Co je potřeba k sepsání závěti?

Jak sepsat závěť u notáře

závěť alografická je sepsaná jinak než vlastní rukou (dnes nejčastěji na počítači), ale musí být vlastní rukou podepsaná a samotnému podpisu musí být přítomni dva svědci, před kterými zůstavitel prohlásí, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Ale i takováto forma závěti je považována za listinu soukromou.
Archiv

Která závěť je platná

Psaní závěti online

Závěť napsaná online je alografní závětí ve formě soukromé listiny. To znamená, že ji zůstavitel nemusí napsat vlastní rukou. Stačí, když ji vlastní rukou podepíše za přítomnosti dvou svědků. Taková závěť je plně platná stejně jako závěť psaná vlastní rukou nebo sepsaná notářem.
Archiv

Jak se rozděluje dědictví závěť

V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, která jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více dědiců v závěti určeny, platí, že podíly jsou stejné. Zůstavitel může závětí zřídit nadaci. Závěť nesmí obsahovat podmínky, s výjimkou započtení darování dědici na dědický podíl.

Kdo rozhoduje o dědictví

dědické řízení, vede soud. Pro řízení o pozůstalosti je zpravidla příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu. Úkony soudu v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil.

Kdy se dá napadnout závěť

Lhůta pro napadení závěti jsou 3 roky od doby, kdy bylo dědici oznámeno, že má nárok na podíl dědictví zůstavitele.

Kdo platí notáře při dědictví

Částku hradí dědicové podle poměru toho, co z dědictví nabyli. Je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo, proto se i ve chvíli, kdy je hodnota převáděného majetku téměř nulová, platí poplatek minimálně 1 000,- korun.

Jak dlouho trvá vyplácení dědictví

– Vypořádání penzijního připojištění na základě usnesení provedeme zpravidla do jednoho měsíce. Podle zákona však mají penzijní společnosti na výplatu až tři měsíce od podání žádosti. Doplňkové penzijní spoření je na základě usnesení vypořádáno dle zákona do 30 dní od podání žádosti.

Co vše patří do dědictví

Co spadá do dědictví

Předmětem dědictví bývají nejčastěji věci movité (předměty) a věci nemovité (domy, byty, pozemky), ale mohou do něj spadat také například autorská práva. V dědickém řízení je ale třeba vyřešit vše, co zemřelý vlastnil, a to jak výlučně (byl jediným vlastníkem), tak v podílovém vlastnictví.

Jak zjistím jestli je závěť

V prvním případě notář mít závěť u sebe nebude. V ostatních případech bude mít závěť u sebe a vy to můžete zjistit u Notářské komory bezplatně. Budete však muset prokázat právní zájem – tedy např. že předpokládáte, že Vás zůstavitel označil v závěti jako svého dědice.

Jak odkázat majetek

Závěť má přednost před děděním ze zákona. Dává vám možnost odkázat majetek podle vaší vůle. Můžete např. určit podíl na pozůstalosti zlomkem, procentem nebo rozdělit celý svůj majetek mezi jednotlivé dědice tím způsobem, že jim přidělíte jednotlivé věci ze svého majetku.

Co se deje s majetkem po smrti

Na dědice přechází veškeré jmění zemřelého. Kromě získaného majetku mají tedy odpovědnost i za dluhy, a to i v případě, že jsou větší než získané dědictví. Dědic ale může – před tím, než dědictví přijme – uplatnit takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, a to ústním nebo písemným prohlášením vůči soudu, resp.

Jak zjistit kdo řeší dědictví

Notáře k projednání dědictví vždy jmenuje okresní soud, rovněž podle obvodu, v němž měl zemřelý trvalý pobyt. Pokud chcete zjistit, který notář řízení vede, obraťte se na infocentrum příslušného okresního soudu. Na soud můžete přijít buď osobně nebo zavolejte na infolinku.