Jak postupovat při dědickém řízení?

Co nespadá do dědického řízení

Předmětem dědictví bývají nejčastěji věci movité (předměty) a věci nemovité (domy, byty, pozemky), ale mohou do něj spadat také například autorská práva. V dědickém řízení je ale třeba vyřešit vše, co zemřelý vlastnil, a to jak výlučně (byl jediným vlastníkem), tak v podílovém vlastnictví.
Archiv

Kdo platí notáře při dědictví

Částku hradí dědicové podle poměru toho, co z dědictví nabyli. Je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo, proto se i ve chvíli, kdy je hodnota převáděného majetku téměř nulová, platí poplatek minimálně 1 000,- korun.
Archiv

Jak se přihlásit do dědického řízení

Jak se mohu přihlásit do dědického řízení Dědici jsou do dědického řízení přihlášení zpravidla zřizovatelem pohřbu, se kterým si příslušný notář sjedná schůzku za účelem obeznámení se všemi možnými dědici i obeznámení o majetku zůstavitele. Do dědického řízení se dědic může dostat i závětí sepsanou zůstavitelem.

Co vzít s sebou k notáři

Na schůzku s notářem je dobré vzít si s sebou občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti, seznam potenciálních dědiců, pokud možno i s jejich adresami a kontaktem, závěť zesnulého, pakliže se ví, že ji dotyčný sepsal a je k dispozici, informace týkající se jeho bankovních či spořících účtů, případně vkladních knížek, …

Jak dlouho trvá dědického řízení

Proces dědického řízení obvykle trvá okolo dvou měsíců. Na jeho konci se setkají všichni dědici u notáře ve věci závěrečného vypořádání.

Kdo je vyloučen z dědického práva

Dědická nezpůsobilost vychází z dosavadní právní úpravy, kterou doplňuje. Z dědického práva je vyloučen: Ten, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předkovi, potomkovi nebo manželovi. Ten, kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli.

Jak se dělí majetek po zemřelém

První dědická třída: Přednost mezi dědici mají přímí potomci a manžel, případně registrovaný partner zemřelého. Pokud některé z dětí zemřelo a má potomky, pak v první dědické třídě dědí potomci tohoto dítěte, tj. vnuci zemřelého. Pokud zemřelý neměl manžela nebo registrovaného partnera, dědí vše potomci zemřelého.

Po jaké době propadá dědictví

Zákon nestanoví žádné lhůty k přihlášení se k dědictví, předpokládá, že osoby přicházející v úvahu jako případní dědicové určitého zůstavitele buď sami projeví zájem o účast v dědickém řízení anebo s osobami, jež byly uvedeny v závěti určitého zůstavitele jako jeho dědicové, vejde ve styk přímo soud, respektive notář …

Jak znovu otevřít dědické řízení

Pokud máte k dispozici původní dědické usnesení, můžete ho okopírovat a připojit k žádosti. Je vhodné okopírovat dodatečně nalezené dokumenty a připojit je k žádosti. Toto vše poté buď osobně doneste na podatelnu okresního soudu nebo zašlete na jeho adresu poštou. Notář Vás pak sám přizve k jednání.

Jak se dělí majetek při úmrtí

Obvykle se majetek rozdělí na polovinu, a zbytek jde do dědictví. Věci, které kdokoliv získá v dědictví nebo darováním nepatří do SJM, a jdou rovnou do dědictví. V této fázi se tedy určí zpravidla polovina majetku (včetně movitých věcí – auta), která jde do dědictví, a která připadne druhému manželovi.

Jak zjistit zda probíhá dědické řízení

ODPOVĚĎ: Na úřadu podle trvalého pobytu zesnulého zjistíte věcně a místně příslušný soud, u něhož bude dědické řízení vedeno. Úřady obvykle dávají souhrnné hlášení soudům na začátku kalendářního měsíce o úmrtích za měsíc předcházející. Obvykle lze na telefonický dotaz soudu zjistit pověřeného notáře.

Co vše patří do dědictví

Pokud někdo zemře, je předmětem dědictví veškerý majetek zůstavitele včetně jeho dluhů. Přesto z tohoto pravidla existují výjimky, o kterých je dobré vědět. Jsou totiž velmi výhodné. Lze se tak například vyhnout sporům o majetek mezi dědici i notářským poplatkům.

Kdo dědí jako první

První dědická třída: Přednost mezi dědici mají přímí potomci a manžel, případně registrovaný partner zemřelého. Pokud některé z dětí zemřelo a má potomky, pak v první dědické třídě dědí potomci tohoto dítěte, tj. vnuci zemřelého. Pokud zemřelý neměl manžela nebo registrovaného partnera, dědí vše potomci zemřelého.

Jak zjistit který notář vyřizuje dědictví

Notáře k projednání dědictví vždy jmenuje okresní soud, rovněž podle obvodu, v němž měl zemřelý trvalý pobyt. Pokud chcete zjistit, který notář řízení vede, obraťte se na infocentrum příslušného okresního soudu.

Jak otevřít dědické řízení

Pokud máte k dispozici původní dědické usnesení, můžete ho okopírovat a připojit k žádosti. Je vhodné okopírovat dodatečně nalezené dokumenty a připojit je k žádosti. Toto vše poté buď osobně doneste na podatelnu okresního soudu nebo zašlete na jeho adresu poštou. Notář Vás pak sám přizve k jednání.

Jak dlouho může trvat dědické řízení

Proces dědického řízení obvykle trvá okolo dvou měsíců. Na jeho konci se setkají všichni dědici u notáře ve věci závěrečného vypořádání.

Kdy se platí odměna notáři

Kolik je odměna notáře, za vyřízení dědictví v roce 2023

I tak je nutné zaplatit určitý poplatek. Odměna notáře se dále odvíjí od hodnoty dědictví: Z prvních 500 000 Kč se platí poplatek 2% (minimálně 2000 Kč) Z částky nad 500 000 Kč do 1 000 000 Kč se platí 0,9%

Jak se dělí majetek po smrti

Na dědice přechází veškeré jmění zemřelého. Kromě získaného majetku mají tedy odpovědnost i za dluhy, a to i v případě, že jsou větší než získané dědictví. Dědic ale může – před tím, než dědictví přijme – uplatnit takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, a to ústním nebo písemným prohlášením vůči soudu, resp.

Jak dlouho trvá vyplácení dědictví

– Vypořádání penzijního připojištění na základě usnesení provedeme zpravidla do jednoho měsíce. Podle zákona však mají penzijní společnosti na výplatu až tři měsíce od podání žádosti. Doplňkové penzijní spoření je na základě usnesení vypořádáno dle zákona do 30 dní od podání žádosti.