Kdo platí pojištění domácnosti?

Jak funguje pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a na věcech, které jsou její součástí. Ochraňuje movité věci v místě pojištění pro případ zničení nebo například krádeže. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti – od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti

Nejvíce zažitým omylem u pojištění nemovitosti je to, že se může uzavřít pouze pro domy, a pojištění domácnosti zase pouze pro byty. To je ale omyl. Obě tato pojištění byste měli mít uzavřena jak pro dům, tak pro byt. Pojištění nemovitosti se totiž vztahuje na všechny pevné součásti (zdi, stropy, podlahy atd.)

Kdo platí pojištění nemovitosti

Pojistnou smlouvu může za všechny uzavřít pouze jedna pověřená osoba (jeden ze spoluvlastníků), která pojistí celou nemovitost. Částku za pojištění pak platí tato osoba.
Archiv

Co spadá do pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

To, co se vysype, patří do domácnosti, zbytek je nemovitost. Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení a věcech, které jsou součástí domácnosti. Jsou to věci jako nábytek, elektronika, elektrospotřebiče, oblečení, sportovní vybavení apod.

Jak si pojistit domácnost

Pojištění domácnosti můžete uzavřít jak na domácnost, kde bydlíte, tak i třeba pro chatu, chalupu nebo byt, kam jezdíte jen občas. Pojistku vždy uzavíráte na konkrétní pojistnou částku. Ta by měla odpovídat součtu hodnoty všech věcí, které doma máte.

Co nelze zařadit s ohledem na povahu věci do předmětů pojištění domácnosti

nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se vztahuje obvykle i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné domácnosti v době trvání pojištění. Pojištění domácnosti se nevztahuje na nemovité věci.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě nebo v zaměstnání. Pokryje za vás výdaje při úhradě způsobené škody, ať již vznikla náhodou či vlastní nerozvážností. Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat online za výhodných podmínek.

Jak pojistit být v osobním vlastnictví

Pokud máte byt v osobním vlastnictví, doporučujeme si sjednat pojištění nemovitosti i pojištění domácnosti. V případě, že plánujete byt pronajímat, měli byste si minimálně sjednat pojištění nemovitosti a na pojištění domácnosti se domluvit s nájemníkem. Nezapomeňte si přečíst i náš další článek o riziku podpojištění.

Co lze zařadit s ohledem na povahu věci do předmětů pojištění domácnosti

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se může vztahovat i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné domácnosti v době trvání pojištění.

Proč si pojistit domácnost

Pojištění domácnosti pomůže při požáru, povodních a dalších živelních katastrofách, ale také i při takových situacích, jako je prasklé potrubí, jiskřící zásuvky nebo zabouchnuté klíče. V akutních případech u havárií stačí zavolat asistenční službu a ta vám zajistí řemeslníka, který se o akutní problém postará.

Co je to pojistný zájem

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná. Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví.

Proč mít pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás chrání před škodou na majetku nebo zdraví, které neúmyslně způsobíte třetí straně. Podle toho, v jakém vztahu jste vy a poškozená strana, se pak pojištění odpovědnosti rozděluje na další druhy (pojištění odpovědnosti občana / zaměstnance při výkonu povolání / podnikatele atd.).

Co kryje pojištění obcanske odpovědnosti

Pojištění běžné občanské odpovědnosti vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech ve svém občanském životě. Za tuto škodu jste plně odpovědní, i když ji nezpůsobíte úmyslně.

Proč si pojistit byt

Pojištění domácnosti vám ochrání všechno vybavení bytu nebo domu, které z něj můžete odnést – nábytek, elektroniku, oblečení, knihy atd. Pojištění nemovitosti se pak vztahuje na přímé škody na stavbě, která je spojena se zemí pevným základem. Tím se tedy myslí přímé stavební součástí daného bytu nebo domu.

Co jsou věci zvláštní hodnoty

Jako věci zvláštní hodnoty jsou označovány věci, které nejsou charakterizovány jen výrobními náklady, ale také svou historickou či uměleckou hodnotou. Mezi věci zvláštní hodnoty patří například starožitnosti. Definici, co je starožitnost, určuje pojišťovna v pojistných podmínkách.

Na co si dát pozor při pojištění majetku

10 věcí, na které si dát pozor při sjednávání pojištění občanského majetkuPodpojištěníTrvale obydlené nebo rekreační nemovitosti.Šperky, zlato, peníze.Pojištění strojních a elektronických rizik.Starožitnosti a obrazy.Nutnost pravidelné aktualizace hodnoty majetku.Věci v nebytových prostorách.

Jak vybrat pojištění domácnosti

Jak vybrat pojištění domácnosti

Zaměřte se především na to, před jakými událostmi vás pojištění domácnosti chrání, jaká je výše limitů pojistného plnění, jaké situace pojištěním nejsou kryté a případně pak také na spoluúčast při vzniklé škodě.

Kdy zanikne pojištění

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna.

Kdy je splatné pojistné

Vždy dnem uzavření pojistné smlouvy, bez ohledu na počátek pojištění. Dnem počátku pojištění, jde-li o pojistné jednorázové. Podle § 2783 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění.

Co spadá do pojištění odpovědnosti

Složky a typy pojištění odpovědnosti

Jde o vaši osobní odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které způsobíte vy, vaše děti a další svěřené osoby na majetku na zdraví nebo majetku jiných fyzických nebo právnických osob.

Co kryje občanská odpovědnost

Pojištění odpovědnosti nás obecně chrání před škodami, které neúmyslně způsobíme nebo jí způsobí členové domácnosti, nebo náš majetek na majetku nebo zdraví cizích osob. Pojišťovna uhradí škodu za nás do výše sjednaného limitu mimo případné spoluúčasti.

Jak funguje pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě nebo v zaměstnání. Pokryje za vás výdaje při úhradě způsobené škody, ať již vznikla náhodou či vlastní nerozvážností. Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat online za výhodných podmínek.

Co se rozumí pod pojmem Malúš

Malus je pojem spadající do kategorie pojištění motorových vozidel. Jedná se o hodnocení škodního průběhu pojištění. Vychází z latinského slova znamenající “špatný či škodlivý” a jedná se o způsob penalizace v oblasti finančnictví a pojišťovnictví.

Proč mít pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti vám ochrání všechno vybavení bytu nebo domu, které z něj můžete odnést – nábytek, elektroniku, oblečení, knihy atd. Pojištění nemovitosti se pak vztahuje na přímé škody na stavbě, která je spojena se zemí pevným základem. Tím se tedy myslí přímé stavební součástí daného bytu nebo domu.

Co je sklo all risk

V nabídce pojištění však bývá riziko „sklo all risk“, což je rozbití skla i vlastním zaviněním, takže pokud byste při pádu rozbila například skleněný stůl, tak by vám pojišťovna škodu zaplatila.