Jaké jsou pojištění?

Jaké jsou druhy pojištění

Setkat se zpravidla s těmito typy pojištění: pojištění osob, životní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku), živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti …

Jaké jsou povinné pojištění

Povinné pojištěnízákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,zdravotní a sociální pojištění,pojištění profesní odpovědnosti.
Archiv

Jaké pojištění by měl člověk mít

Existují tři hlavní pojistná rizika, která by měla životní pojistka pokrývat. Smrt, invalidita a pracovní neschopnost kvůli nemoci nebo úrazu. Když žije člověk sám bez závazků (děti) nebo úvěru (hypotéka), měl by mít pojištěné především případy, kdy si nezvládne sám vydělávat.

Jak se dělí pojištění

Pojištění lze rovněž dělit dle odvětví pro potřeby udělení povolení pojišťovně na pojištění životní a pojištění neživotní. Dle toho, zda pojistné plnění závisí na výši újmy nebo nikoliv (tj. je ujednána pojistná částka nezávislá na výši újmy) rozlišujeme také pojištění škodová a pojištění obnosová.

Jaké pojištění se vyplatí

Vyplatí se:

havarijní pojištění a pojištění proti krádeži vozidla, zvlášť pokud nevlastníte garáž důchodové nebo penzijní připojištění pojištění nadstandardních zdravotních výkonů, pokud víte, že budete potřebovat například spravit zuby. pojištění pro pobyt v nemocnici, pokud počítáte, že si v ní delší dobu poležíte.

Jak funguje pojištění

Pojištění jako takové funguje tak, že pojišťovna vybírá od svýchpojistníků, pojistné. Pojistník, ale nemusí být nutně ta samá osoba jakopojištěný. Pojistník uzavírá smlovu a pojištěný je osoba v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Zpojistného pak pojišťovna vytváří takzvané pojistné rezervy.

Co to je životní pojištění

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě jejího dožití a obmyšlené osobě v případě smrti, pojištěné osoby.

Kdy se plati pojištění

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce.

Na co se lze pojistit

Co všechno lze pojistitPovinné ručeníHavarijní pojištěníPojištění domacnosti.Povinné + HavarijníCestovní pojištění

Kdy se vyplatí pojištění

Ideální stáří auta, aby pro vás bylo havarijní pojištění stále výhodné, je do šesti let. Pak už náklady na opravu často převyšují hodnotu vozu. Výjimkou jsou starší veteráni, kteří mají stále vysokou hodnotu. Pojištění se ale vyplatí i majitelům opravdu luxusních vozidel, která jsou stará více jak 6 let.

Co to je cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobením škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí.

Jak se platí pojištění

Pojistné se platí na bankovní účet určený pojišťovnou, některá klientská pracoviště přijímají i platby kartou. OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Zálohy na pojistné, doplatky pojistného i případné penále se poukazují na bankovní účty, určené příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Kdo platí zdravotní pojištění

Pojistné za zaměstnance hradí na účet příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnavatel. Na platbě se podílí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel. Pojistné činí 13,5 % vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.

Proč se pojistit

K čemu je životní pojištění a na co se mohu pojistit

Životní pojištění tu je od toho, aby vám a vaši rodině vykompenzovalo výpadek nebo snížení příjmů v případě neočekávaných životních událostí. Pojištění si můžete sjednat pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti a také na různá další rizika.

Jak si pojistit byt

Pojištění domácnosti můžete uzavřít jak na domácnost, kde bydlíte, tak i třeba pro chatu, chalupu nebo byt, kam jezdíte jen občas. Pojistku vždy uzavíráte na konkrétní pojistnou částku. Ta by měla odpovídat součtu hodnoty všech věcí, které doma máte.

Jak funguje životní pojištění

Jak životní pojištění funguje Pojistnou ochranu před vámi zvolenými riziky máte díky tomu, že pojišťovně posíláte pojistné způsobem a ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Jestliže se dostanete do obtížné situace, na kterou jste pojištění (pojistná událost), vyplatí vám pojišťovna peníze (pojistné plnění).

Co to je úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či smrti pojištěného. Pojištění se může vztahovat na jednotlivce i skupinu osob.

Kdy musím platit pojištění

Splatnost pojistného je pro zaměstnavatele od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce. V případě OSVČ je splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a splatnost pojistného na nemocenské pojištění od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí.

Kdo platí pojištění

Poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, zahraniční zaměstnanci a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.

Co plati Nezamestnany

Platba OBZP v roce 2021

V roce 2021 musí tedy všechny OBZP platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 2052 Kč. Měsíční platbu musí posílat vždy do 8. dne následujícího měsíce. Občané si sami platí zdravotní pojištění pouze za měsíce, kdy jsou jako OBZP vedeni po celý kalendářní měsíc.

Na co se nechat pojistit

Pojistit si můžete jak rodinný dům, byt, chatu, nebytové prostory nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu, tak dočasné objekty na staveništi či stavební materiál. Pojištění kryje zejména rizika, jako je pád stromu, požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo vandalismus.

Co je to životní pojištění

Je dobré vědět, že hlavním účelem životního pojištění je krytí rizik, která s sebou život přináší, a to díky pojistné ochraně, kterou rizikové životní pojištění zajistí. Vedle toho existuje také investiční životní pojištění, na které dnes přispívá řada zaměstnavatelů, a které navíc nabízí i možnost daňových odečtů.

Na co si dát pozor při pojištění bytu

7 věcí, na co si dát pozor při sjednání pojištění nemovitostiAby nastavení pojistné částky nebyla noční můra aneb pozor na podpojištěníVíte, jaká rizika zahrnuje vaše pojistkaUveďte skutečnou velikost nemovitosti.Omrkněte asistenční službu.Jak pojistit dům či byt s více majiteli.

Na jakou částku pojistit byt

Jak si stanovit pojistnou částku u pojištění nemovitosti

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena.

Co když nemám zaplacené zdravotní pojištění

Komunikujte – pokud zjistíte, že dlužíte nějakou částku na zdravotním pojištění, tak okamžitě kontaktujte vaši zdravotní pojišťovnu. Nejlepší je tyto věci řešit osobně, takže si najděte nejbližší pobočku, zavolejte na ni a domluvte si schůzku. Sledujte svoji poštu, aby vám nic neuniklo.