Na jaké sociální dávky mám nárok?

Na co všechno jsou prispevky

V současné chvíli můžete žádat od státu tyto příspěvky: příspěvek na bydlení, jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí, porodné, mimořádná okamžitá pomoc atd. Třemi nejvíce využívanými podporami jsou přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč.

Jaké jsou dávky sociální péče

Dávky státní sociální podpory

Pojem státní sociální podpora zahrnuje celkem pět dávek – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Jejich rozdělováním se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce.

Jaké jsou druhy dávek

VII. PŘEHLED DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORYdávky poskytované v závislosti na výši příjmu. přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu,ostatní dávky. rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné.

Kdy mám narok na prispevky

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů, můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním bytě či domě.

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku: která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.

Jak žádat o dávky

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na Portálu ÚP ČR.

Jak zažádat o péči o osobu blízkou

Formulář péče o osobu blízkou, žádost o příspěvek na péči, je potřeba podat na pobočce Úřadu práce, pod který spadá žadatel, tedy osoba, o kterou je potřeba pečovat, díky svému trvalému bydlišti. Na dané pobočce Úřadu práce jsou k dispozici i všechny formuláře, které je potřeba vyplnit.

Jak vyřídit péči o osobu blízkou

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře).

Jak žádat o příspěvek na auto

O příspěvek se žádá na pobočkách Úřadu práce České republiky, nikoliv u zdravotní pojišťovny. Jeho výše se počítá na základě příjmu žadatele a příjmu osob společně s ním posuzovaných (obvykle osazenstvo domácnosti).

Co se hradí z příspěvku na péči

Těmi jsou: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost (nehodnotí se u dětí do 18 let).

Kdo má nárok na dávky v hmotné nouzi

Kdo je osoba v hmotné nouzi (a má nárok na dávky)

Osoba/rodina má nárok na dávky v hmotné nouzi, pokud nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.

Na co se může použít příspěvek na péči

Mezi tyto potřeby patří: mobilita, orientace,komunikace, pomoc při oblékání a obouvání, asistence při stravování a přípravě jídla, péče o zdraví, osobní aktivity, pomoc s péčí o domácnost, dále také tělesná hygiena a tzv. výkon fyziologické potřeby, tedy sebeobsluha na toaletě.

Kdo může být pečující osoba

Pečující osoba může být buď osoba blízká (rodinný příslušník), nebo asistent sociální péče. Osoba blízká je jinými slovy blízký příbuzný, tedy například manžel/manželka, syn/dcera, (registrovaný)partner/partnerka. V tomto případě není nutné uzavírat písemnou smlouvu o poskytování péče, stačí ústní dohoda.

Kdo je příjemcem příspěvku na péči

Příjemcem příspěvku na péči je žadatel (nemocný nebo senior), nikoliv pečující osoba, asistent sociální péče, pečovatelská služby či zařízení poskytující ambulantní či pobytovou sociální službu.

Kdo má nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna.

Na jaké dávky má nárok bezdomovec

Pán se může obrátit na Úřad práce, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi a nechat si posoudit nárok na příspěvek na živobytí. Pro jednotlivce, při splnění dalších podmínek, činí příspěvek, při nulových příjmech, částku 3410,-Kč.

Kdy vznika nárok na hmotnou nouzi

Osoba v hmotné nouzi

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.

Co je péče o osobu blízkou

Jde o finanční podporu, která je určena osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Rozsah péče stanovuje stupeň závislosti, který je definován zákonem o sociálních službách.

Kde žádat o bezmocnost

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Kdy zaniká nárok na příspěvek na péči

Oznámení podáváte i tehdy, když Vás při pobytu doprovází osoba o Vás pečující. Nárok na příspěvek na péči však zaniká až tehdy, zdrží-li se jeho příjemce mimo místo trvalého pobytu 1 celý kalendářní měsíc v kuse anebo více než 1 kalendářní měsíc.

Na co mají nárok autisty

Dle tohoto zákona je vyplácen tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku, který může být mj. poskytnut na pořízení motorového vozidla. Na příspěvek má nárok žadatel s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a nově i žadatelé s některými typy poruch autistického spektra.

Kdo má nárok na hmotnou nouzi

Osoba v hmotné nouzi

Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.

Kdo není v hmotné nouzi

V hmotné nouzi tedy není osoba, která se nesnaží navýšit své příjmy – například je bez zaměstnání a není registrována v evidenci uchazečů Úřadu práce. Osobám v hmotné nouzi jsou poskytovány dávky v hmotné nouzi, a to konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Co se posuzuje u příspěvku na péči

Zákon rozlišuje 10 životních potřeb: mobilita orientace komunikace stravování oblékání a obouvání tělesná hygiena výkon fyziologické potřeby péče o zdraví osobní aktivity péče o domácnost Životní potřeby jsou vymezeny výčtem několika přesně daných aktivit.

Jaké jsou stupně bezmocnosti

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).