Co je krátkodobá finanční výpomoc?

Co patří do krátkodobého finančního majetku

Spadají zde zejména majetkové cenné papíry (akcie), které nejsou registrovaným cenným papírem (není o nich účtováno na veřejném kapitálovém trhu), obchodní podíly do 20 % podílu na základním kapitálu nebo dlužné cenné papíry, u nichž burza zrušila obchodovatelnost.
Archiv

Jak účtovat krátkodobou půjčku

Zde se účtují krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank. Ale neúčtuje se zde o krátkodobých půjčkách, které jednotka získá od společníků v obchod.
ArchivPodobné

Jak se účtuje clo

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji. Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

Co se účtuje na účet 351

Na tomto účtu se účtuje převážně o poskytnutých krátkodobých zápůjčkách a úvěrech (na rozdíl od účtu 066-Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba), případně o náhradách výdajů za přijaté služby, které nemohou být nákladem účetní jednotky (telefon, otop, úklid, spotřeba plynu, elektřiny apod.).

Co patří do krátkodobých závazků

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Co je to krátkodobý majetek

Oběžná aktiva s dobou použitelnosti do jednoho roku (např. zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek). Krátkodobý majetek je tedy charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou.

Jak zaúčtovat splátkový prodej

Pro přijaté faktury se v praxi používá spíše účet 321, ale účetní předpisy umožňují tvorbu účtu v rámci skupiny podle vnitřních předpisů účetní jednotky, takže lze akceptovat i účet 325. Optimální zaúčtování by bylo 501/321. Co se týče splátek, nepíšete žádné bližší informace.

Jak se uctuji úroky

Na účtu 562 se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči věřitelům (zejména vůči úvěrovým institucím) v případě úvěrů, zápůjček a finančních operací. Nepatří sem úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle § 47 odst. 1 písm. b) Vyhlášky.

Jak zjistit výši cla

Sazby cla se převážně pohybují v rozmezí od 1 % do 10 % z hodnoty zboží (plus případné náklady na zahraniční dopravu či pojištění) a vyměřují se na základě přiložené faktury. Výši cla si může dovozce spočítat pomocí systému Taric CZ, důležité je ale správné zařazení zboží do příslušné kategorie.

Kdo platí vývozní clo

Vývozní – platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Co je účet 355

Účet 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace je určen k zachycení např. krátkodobých pohledávek ze zápůjček a úvěrů společníkům v obchodní korporaci a úroku z prodlení při pozdním splacení peněžního vkladu společníka.

Co jsou krátkodobá aktiva

Krátkodobá (oběžná) aktiva

Mezi majetek, který společnost obvykle drží maximálně 1 rok, patří např. zásoby, materiál, krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky, peníze na účtech v bankách, krátkodobé investiční instrumenty apod.

Co se účtuje na 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Jak evidovat majetek

Jak na evidenci majetku

Evidence majetku v podniku se provádí na tzv. inventárních kartách nebo kartách dlouhodobého majetku. Zákon neuvádí jejich povinnou podobu, obvykle si podnikatelé vytvoří jednoduchou tabulku v Excelu. V zákoně se naopak určuje, co musíte do evidence majetku zahrnout.

Co je to finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (DFM) je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok a neslouží k provozní činnosti – jeho cílem je budoucí výnos. Do DFM patří cenné papíry, dluhopisy, obchodní podíly, půjčky jiným podnikům se splatností delší než rok nebo termínované vklady s dobou delší než rok.

Jak se účtují kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty: 563 – Kurzová ztráta – vzniká, když je aktuální kurz vyšší než kurz předchozí = vzniká náklad. 663 – Kurzový zisk – vznikne, když je aktuální kurz nižší než kurz předchozí = vzniká výnos.

Co je daň na vstupu a na výstupu

Daň na vstupu je DPH, které Vám účtují Vaši dodavatelé. Pokud máte řádný daňový doklad a jste plátce DPH, snížíte si o tuto částku odvod DPH do státního rozpočtu (FÚ). Daň na výstupu je daň, kterou Vy budete účtovat Vašim odběratelům k Vámi poskytnutým plněním a kterou odvedete do stát.

Co se účtuje na 067

Poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry se účtují prostřednictvím syntetického účtu 067 – Dlouhodobé půjčky a jsou vykazovány na položce rozvahy „A. III. 4. Dlouhodobé půjčky“.

Jaká je daň z úroků

Výnosy z úroků podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Nebojte se ale, že když si naspoříte například 100 000 Kč, budete platit daň z celé částky. Dani podléhají pouze připsané úroky, tedy jen to, co vám banka nebo spořitelna připíše na účet.

Co se stane když nezaplatím celní poplatek

Celní dluh pro dané zboží vyměřuje a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení. V případě nezaplacení celního dluhu může celní správa uložit pokutu do výše až 50 000 Kč nebo zabavit samotné zboží.

Jaká je cena cla

Pro zásilky z mimo EÚ může celní úřad vybírat celní dluh (clo a DPH) a to: Zboží od 1 EURO do 150 EURO – platíte 21% DPH, žádné clo. Zboží nad 150 EURO – platíte 21% DPH a k tomu 2 – 10% clo dle celního sazebníku.

Kdy se nemusi platit clo

Clo se platí u zásilek, které přesahují 150 EUR. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla. Pro určení, zda se clo již platí, či nikoliv (přesáhne, či nepřesáhne 150 EUR) je rozhodující vlastní hodnota zásilky (tedy bez nákladů za dopravu, případně dalších nákladů).

Co se stane když nezaplatím clo

Když odmítnete zaplatit, zásilka se vrací

"Jestliže příjemce odmítne poplatky zaplatit, zboží nedostane," vysvětluje Martina Kaňková a dodává, že v takovém případě zůstává zboží 20 dní v dočasném skladě a ve většině případů se vrací zpět odesílateli na jeho náklady.

Co se účtuje na 395

Účet 395 používáme jako spojovací pro převod materiálu mezi sklady. Konkrétně: výdejka z jednoho skladu 39541/11210 a příjemka na druhý sklad 11222/39541. Na konci roku se nám stalo, že výdejka vznikla 12/2017, ale příjem udělali až 01/2018.