Žižkovo Pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který zde, při obléhání Přibyslavi roku 1424, zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji – do hrobu ho schvátila dosud ne plně objasněná nemoc.

Co dostal Jan Hus na cestu do Kostnice

Tehdy se Mistr Jan Hus vydává dobrovolně na koncil v Konstanz – česky v Kostnici. Historie ukáže, že jeho cesta byla marným pokusem hledání společné řeči v řešení celoevropské společenské krize a reformě západní křesťanské církve.

Co je to cestopis

Cestopis jako literární žánr představuje obvykle prozaický útvar popisující nějaké putování často neznámým a teprve objevovaným prostorem. Putování je typicky ohraničeno začátkem a koncem.