Co se deje s majetkem po smrti?

Jak se dělí majetek po smrti

Na dědice přechází veškeré jmění zemřelého. Kromě získaného majetku mají tedy odpovědnost i za dluhy, a to i v případě, že jsou větší než získané dědictví. Dědic ale může – před tím, než dědictví přijme – uplatnit takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, a to ústním nebo písemným prohlášením vůči soudu, resp.
Archiv

Jak se dědí majetek

Dědění je možné jak ze závěti, tak ze zákona, případně z obou důvodů (dědic ze zákona dědí jen část majetku zůstavitele a zbytek připadne dědici nebo dědicům ze zákona). Přednost má dědic ze závěti, byla-li zůstavitelem sepsána a odkazuje-li se jí takto veškerý majetek.

Kdo platí notáře při dědictví

Částku hradí dědicové podle poměru toho, co z dědictví nabyli. Je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo, proto se i ve chvíli, kdy je hodnota převáděného majetku téměř nulová, platí poplatek minimálně 1 000,- korun.
Archiv

Co dědí manželka po smrti manžela

Polovina nemovitosti připadne manželovi a druhá polovina je předmětem dědického řízení. Následně dědí manželka a děti rovným dílem. Po vydání Osvědčení o dědictví je praxí, že vzniká podílové spoluvlastnictví, kde podílovými spoluvlastníky jsou manželka a děti zemřelého manžela.
Archiv

Kdo dědí po zemřelé matce

Děti, manžel, manželka: Tyto osoby dědí rovným dílem, v případě, že některé z dětí nemůže dědictví převzít, dědictví připadá jeho potomkům. Je ale dobré mít na paměti, že manžel nebo manželka nemůže dědit v této skupině sám, to znamená, že výše zmíněné pravidlo platí jen v případě, že zemřelý měl děti.

Co vše spadá do dědictví

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností. Jde o souhrn veškerého majetku (aktiv) a jeho dluhů (pasiv), která se zjišťují v rámci řízení o pozůstalosti. Ve vztahu k dědici se nazývá dědictvím a právo na ně vzniká smrtí zůstavitele.

Na co má nárok nepominutelný dědic

Nepominutelní dědici mají nárok na povinný podíl z pozůstalosti. Nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, a pokud tito nedědí, pak jsou nepominutelnými dědici potomci potomků zůstavitele, tj. vnoučata zůstavitele. Nyní přejděme ke vzorovému přikladu, v němž má otec dva syny – Stanislava a Adama.

Kdo řeší dědictví

Řízení o pozůstalosti, tj. dědické řízení, vede soud. Pro řízení o pozůstalosti je zpravidla příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu. Úkony soudu v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil.

Na co mám nárok po smrti manžela

Podmínky nároku

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelé osobě (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní).

Jak dědí manželka a děti

Děti, manžel, manželka: Tyto osoby dědí rovným dílem, v případě, že některé z dětí nemůže dědictví převzít, dědictví připadá jeho potomkům. Je ale dobré mít na paměti, že manžel nebo manželka nemůže dědit v této skupině sám, to znamená, že výše zmíněné pravidlo platí jen v případě, že zemřelý měl děti.

Kdy dědí rodiče

Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Kde je uložena závěť

Pokud je závěť sepsána formou veřejné listiny – u notáře – je uložena v centrální evidenci závětí, kde je snadno dohledatelná v případě vašeho úmrtí. Pokud ale napíšete závěť doma rukou nebo online, je třeba ji uložit na místo, kde ji bude možné snadno najít a je také dobré o tomto místě informovat své blízké.

Kdo je vyloučen z dědického práva

Dědická nezpůsobilost vychází z dosavadní právní úpravy, kterou doplňuje. Z dědického práva je vyloučen: Ten, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předkovi, potomkovi nebo manželovi. Ten, kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli.

Jak se mohu bránit proti vydědění

Jak se bránit proti vydědění

Pokud s vyděděním vyděděný dědic nesouhlasí, musí přikročit žalobou k napadení vydědění u soudu. V řízení bude muset prokázat, že nebyl naplněn důvod, pro který byl vyděděn. V případě, že důvod uveden nebyl, budou to muset prokázat zbylí dědicové.

Kdy se započítává dar do dědictví

Zatímco ustanovení občanského zákoníku týkající se započtení na povinný díl, stanoví omezení, kdy předmětem započtení mohou být pouze dary v posledních třech letech před smrtí zůstavitele, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu.

Co všechno se počítá do dědictví

Co spadá do dědictví

Předmětem dědictví bývají nejčastěji věci movité (předměty) a věci nemovité (domy, byty, pozemky), ale mohou do něj spadat také například autorská práva. V dědickém řízení je ale třeba vyřešit vše, co zemřelý vlastnil, a to jak výlučně (byl jediným vlastníkem), tak v podílovém vlastnictví.

Jak dlouho trvá vyplácení dědictví

– Vypořádání penzijního připojištění na základě usnesení provedeme zpravidla do jednoho měsíce. Podle zákona však mají penzijní společnosti na výplatu až tři měsíce od podání žádosti. Doplňkové penzijní spoření je na základě usnesení vypořádáno dle zákona do 30 dní od podání žádosti.

Jak je to s Duchodem po smrti

Pokud byl důchod vyplacen na účet a je na něm dostatek peněžních prostředků, banka na žádost ČSSZ již nenáležející splátku důchodu vrátí. V případě, že na účtu zemřelého není dostatečný zůstatek a právo disponovat s peněžními prostředky na něm má jiná osoba, je tato osoba povinna již nenáležející částky důchodu vrátit.

Kdy zaniká nárok na vdovský důchod

Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky). Po registrovaném partnerovi či partnerce nárok na vdovský (vdovecký) důchod nevzniká. V případě, že vdova (vdovec) uzavře nové manželství, nárok na vdovský (vdovecký) důchod zaniká dnem uzavření nového manželství.

Co vše patří do dědictví

Co spadá do dědictví

Předmětem dědictví bývají nejčastěji věci movité (předměty) a věci nemovité (domy, byty, pozemky), ale mohou do něj spadat také například autorská práva. V dědickém řízení je ale třeba vyřešit vše, co zemřelý vlastnil, a to jak výlučně (byl jediným vlastníkem), tak v podílovém vlastnictví.

Co potřebuji k sepsání závěti

Co je potřeba k sepsání závěti u notářeobčanský průkaz,údaje o dědicích: jméno, datum narození a bydlištědoklady k majetku, o němž se závětí pořizuje.

Jak dlouho platí závěť

V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla poslední vůle podepsána, jinak je neplatná. Při psaní závěti je potřeba myslet na to, aby se vašim nezletilým potomkům dostalo alespoň jejich zákonného dědického podílu.

Co je potřeba k sepsání závěti

Co je potřeba k sepsání závěti u notářeobčanský průkaz,údaje o dědicích: jméno, datum narození a bydlištědoklady k majetku, o němž se závětí pořizuje.

Jaké jsou dědické tituly

Dědický titul představuje právní důvod dědění. Dědické tituly upravuje nový občanský zákoník, patří mezi ně dědická smlouva, závěť a zákon.

Jak vydědit

Prohlášení o vydědění můžete, stejně jako závěť, sepsat buď vlastnoručně, nebo ve formě notářského zápisu. I tentokrát doporučuji využít služeb zkušeného notáře. Platně vydědit dítě je po právní stránce celkem komplikované. Myslete i na to, že potomek může po vaší smrti napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu.