Co jsou krátkodobá aktiva?

Co jsou dlouhodobá aktiva

Dlouhodobá (fixní) aktiva – opotřebovávají se, použitelnost delší, než 1 rok a po celou dobu používání se jejich forma nemění Krátkodobá (oběžní) aktiva – spotřebovávají se a se spotřebou majetek zaniká, zůstávají v podniku kratší dobu, nežli jeden rok (např. materiál, výrobky, zboží, ale také pohledávky)

Jak se dělí aktiva

Aktiva jsou majetkem společnosti. Dělí se na krátkodobý a dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek má daná firma více než rok. Jedná se o majetek hmotný, například nemovitosti, vybavení výroby, dopravní prostředky, majetek nehmotný (software, licence) a majetek finanční.
Archiv

Co je to osobní aktiva

Patří sem např. pronajímaný byt, vklady na stavebním spoření, nakoupené podílové listy otevřených fondů apod. Spotřební majetek – příjmy rodiny nezvyšuje, ale často vyvolává i výdaje – byt, ve kterém rodina bydlí, auto, chata, umělecké předměty, knihy apod..

Co jsou stála aktiva

Aktivum je zdroj využívaný podnikem, jehož existence přináší ekonomický prospěch. Aktiva se dělí na stálá a oběžná. Stálá aktiva jsou v podniku dobu delší jak 1 rok a postupně se opotřebovávají. Oběžná aktiva jsou v podniku dobu kratší jak 1 rok a při použití se okamžitě spotřebují.
Archiv

Co jsou krátkodobá pasiva

Patří sem zdroje, které společnost nezískala prostřednictvím půjčky. Konkrétně jde např. o základní vklady majitelů (závisí na formě obchodní společnosti), dary, zisky dosažené v rámci činnosti firmy apod. V případě dosažení ztrát se přirozeně objem vlastního kapitálu o tyto ztráty snižuje.

Co to jsou krátkodobé pohledávky

krátkodobá pohledávka – doba splatnosti kratší než 1 rok. dlouhodobá pohledávka – doba splatnosti delší jak 1 rok.

Co patří do oběžných aktiv

Krátkodobý majetek s dobou použitelnosti do jednoho roku (např. zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek) a jednorázovou spotřebou.

Jaká máme 2 základní investiční aktiva

Podle své podstaty rozdělujeme investiční instrumenty na takzvaná papírová aktiva a reálná aktiva. Další rozdělení může být podle toho, jak se investice charakteristicky chová.

Co patří do stálých aktiv

Další součástí aktiv firmy jsou tzv. Stálá aktiva, nazývaná též dlouhodobým majetkem. Do stálých aktiv patří nemovitosti vlastněné firmou, pozemky, různé firemní stroje, automobily a podobně. Dlouhodobý je takový majetek, který se celý nepřemění na hotovost za období kratší než jeden rok.

Co patří do krátkodobých závazků

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Co dělat když mi nesedí aktiva a pasiva

Pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v běžném období zkontrolujte ještě, zda nemáte v agendě Účetní deník zaúčtovaný doklad před 1.1. daného roku. Pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v minulém období, zkontrolujte agendu Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku.

Co patří mezi krátkodobé závazky

Závazky splatné do jednoho roku. Jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Hlavní druhy: dluhy vůči dodavatelům, dlužné daně, krátkodobé bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a institucím.

Co patří do krátkodobých závazku

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Kam investovat krátkodobě

Spořící účty

Jsou ideálním nástrojem pro krátkodobé investice. Aktuálně se na spořícím účtu můžete dostat až na 6 %. Peníze budete mít kdykoliv po ruce, a navíc u bank je máte dnes pojištěné až do výše 2,3 mil. Kč, respektive do 100 tisíc Euro.

Co patří do pasiv

Patří sem zdroje, které společnost nezískala prostřednictvím půjčky. Konkrétně jde např. o základní vklady majitelů (závisí na formě obchodní společnosti), dary, zisky dosažené v rámci činnosti firmy apod. V případě dosažení ztrát se přirozeně objem vlastního kapitálu o tyto ztráty snižuje.

Jaké účty musí být nulové

Účty pořízení zásob (111, 131) by měly mít k rozvahovému dni nulový zůstatek. Zůstatky na účtech zásob (112, 132) by měly souhlasit se stavem zásob ve skladové evidenci a se skutečným stavem zjištěným v účetnictví. Celková aktiva v rozvaze by měla být rovna celkovým pasivům.

Co se účtuje na 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Jak se účtuje clo

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji. Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

Jak zhodnotit 2 miliony

Pojďme se podívat na nejčastější způsoby toho, jak zhodnotit milion korun.Crowdfunding a P2P půjčky.Investiční zlato a jiné komodity.Nemovitosti.Dividendové fondy.Investice do akciíInvestice do alkoholu.Investice do uměníInvestice do vzdělání

Jak rychle zhodnotit peníze

Základem jsou například termínovaný vklad, spořicí účet, fond peněžního trhu a fondy dluhopisové. Také můžete menší část investovat do nemovitostního fondu. Rozhodně byste se měli vyhnout investicím do komodit typu zlato nebo ropa a v žádném případě nespekulovat na růst či pokles měn.

Kdy použít účet 408

Opravy předcházejících účetních období" (účet 408) obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní …

Co je účet 325

325 – Ostatní závazky (účet pasivní)

Na účtu 325 zachycujeme ostatní závazky z obchodních vztahů – například reklamace uplatněné odběrateli, refundace mezd, závazky ze záručního paušálu, dluhy z různých služeb či závazky z pokut, sražené exekuční srážky zaměstnancům atd.

Jak zjistit výši cla

Sazby cla se převážně pohybují v rozmezí od 1 % do 10 % z hodnoty zboží (plus případné náklady na zahraniční dopravu či pojištění) a vyměřují se na základě přiložené faktury. Výši cla si může dovozce spočítat pomocí systému Taric CZ, důležité je ale správné zařazení zboží do příslušné kategorie.

Kdo platí vývozní clo

Vývozní – platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.

Jak uložit peníze aby vydělávaly

Víte-li, že chcete peníze bokem uložit na delší dobu, častou volbou jsou termínované vklady a stavební spoření. Úročení je pevně stanovené a podmíněné tím, že si prostředky nevyberete dřív, než v předem sjednané lhůtě. Termínovaný vklad využijete v případě úschovy financí na několik měsíců až pár let.