Co je Podschodnice?

Co je Mezipodesta

Mezipodesta je umístěna mezi jednotlivými patry (podlažími), někdy se označuje i jako odpočívadlo, v bytových domech zde mohou být umístěny např. květiny. Obvykle je to vodorovná plocha o šířce podobné jako schodišťové rameno a délce o něco větší než součet šířky nástupního a výstupního ramene.

Jak má být vysoký schod

Optimální výška stupně se pohybuje v rozmezí 150 – 180 mm. Šířka stupně (tzn. půdorysného průmětu hran schodiště) je nejméně 210 mm, přičemž šířka samotné stupnice (tzn. nášlapné plochy) musí být nejméně 250 mm.

Co je rameno schodiště

Schodišťové rameno je součást schodiště složená z jednotlivých schodišťových stupňů, která spojuje 2 různé výškové úrovně, včetně nosných konstrukcí podepírajících samostatné stupně.

Jak siroky má být schod

Parametry schodiště

Pochozí výška schodiště – minimálně 190 cm. Výška schodišťového stupně v rozmezí 18-24 cm. Šířka schodišťového stupně od 20 do 26 cm. Šířka stupně v ose točitých schodů – minimálně 24 cm.

Kdy je potřeba zábradlí

Povinnost zřídit zábradlí

Podle uvedených legislativních norem a podle technické normy ČSN 73 4301 musí být všechny pochůzné plochy stavby, kde hrozí nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, opatřeny ochranným zábradlím s parametry stanovenými normou ČSN 74 3305.

Jak má být vysoké zábradlí

Výška zábradlí

Vychází se z průměrné výšky člověka, tj. 175 cm, a ideální je, když horní část zábradlí dosahuje ke spodnímu okraji hrudního koše. Norma předepisuje zábradlí vysoké 90, 100 nebo 110 cm, podle účelu a typu budovy.

Kdy musí být zábradlí u schodiště

Norma zábradlí uvádí, že schodiště, jehož výška nepřesahuje 50 cm, nemusí mít žádné zábradlí. Na přímé jednoramenné schodiště, které je uzavřeno z obou stran zdí, se instaluje na jednu stěnu madlo ve výšce zábradlí. Aby bylo možno madlo pohodlně užívat, mělo by být od zdi odsazeno alespoň o 40 mm.

Jaké schody do domu

Nemáme-li ani tolik místa, volíme stahovací, rozkládací schodiště. Do většího interiéru vybíráme přímé, monolitické schodiště na samostatnou stěnu. Dvouramenné schodiště velký prostor příjemně rozčlení. Troufnout si můžeme i na otevřené širší schody umístěné volně v prostoru.

Jak zakreslit schodiště

Výstupní čára schodišťového ramene se v půdorysu zakresluje tenkou plnou čarou v ose schodišťového ramene (u přímých ramen), resp. v předepsané vzdálenosti od vnějšího okraje ramene (u zakřivených ramen).

Jak vypočítat točité schodiště

Výpočet schodiště – základní vzorec

Toho se docílí správným poměrem mezi výškou a šířkou schodu. Při chůzi do schodů našlapujeme na 1/3 chodidla a zvládneme vyjít i příkré schody. U sestupu naopak platí, že musíme chodidlem došlápnout na 3/4 chodidla a to pravidelně stejnou délkou kroku.

Kam umístit schody

Na to, kam schody umístit neexistuje žádná univerzální rada. Je potřeba hledat řešení, které nejvíc vyhovuje vašemu životnímu stylu. Nejlepší je zvolit schodiště vedoucí ze vstupní haly. Protože pokud máte děti, které se často baví běháním po domě, rozhodně nebude rozumné postavit schodiště do středu obývacího pokoje.

Jak přidělat zábradlí

Pro kotvení zábradlí je třeba zakoupit závitové kotevní tyče (pro každý sloupek dva kusy) a kloboukové matky. Vše musí být z nerezového materiálu, aby nedocházelo ke zrezivění! S kotvením nám pomůže tzv. chemická kotva určená pro venkovní použití.

Kde musí být madlo

Průřez madla by měl být takový, aby bylo snadné uchopit jej ze ¾. Norma pro zábradlí schodišť určuje standardní průřez madla jako 40 – 50 mm. V provozech pro děti je to 30 – 40 mm. Madlo musí být umístěno u schodiště ve výšce 900 – 1200 mm.

