Co to je pultová střecha?

Jak se staví pultová střecha

Princip konstrukce je velice jednoduchý. Střecha je tvořena rastrem krokví, které vytváří mírně skloněnou jednoduchou plochu střechy. Sklon střechy musí být v souladu se zvolenou střešní krytinou. Vzhledem k nízkému sklonu pultových střech nejsou vhodné klasické krytiny jako jsou tašky, prejzy nebo šindele.
Archiv

Jakou krytinu na pultovou střechu

Plechová krytina se pro pultový typ střechy jeví jako nejlepší možné řešení. Kromě její nízké hmotnosti, dlouhé životnosti a snadné instalace oceníte i její další vlastnosti.
Archiv

Jaké jsou typy střech

Odpověď: Střechy se dělí na ploché a šikmé. Za plochou se označuje ta se sklonem do 10 stupňů, šikmá má sklon 10 až 45 stupňů, strmá pak větší než 45 stupňů. Šikmé se pak dále dělí podle tvaru na klasické sedlové střechy, střechy valbové, polovalbové, mansardové, stanové a pultové.

Co na pultovou střechu

Jaké krytiny se používají na pultové střechy

Na výstavbu pultové střechy se užívají povlakové krytiny (čili asfaltové pásy nebo fólie) nebo skládané střešní krytiny (což jsou tašky nebo plech). Pro nízké pultové střechy jsou vhodné povlakové krytiny. Kromě nich se však často užívají i plechové krytiny.
Archiv

Co to je pozednice

Pozednice je ve stavitelství a tesařství vodorovný trám, probíhající podélně krovem (nosnou konstrukcí střechy). Pozednice je pevně spojena s nosnou zdí budovy, která, přesahuje-li strop přízemí, nazývá se nadezdívka. Pozednice podpírá krokve.

Co je to sedlová střecha

Sedlová střecha je tvořena dvěma částmi, které zakrývají objekt. Ohraničení těchto částí tvoří dva štíty domu a odvodňující žlaby. V pomyslné špici, tedy v místě, kde se dvě části střechy stýkají pak vzniká štít domu. Sedlové střeše se také často říká střecha áčková.

Jaký sklon střechy musí mít pergola

Jaký je minimální sklon střechy na pergole

Minimální sklon pergoly by měl být 3°, ale doporučuje se větší (cca 7°) s ohledem na to, aby sněhová zátěž snadněji sklouzla ze střechy. Maximum se obvykle pohybuje okolo 15°. Výběr krytiny vždy přizpůsobte sklonu střechy.

Jaký je minimální sklon plechové střechy

Strmá je dobrá

Druh střešní krytiny Minimální sklon střechy
hliníková
plechová
betonová 10°
pálená 12°

Jakou střechu na bungalov

Oblíbenou krytinou pro bungalovy je krytina keramická. Má vysokou odolnost i v extrémních podmínkách, nepodléhá mrazu, je nehořlavá, bezúdržbová a nepodléhá změnám v barevnosti. Velkým plusem je i životnost, která činí až 100 let. Hmotnost krytiny se pohybuje kolem 40 až 50 kg na čtvereční metr.

Co je střešní rovina

Menší stavby (zejména obytné domy) se z většinou zastřešují pomocí rovin, mluvíme pak o tzv. střešních rovinách. Velké stavby se často zastřešují pomocí klínových, translačních nebo zborcených ploch.

Co to je vaznice

Pojmem vaznice se ve stavitelství a tesařství označuje vodorovný trám, probíhající krovem podélně a podpírající krokve. Vaznice je uložena na plných vazbách. Vaznice může být umístěna buď v hřebeni střechy (hřebenová), při jejím úpatí (pozednice) nebo přibližně ve dvou třetinách výšky krovu (středová, mezilehlá).

Co je to Hambálek

Hambalek je pojem používaný ve stavitelství a tesařství pro jednu ze součástí střešní konstrukce neboli krovu. Hambalek je vodorovný trám spojující dvě protilehlé krokve v hambalkové soustavě krovu. Vkládá se mezi krokve v takové výšce, aby se pod ním mohlo procházet (200 cm a více).

