Co nemůže být ochrannou známkou?

Co nemůže být ochranná známka

Ochrannou známkou nemohou být označení, která mohou klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků. Při průzkumu přihlášky je posuzována zejména klamavost přihlašovaného označení ve vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit.
Archiv

Jak obnovit ochrannou známku

27) Obnova ochranné známky

Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Zápis ochranné známky se na žádost jejího vlastníka obnoví, a to vždy na dalších 10 let.

Co musí splňovat ochranná známka

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků. Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte. Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

Jak převést ochrannou známku

Vaši ochrannou známku můžete převést na nového vlastníka. Jste-li smluvní stranou převodní smlouvy, bude převod na vaši žádost zapsán do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Po vyřízení žádosti je pak v rejstříku veden nový vlastník ochranné známky.

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky

Proces registrace od podání přihlášky ochranné známky až do případného zápisu trvá zpravidla několik měsíců, pokud se v průběhu registrace nenaskytne nějaký problém.

Jak účtovat ochranné známky

Při pořízení ochranné známky účtujete na účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, následně majetek zařadíte na účet 014 – Ostatní ocenitelná práva. Odpisy si stanovíte sami podle předpokládané doby užití majetku. Oprávky účtujte na účet 074 – Oprávky k ostatním ocenitelným právům.

Jak požádat o ochrannou známku

JAK OCHRANNOU ZNÁMKU ZÍSKAT Především musíte vyplnit formulář „Přihláška ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (pdf, 837 kB) (včetně informace pro přihlašovatele, potvrzení o podání, nápovědy pro vyplnění)“. Takto vyplněnou přihlášku můžete podat na této stránce elektronicky (v sekci P06).

Jak dlouho trvá převod ochranné známky

Průměrná doba řízení (za předpokladu, že se neobjeví žádné významnější komplikace s konfliktní známkou nebo jiným právem průmyslového vlastnictví), od podání přihlášky ochranné známky do jejího zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví trvá cca 5-15 měsíců.

Jak funguje ochranná známka

Ochranné známky jsou označení, která se v podnikání používají k rozlišení výrobků. Vaše ochranná známka je symbol, podle něhož si vás vaši zákazníci vybírají. Odlišuje vás od konkurence. Pokud si necháte zapsat ochrannou známku, získáte její ochranu a můžete na ní stavět.

Jaký je rozdíl mezi zrušením a neplatností ochranné známky

Mohou být zrušena práva majitele ochranné známky EU a ochrannou známku EU lze prohlásit za neplatnou. Rozdíl spočívá v tom, že zrušení se uplatňuje ke dni podání žádosti, kdežto prohlášením o neplatnosti se odstraní zápis z rejstříku ochranných známek Evropské unie se zpětnou účinností. Děkujeme vám.

Proč mít ochrannou známku

Ochranná známka je jakékoliv grafické znázornění, tedy nejen slova, ale i barvy, kresby a tvary písmen nebo číslic, které má schopnost odlišit výrobky jedné osoby od výrobků jiné osoby. Ochrannou známkou lze ochránit i tvar samotného výrobku nebo jeho obal.

Proč registrovat ochrannou známku

Včasná registrace ochranné známky je nejlepším způsobem, jak předcházet zneužívání značky. Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo toto označení pro totožné a podobné výrobky nebo služby používat. Výsadní právo udělovat licence patří Vám.

Jak probíhá registrace ochranné známky

Jak probíhá registrace ochranné známkyVyplníte průvodce. Zadáte potřebné údaje do jednoduchého objednávkového formuláře.Rešerše. cca 1 týden.Příprava dokumentu k registraci.Podání na Úřad průmyslového vlastnictvíKontrola Úřadem průmyslového vlastnictvíZveřejnění ÚPV.Schválení a registrace.Doručení certifikátu.

Jak dlouho trva registrace ochranné známky

Řízení o registraci národní ochranné známky trvá zhruba 6 měsíců. Řízení o zápisu evropské ochranné známky trvá také kolem 6 měsíců.