Kdy se zřizuje zábradlí

Povinnost zřídit zábradlí

Podle uvedených legislativních norem a podle technické normy ČSN 73 4301 musí být všechny pochůzné plochy stavby, kde hrozí nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, opatřeny ochranným zábradlím s parametry stanovenými normou ČSN 74 3305.

Jak zabezpečit zábradlí

Bezpečnostní sítě na schodiště

Instalují se nejen na schodech, tedy na nástupních a výstupních místech. Síť ovšem lze především použít jako pojistku na zábradlí. Díky tomu se batole nepromáčkne mezi příčkami zábradlí ani nebude přes něj házet své hračky.

Co je zábradlí

Zábradlí je základním prvkem ochrany lidí před pádem do hloubky nebo před vstupem do nebezpečného či zakázaného prostoru. Zřizuje se jako trvalá součást budov, mostů, komunikací a veřejně přístupných míst, plavidel a strojů, nebo jako dočasná ochrana zejména při stavebních pracích.

Jak se kotuje schodiště

Jednotlivé stupně (jejich výšky) celého schodiště v objektu se průběžně číslují od prvního nástupního stupně v rameni v nejnižším podlaží až do posledního výstupního stupně ramene v nejvyšším podlaží (jalové stupně se nečíslují). V půdorysu schodiště se číslují jen stupně náležející do zobrazovaného podlaží.

Jak navrhnout schodiště

Návrh a výpočet schodiště

Každý prostor schodiště musí být důkladně osvětlen a provětrán. Stupnice schodišťového stupně musí být vodorovná, beze sklonu a v příčném i podélném směru. Totéž platí u podest vnitřních schodišť. Naopak podesty vnějších schodišť mají povoleno mít podélný sklon ve směru sestupu nejvýše 7 %.

Co jsou mlynářské schody

Mlynářské schody, jsou vlastně typ pevného jednoramenného schodiště, které je určeno pro překonání velkého výškového rozdílu na malé půdorysné délce. Dokážou však plnohodnotně nahradit běžné schodiště a fungovat jako hlavní schody. Jednotlivé stupně jsou na rozdíl od těch klasických kratší a jsou navzájem propojené.

Jak velký schod

Optimální a nejčastěji volená šířka schodiště je 80 až 100 cm. Výška stupně pro pohodlný krok je asi 16,5 až 18,5 cm, u točitých schodů je to o něco více, až 20 cm. Šířka nášlapu je 28 až 31 cm. Podchozí výška by neměla být menší než 190 cm.

Kdy je třeba zábradlí

Povinnost zřídit zábradlí

Podle uvedených legislativních norem a podle technické normy ČSN 73 4301 musí být všechny pochůzné plochy stavby, kde hrozí nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, opatřeny ochranným zábradlím s parametry stanovenými normou ČSN 74 3305.

Kde musí být zábradlí

2) Kde je nutné zábradlí vytvořit Obecně dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí platí, že zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, pokud je před ní volný prostr hlubší a širší než stanovuje norma, pokud toto nebrání provozu, pro který je plocha určena.

Jak vysoko má být zábradlí

Aby nejen nerezové zábradlí správně plnilo svoji funkci, musí mít dostatečnou výšku. Vychází se z průměrné výšky člověka, tj. 175 cm, a ideální je, když horní část zábradlí dosahuje ke spodnímu okraji hrudního koše. Norma předepisuje zábradlí vysoké 90, 100 nebo 110 cm, podle účelu a typu budovy.

Co znamená Kota v závorce

Informativn´ı kóty se zapisuj´ı v závorkách. Kóta, která ocividne neodpov´ıdá nakreslené velikosti, se podtrhává úseckou (tluste). V obrazech zkrácených prerušen´ım se kóty nepodtrhávaj´ı a kótovac´ı cáry se neprerušuj´ı. Volı se vzdy taková soustava, která zajist´ı funkci (popr.

Jak cist v půdorysu

V půdorysu najdete uprostřed každé místnosti její číslo, které odkazuje do tabulky místností. V každém podlaží se nachází alespoň jedna výšková kóta v metrech. V půdorysu je zakreslena v rámečku, v řezu pak výšku určuje výšková kóta zvaná „kačena“.