Jak zjistit havarijní pojištění?

Jak zjistit jestli mám havarijní pojištění

Na stránkách www.bezpojisteni.cz je možné zadat registrační značku vašeho vozu a datum, ke kterému chcete zjistit, zda je váš vůz pojištěn. Obratem dostanete informaci, zda je vaše pojištění platné, a u které pojišťovny.
Archiv

Jak zjistit pojištění podle VIN

Vzhledem k přísným právním předpisům tykajícících se ochrany osobních údajů nelze dohledat žádné údaje o majiteli vozidla na základě SPZ ani VIN vozidla. Státní orgány a některé soukromé společnosti (např. pojišťovny) tuto možnost mají, ale bez souhlasu majitele vozidla nesmějí jeho osobní údaje nikomu předávat.

Jak zjistit pojištění podle SPZ ČKP

Na webových stránkách České kanceláře pojistitelů (ČKP) si podle SPZ můžete dohledat, zda má auto platné povinné ručení. Je potřeba do formuláře ČKP SPZ vyplnit a zvolit datum, ke kterému potřebujete ověřit platnost zákonného pojištění. Zobrazí se vám druh vozidla, tovární značka, pojišťovna a termín pojištění.
Archiv

Jak zjistit pojištění vozidla

Pomocí SPZ je možné získat informaci, zda je dané vozidlo řádně pojištěno. Využít můžete vyhledávač na stránkách ČKP. Více se o České kanceláří pojistitelů dočtete na stránkách K čemu slouží Česká kancelář pojistitelů.
Archiv

Jak zjistit jestli mám zaplacené povinné ručení

Pokud si nejste jisti, zda máte platné pojištění nebo u jaké pojišťovny jste povinné ručení sjednali, můžete to ověřit pomocí SPZ. Za tímto účelem existuje webový portál ČKP*, kam stačí zadat SPZ a datum k jakému pojištění hledáte, takže třeba to momentální. SPZ je zkratka pro státní poznávací značku.

Co se stane kdyz zapomenu zaplatit povinné ručení

Pokud z nějakého důvodu zapomenete zaplatit povinné ručení, pojišťovna vás na tuto skutečnost písemně upozorní. Když dlužnou částku ihned zaplatíte, nic se neděje. Samozřejmě se může stát, že se dopis nebo e-mail někde ztratí. Další upomínky už mohou být zpoplatněny.

Jak zjistit pojistnou událost

Prověření vozidla

Zastavte se na jakémkoli obchodním místě Generali České pojišťovny. Naši pracovníci vám zdarma prověří historii vozu v základním rozsahu. Výsledkem prověření je Záznam o prověření historie vozidla.

Jak zjistit jestli je auto přepsané

Informace z registru vozidel získáte nejjednodušeji na webu Cebia.com po zadání VIN kódu. Ve výpisu historie vozu získáte data z registru vozidel přehledně zobrazena.

Co se stane když přestanu platit povinné ručení

Co se stane, když nezaplatíte povinné ručení Při silniční kontrole dostanete pokutu až 3 000 Kč, pokud nepředložíte platnou zelenou kartu. Nepředložení zelené karty ještě ale nutně neznamená, že jezdíte bez povinného ručení. Pokuta za nepojištěné vozidlo se může vyšplhat až na 40 000 Kč.

Co se stane když nezaplatím pojištění

V případě, že neuhradíte plnou výši pojistného nebo neuhradíte pojistné včas, budete ze strany pojišťovny upozorněni na lhůtu k doplacení dlužného pojistného. Pokud ani poté nebude pojistné uhrazeno včas, pojištění uplynutím této lhůty zaniká a není již možné dodatečnou platbou po splatnosti pojištění reaktivovat.

Jak nahlásit škodu z havarijního pojištění

Pro nahlášení škody si připravtečíslo pojistné smlouvy havarijního pojištěníúdaje o nehoděúdaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody (nezapomeňte uvést svou adresu, telefon a e-mail)

Kdo vede registr vozidel

Evidence vozidel je upravena v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Registr je informačním systémem veřejné správy, jeho správcem je ministerstvo dopravy.