Co je to valbová střecha

Valbová střecha je novou střešní rovinou v místě původního štítu, a to v úrovni střešního pláště. Rovina je kolmá vzhledem ke zbylým střešním rovinám. Dvě strany střechy mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar trojúhelníku. Vzniká zde pološtít, který má lichoběžníkový tvar, čímž se liší od valbové střechy.

Co to je střecha světa

Geografie Tibetu je tvořena především pásmem vysokých hor, řek a jezer. Území Tibetu se z většiny nalézá na Tibetské náhorní plošině, která je se svou průměrnou nadmořskou výškou přes 4000 m n. m. nejvýše položená plošina na světě; Tibet se proto někdy označuje jako „střecha světa“.

Co dát na střechu pergoly

Mezi nejčastější patří:komůrkový polykarbonát (čiré desky × desky s krupičkou),plný polykarbonát,sklolaminát (vlnité desky × role),asfaltové šindele,plechová krytina,plexisklo,PVC desky.

Jakou střechu na zahradní domek

Asfaltové střešní šindele jsou jednoznačně nejpoužívanější střešní krytinou na pergoly a zahradní domky. Zároveň se hojně používají jako střešní krytina na garážová stání. A není se čemu divit – jejich pokládku zvládne i šikovný kutil, jsou lehké, a dobře odolávají povětrnostním vlivům.

Jaký zvolit sklon střechy

Pro minimální sklon doporučujeme navrhovat střechy od 3°. U střech se sklonem menším jak 3° je riziko vzniku kaluží. Pokud plánujete plochou střechu se sklonem menším jak 3°, ujistěte se, že sklon hydroizolační vrstvy dostatečně zajistí odtok vody. Tento sklon by nikdy neměl být menší než 1°.

Jaká střešní krytina je nejlepší

Průsečíkem všech ideálních vlastností střechy je betonová střešní krytina. Tento druh střechy je pevný, odolný, stálobarevný a odráží sluneční záření. Betonová střešní krytina je navíc relativně lehká a snadno se pokládá. Je tedy nejlepší střešní krytinou pro většinu domů.

Jak na plochou střechu

Plochá střecha musí být ve spádu, čili následuje spádová vrstva, ta se provádí buď vystěrkováním nosné konstrukce lehkým betonem ve vhodném sklonu (minimální je 2%), nebo spádováním izolační vrstvou. V nabídce jsou například spádové termoizolační klíny.

Co je nosná konstrukce střechy

Nosná střešní konstrukce – je ta část střechy, která přenáší zatížení ze střešního pláště (stálé nebo nahodilé) do ostatních nosných částí domu a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště. Střešní plášť – je část střechy bez nosné střešní konstrukce, která chrání dům před vnějšími vlivy.

Jak vypadá valbová střecha

Jak vypadá valbová střecha

U valbové střechy jsou všechny plochy skloněné ze všech stran. Nahoře se všechny části spojují a tvoří tzv. hřeben valbové střechy. Hřeben může být i vynechán – pak valbová střecha vypadá jako pyramida.

Co je to krokve

Krokev je šikmý prvek krovu, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina. Krokve tvoří vazby; vazba složená pouze z krokví se nazývá jalová. V nejběžnější vaznicové soustavě krovů jsou krokve postaveny v příčném směru, tj. kolmo na vaznice.

Co to je krov

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je přenášení zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště (záklop, laťování, izolační vrstvy, střešní krytina), sněhu, větru a případných dalších užitných zatížení, do svislých nosných konstrukcí stavby.

Co to je Mansarda

Mansarda je obytný prostor nebo malý byt v podkroví, v užším významu („pravá mansarda“) jen v domě s mansardovou střechou. Naopak v širším smyslu může mansarda znamenat i celé obyvatelné podkroví vůbec.

Kde je střecha světa

Území Tibetu se z většiny nalézá na Tibetské náhorní plošině, která je se svou průměrnou nadmořskou výškou přes 4000 m n. m. nejvýše položená plošina na světě; Tibet se proto někdy označuje jako „střecha světa“.