Jak se dostat do aktivních záloh?

Kdo může vstoupit do aktivních záloh

Příslušníkem aktivní zálohy v míru může být: občan České republiky (muž, žena), který: dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 60 let; písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle místa trvalého pobytu žadatele o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení do jednotky AZ.

Jak dlouho trvá vojenský výcvik

Délka kurzu – 31 výcvikových dnů, 240 výcvikových hodin, rozvržen viz níže: 11 dnů nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) 3 dny volna za NVV. 4 dny NVV.

Jak vystoupit z aktivních záloh

V případě, že je voják v aktivní záloze na vojenském cvičení může odstoupit od dohody dnem následujícím po dni propuštění z vojenského cvičení. Krajské vojenské velitelství může odstoupit od dohody kdykoli podle potřeb ozbrojených sil.

Jak vstoupit do Až

podat žádost o zařazení do AZ. vyplnit dotazník. přinést průkazovou fotografii. podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
Archiv

Co dělá voják v záloze

Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v prvním roce svého zařazení do aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů a v dalších letech v celkové délce do 6 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti.

Jak funguje aktivni zaloha

Aktivní záloha je prostředkem k posílení některých schopností OS ČR a zároveň vojáci v AZ posilují civilně-vojenské vztahy. K plnění úkolů OS ČR se vojáci v AZ připravují formou vojenských cvičení. K samotnému plnění úkolů OS ČR v době míru můžou být vojáci v AZ povoláni do služby v operačním nasazení.

Jak se stát vojákem

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Jak být voják

Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace. Zajímavostí je požadovaná výška nového brance.

Kdo muze do valky

§ 13

(1) Dobrovolné odvody se konají v míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. (2) Dobrovolnému odvodu podléhají pouze občané a cizinci, kteří převzali dobrovolně brannou povinnost, nebo cizinci, kterým byl povolen dobrovolný vstup do ozbrojených sil.

Kdo je v aktivní záloze

V aktivní záloze jsou vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti. Evidencí vojáků v aktivní záloze a s ní spojenou administrativní činností se zabývají zejména mobilizační oddělení krajských vojenských velitelství.

Co musí mít voják

Kdo všechno je ke službě v armádě způsobilý Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace.

Jaký by měl být voják

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Jak probiha nábor do armady

Jak probíhá nábor do armády

Uchazeč se musí v první řadě zaregistrovat. Navíc absolvuje návštěvu náborového střediska a podá si žádost o povolání do služebního poměru. Současně musí doložit osobní dokumenty. Pak následuje vyšetření, která potvrdí jeho zdravotní způsobilost.

Co obnáší práce vojáka

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Odpovídá za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj, obsluhuje motorová vozidla a vojenskou techniku a vypomáhá civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí.

Koho by se týkala mobilizace

Mobilizací ozbrojených sil České republiky se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby za válečného stavu. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná (nezbytný počet vojáků v záloze) nebo všeobecná (hromadné povolání vojáků v záloze).

Jak se vyhnout odvodu

Výjimku z odvodu budou mít například těžce zdravotně postižení, těhotné ženy, policisté, hasiči či osoby pečující o dítě do tří let. A také lidé nezbytní pro chod státní infrastruktury – zákon tak definuje například soudce Ústavního soudu či poslance.

Jak se přidat k armádě

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Jaké vzdělání musí mít voják

dokončené úplné střední vzdělání s maturitou nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou. v případě vojenské střední školy zakončované základní vzdělání splnění podmínek pro povolání do služebního poměru (musíš být trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý a politicky neangažovaný)

Jaký plat má voják

Základní tarifní plat mají například desátníci 26 260 korun, rotní 32 430 korun, praporčíci 39 640 korun nebo majoři 55 310 korun.

Jaký je plat vojáka

Průměrný plat na pozici. Voják je 50 447 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 283 Kč . Průměrná čistá mzda Vojáka vychází na 39 886 Kč.

Kdo je povolan při mobilizaci

Mobilizace byla od samého vyhlášení doprovázena zmatky. Byli povoláváni muži bez ohledu na vzdělání, věk a vojenské zkušenosti.

Kdo musí nastoupit při mobilizaci

(1) Poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami a ředitelé krajských úřadů se po dobu výkonu funkce k odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné služby …

Kdy se chodilo k odvodu

Branná povinnost vznikala v 17 letech, k odvodu se chodilo v 19, na dvouletou službu se nastupovalo ve 20. roce. Existovala řada výjimek – pro studenty, kteří překročili jistou věkovou hranici, na letní uvolnění či na zkrácení na pět měsíců měli nárok muži, kteří byli jedinou zdatnou pracovní silou v hospodářství.

Co je potreba pro vstup do armady

Kvalifikačními předpoklady je míněno, že uchazeč musí mít alespoň výuční list (z jakéhokoliv oboru), přičemž specifické vzdělání poté získá v armádě. Dále platí, že ke dni nástupu dotyčný nesmí být členem žádné politické strany či hnutí ani odborové organizace. Další podmínky se pak odvíjí od konkrétní pozice.

Kdo nemusi být Mobilizovan

§ 2Doba trvání branné povinnosti

(1) Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.