Co jsou krátkodobá pasiva?

Co jsou krátkodobá aktiva

Krátkodobá (oběžná) aktiva

Mezi majetek, který společnost obvykle drží maximálně 1 rok, patří např. zásoby, materiál, krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky, peníze na účtech v bankách, krátkodobé investiční instrumenty apod.
Archiv

Co patří do pasiv

Pasiva jsou zdroje financování majetku firmy. Dělí se na vlastní a cizí kapitál. Vlastním kapitálem jsou jednoduše řečeno takové finanční prostředky, které si společnost nepůjčila. Patří sem základní kapitál, fondy, dary nebo vlastní zisky.
Archiv

Co patří do aktiv a pasiv

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, …). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Co to je pasiva

Pasiva jsou zdroje, ze kterých podnik získal majetek (aktiva). Může se jednat např. o vklady vlastníků do společnosti nebo zisky z minulých let. Pasiva dělíme na vlastní a cizí kapitál. Hodnotu vlastního kapitálu získáme po odečtení cizího kapitálu od výše nakoupených aktiv.

Co patří do krátkodobých závazků

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Co dělat když mi nesedí aktiva a pasiva

Pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v běžném období zkontrolujte ještě, zda nemáte v agendě Účetní deník zaúčtovaný doklad před 1.1. daného roku. Pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v minulém období, zkontrolujte agendu Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku.

Co jsou pasiva v rozvaze

Pasiva v rozvaze

Pasiva lze charakterizovat jako zdroje financování majetku podniku a informují o tom, z jakých zdrojů byl majetek podniku pořízen. Skrývá se za nimi: vlastní kapitál – základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření cizí kapitál – rezervy, závazky, úvěry.

Jak rozpoznat aktiva a pasiva

Rozvaha má dvě strany a to aktiva a pasiva. Pro účetnictví je charakteristický dvojí pohled na majetek: uspořádaný podle složení nebo druhu (aktiva, levá strana rozvahy), uspořádaný podle toho, z jakých zdrojů byl pořízen (pasiva, pravá strana rozvahy).

Co to jsou krátkodobé pohledávky

krátkodobá pohledávka – doba splatnosti kratší než 1 rok. dlouhodobá pohledávka – doba splatnosti delší jak 1 rok.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Proč se musí rovnat aktiva a pasiva

Aktiva se musí vždy rovnat pasivům, protože se jedná o tutéž věc (majetek), který je sledován ze dvou různých pohledů – majetek podle složení (A) a zdroje, ze kterých byl majetek pořízen. Je-li vyšší hodnota majetku, který pořizujeme, musíme na tento majetek vynaložit více zdrojů.

Jak poznat Má dáti dál

Na stranu má dáti připisujeme peníze, které nám přibývají, které vyděláváme, na stranu dal pak peníze, které ubývají, které utrácíme. Každý účetní případ na účtech se zapisuje na jeden řádek a zůstatek na účtu zjistíme, když odečteme stranu dal od strany má dáti.

Jaké účty jsou aktivní

Účty aktivní a pasivní můžeme při klasifikaci účtů z obsahového hlediska zařadit mezi účty stavové. Pro účet aktivní je charakteristické, že počáteční zůstatek (stav) má na straně MD (viz Má dáti), na téže straně má i přírůstky a konečný zůstatek, úbytky jsou zachycovány na stranu D (viz Dal).

Co patří mezi krátkodobé závazky

Závazky splatné do jednoho roku. Jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Hlavní druhy: dluhy vůči dodavatelům, dlužné daně, krátkodobé bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a institucím.

Co patří do krátkodobých závazku

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Jak se účtuje clo

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji. Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

Co je strana MD

Názvy levé strany účtu jsou má dát, strana „má dát“ (zkratka MD nebo Md), debet, debetní strana, dlužnická strana, historicky i: (strana) vzal. Zaúčtování na levé straně účtu se označuje také jako (při)psání/(za)účtování/zápis na vrub účtu (resp. starší … na vrub účtu a historicky i …

Jak účtovat má dáti dál

U faktury vystavené účtujete vždy na účet 311 – Odběratelé v celkové částce na stranu MÁ DÁTI. Na stranu DAL budete účtovat vždy buď výnosový účet (311/6xx), nebo výnosy příštích období.

Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním účtem

Aktivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně MD (vlevo), a úbytky na straně D (vpravo). Pasivní účty mají zůstatky a přírůstky na straně D, úbytky na straně MD. Pak máme ještě účty Nákladové a Výnosové, ty tvoří výkaz zisků a ztrát (dříve označovaný výsledovka).

Jaké jsou typy účtu

Jaké bankovní účty existujíBěžný účet – Obvykle slouží k nejzákladnějším převodům peněz (platby v obchodě, vklady, odchozí platby atd.) a k bezhotovostní správě osobních financí.Spořicí účet – Slouží k uložení finanční rezervy.Úvěrový účet – Na úvěrovém účtu si banka vede, v jakém stavu je klientova půjčka.

Jak zjistit výši cla

Sazby cla se převážně pohybují v rozmezí od 1 % do 10 % z hodnoty zboží (plus případné náklady na zahraniční dopravu či pojištění) a vyměřují se na základě přiložené faktury. Výši cla si může dovozce spočítat pomocí systému Taric CZ, důležité je ale správné zařazení zboží do příslušné kategorie.

Kdo platí vývozní clo

Vývozní – platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.

Co je účet 325

325 – Ostatní závazky (účet pasivní)

Na účtu 325 zachycujeme ostatní závazky z obchodních vztahů – například reklamace uplatněné odběrateli, refundace mezd, závazky ze záručního paušálu, dluhy z různých služeb či závazky z pokut, sražené exekuční srážky zaměstnancům atd.

Co se účtuje na účet 351

Na tomto účtu se účtuje převážně o poskytnutých krátkodobých zápůjčkách a úvěrech (na rozdíl od účtu 066-Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba), případně o náhradách výdajů za přijaté služby, které nemohou být nákladem účetní jednotky (telefon, otop, úklid, spotřeba plynu, elektřiny apod.).

Na jaké straně účtu se zaznamenává výnos

Rozvahové účty

Členíme je na nákladové a výnosové. Narozdíl od rozvahových účtů však nemají počáteční stav. Náklady se zaznamenávají na straně MD a výnosy na straně D.