Jak zjistit číslo pojistné smlouvy?

Jak zjistím cislo pojistné smlouvy

Číslo zelené karty je desetimístné číslo pojistné smlouvy. Najdete ho hned za kódem pojišťovny.
Archiv

Jak vyhledat pojistnou smlouvu

Na stránkách Ministerstva vnitra https://smlouvy.gov.cz/ naleznete samotný registr smluv, informace, jak v něm zveřejňovat smlouvy, nebo úplné znění zákona.
Archiv

Jak zjistit zaplacenou pojistku

Na stránkách www.bezpojisteni.cz je možné zadat registrační značku vašeho vozu a datum, ke kterému chcete zjistit, zda je váš vůz pojištěn. Obratem dostanete informaci, zda je vaše pojištění platné, a u které pojišťovny.
Archiv

Co to je pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
Archiv

Jak si stáhnout zelenou kartu

Aktuální Zelenou kartu si nyní můžete stáhnout ve svém profilu na webu www.leaseplango.cz. Zelenou kartu si můžete jednoduše vytisknout na bílý papír a v této podobě vám bude sloužit jako plnohodnotný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Kde získat zelenou kartu

V tomto ohledu je nejjednodušší se do příslušné pobočky pojistitele dostavit osobně. S sebou si vzít osobní doklady a pojistné dokumenty – doklad o zaplacení pojištění a pojistnou smlouvu, neboť právě dle čísla pojistné smlouvy a údajů v ní uvedených, Vás pracovníci pojišťovny nejlépe a nejrychleji vyhledají v systému.

Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy

Smluvními stranami pojistné smlouvy je na jedné straně pojistitel, který se pro případ vzniku pojistné události zavazuje vyplatit pojistné plnění, na straně druhé pojistník, který se zavazuje pojistiteli platit pojistné. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 2758.

Kdo je pojistník a kdo pojištěný

Pojistníkem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu a platí pojistné. Zároveň ale sám může být i pojištěným, to v případě, že se na něj vztahuje pojistné krytí pro případ pojistné události. Sjednané pojištění může být životní, majetkové, zdravotní i jiné.

Co kdyz nemám Zaplacene povinné ručení

Až 40 000 Kč pokuta za neplatné povinné ručení

Nesjednání pojištění je jednoznačným porušením zákona, a proto musí být potrestáno. Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč.

Co se stane kdyz pozde zaplatim pojistku na auto

Pokud z nějakého důvodu zapomenete zaplatit povinné ručení, pojišťovna vás na tuto skutečnost písemně upozorní. Když dlužnou částku ihned zaplatíte, nic se neděje. Samozřejmě se může stát, že se dopis nebo e-mail někde ztratí. Další upomínky už mohou být zpoplatněny.

Čím se řídí pojistná smlouva

Pojistná smlouva je upravena zejména občanským zákoníkem (§ 2758 – § 2872). Některé vztahy účastníků pojištění pak upravují také zvláštní předpisy, jako je např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Kdy zaniká pojistná smlouva

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna.

Kde seženu zelenou kartu

Aktuální Zelenou kartu si nyní můžete stáhnout ve svém profilu na webu www.leaseplango.cz. Zelenou kartu si můžete jednoduše vytisknout na bílý papír a v této podobě vám bude sloužit jako plnohodnotný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jak dostat zelenou kartu do mobilu

Zelenou kartu najdete v appce

Kartu si tedy můžete jednoduše uložit do mobilu. „U Directu mají všichni klienti zelenou kartu v appce. Mohou si ji tedy kdykoliv, když jsou na signálu a datech, jednoduše stáhnout a při policejní kontrole ukázat,“ podotkla Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Co když nemám v autě zelenou kartu

Nesjednání pojištění je jednoznačným porušením zákona, a proto musí být potrestáno. Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč.

Kdo je Zajistitel

Kdo je zajistitel Zajistitel je společnost, která na sebe přebírá riziko v případech, kdy prvopojistitel není schopen plnit své závazky. V takovém případě nastupuje právě zajistitel, který přebírá plnou odpovědnost za všechny tyto závazky, které jsou definovány ve smluvním vztahu.

Kdo muze být Pojistnikem

Pojištěným může být fyzická i právnická osoba, na jejíž majetek, zdraví, život, odpovědnost za škodu či jiné hodnoty bylo sjednáno pojištění, které potvrzuje oběma stranami podepsaná pojistná smlouva. Pojištěné osobě je v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění na základě podmínek v pojistné smlouvě.

Co se stane když nezaplatím pojištění

V případě, že neuhradíte plnou výši pojistného nebo neuhradíte pojistné včas, budete ze strany pojišťovny upozorněni na lhůtu k doplacení dlužného pojistného. Pokud ani poté nebude pojistné uhrazeno včas, pojištění uplynutím této lhůty zaniká a není již možné dodatečnou platbou po splatnosti pojištění reaktivovat.

Jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Vůz může v depozitu setrvat rok a půl (tj. 18 po sobě jdoucích měsíců) a po tuto dobu s ním nesmíte jezdit. Před vyzvednutím značek z depozitu zkontrolujte platnost technické kontroly, případně zařiďte novou a sjednejte si povinné ručení. Budete totiž potřebovat zelenou kartu.

Kdy se nemusí platit povinné ručení

Zrušení povinného ručení

Jedná se o případy, kdy je motorové vozidlo havarované a tedy nepojízdné. Dále pokud jejo technický stav je nevyhovující. V obou případech se buď motorové vozidlo nedá již opravit, nebo by se oprava finančně nevyplatila, může majitel požádat o zrušení registrace tohoto vozidla.

Kdo je Pojistník a kdo pojištěný

Pojistníkem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu a platí pojistné. Zároveň ale sám může být i pojištěným, to v případě, že se na něj vztahuje pojistné krytí pro případ pojistné události. Sjednané pojištění může být životní, majetkové, zdravotní i jiné.

Jak lze vypovědět pojistnou smlouvu

Pojišťovny většinou umožňují vypovědět smlouvu osobně na pobočce na počkání. Budete potřebovat formulář pro výpověď od dané pojišťovny. V případě, že nechcete na pobočku chodit, můžete výpověď zaslat písemně (emailem nebo poštou). Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy.

Co kdyz mám propadlou zelenou kartu

Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč. Policie poté zkoumá, zda se řidič dopustil pouze zapomenutí zelené karty, a nebo se skutečně jedná o neplatiče.

Co když u sebe nemám zelenou kartu

Zákon neupřesňuje, jestli je nutné mít při jízdě v autě oba dokumenty. Vždy je ale potřeba zelenou kartu mít, abyste mohli policistům prokázat, že vaše auto má sjednané povinné ručení. Pokud byste kartu u sebe neměli, tak vám policista za přestupek může dát pokutu až 3 000 korun.

Kdo je pojistitel a kdo je pojistník

Fyzická nebo právnická, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným. V praxi to znamená, že pojistníkem může být zcela jiná osoba, která pojišťovně platí za ochranu před pojistnými riziky.