Kdo je majitelem auta

Vlastník auta je daný kupní smlouvou a měl by souhlasit se zápisem v ORV. Provozovatel nemá obecně s vlastnictvím nic společného, pouze to auto provozuje. V případě rozporu mezi vlastníkem podle kupní smlouvy a podle ORV někdo něco zanedbal. Po právní stránce je majitelem/vlastníkem ten, kdo je zapsaný v kupní smlouvě.

Kdy zaniká povinnost platit povinné ručení

Povinné ručení tedy zaniká až po uplynutí výpovědní lhůty. Pojistitel je povinen o nově stanovené výši pojistného pojistníka informovat a to dva měsíce před splatností pojistného. Jestliže nesouhlasíte s novou výší pojistného, můžete smlouvu zrušit do jednoho měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného.

Kdy Zanika pojistka

Soukromé pojištění zaniká dnem, kdy: zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Kdy zaniká pojištění

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna.

Jak zjistit číslo pojistné události

Číslo škodní události jste obdrželi při její registraci. Číslo škodní události může být např.: 1122334. Zadejte datum narození, jste-li fyzická osoba.

Jak dlouho lze nahlásit pojistnou událost

Nahlaste pojistnou událost co nejdříve

U pojistných události je promlčecí lhůta několik let, zavedenou praxí ale je informovat pojišťovnu ihned po vzniku pojistné události. V opačném případě se může stát, že pojišťovna pro nedostatek důkazů odmítne pojistné plnění vyplatit.

Co je evidence vozidel

Co je evidenční kontrola vozidla Evidenční kontrola je fyzická kontrola vozidla, která má prokázat, že vozidlo odpovídá stavu uvedenému ve velkém a malém technickém průkazu, případně, pokud vozidlo nepodléhá registraci, v osvědčení o technické způsobilosti vozidla.

Co je potřeba k převodu vozidla

Jaké dokumenty jsou potřeba k převodu vozidla:osobní doklady obou smluvních stran (popř.velký technický průkaz,malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),platná zelená karta,protokol o evidenční kontrole – na základě novelizace zákona č.uhrazený správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč.

Co se stane kdyz Nezaplatim pojištění na auto

Co se stane, když nezaplatíte povinné ručení Při silniční kontrole dostanete pokutu až 3 000 Kč, pokud nepředložíte platnou zelenou kartu. Nepředložení zelené karty ještě ale nutně neznamená, že jezdíte bez povinného ručení. Pokuta za nepojištěné vozidlo se může vyšplhat až na 40 000 Kč.

Co se stane když nezaplatí pojistku

Pokud není pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. Kromě sankcí za prodlení s placením má pojišťovna právo vymáhat na zaměstnavateli úhradu až do výše pojistného plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí v době, za kterou nebylo zaplaceno pojistné.

Jak ukončit havarijní pojištění

To znamená, že chcete-li zrušit havarijní pojištění, měli byste zaslat výpověď ideálně dva měsíce před výročním datem sjednání na adresu pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Výpověď havarijního pojištění by měla být zaslána doporučenou poštou a musí být podepsána tím, kdo pojistku sjednal (takzvaný pojistník).

Co se stane když nezaplatím povinné ručení

Pojišťovna vám nezaplacené povinné ručení automaticky sama nepozastaví. Pokud se náhodou stane, že jim od vás nepřijde, jako každý měsíc, platba, tak vám poštou pošle upomínku, poté druhou. Pokud nezaplatíte ani tehdy, tak vaše pojištění zaniká. Nezaplacené platby ale zůstávají.

Kde najdu číslo pojistné smlouvy

Číslo zelené karty pak udává číslo pojistné smlouvy, které najdete pod kódem pojišťovny. Jako řidič máte povinnost vozit ji neustále v autě a v případě silniční kontroly ji ukázat.