Kdo může přihlásit ochrannou známku?

Jak probíhá registrace ochranné známky

Jak probíhá registrace ochranné známkyVyplníte průvodce. Zadáte potřebné údaje do jednoduchého objednávkového formuláře.Rešerše. cca 1 týden.Příprava dokumentu k registraci.Podání na Úřad průmyslového vlastnictvíKontrola Úřadem průmyslového vlastnictvíZveřejnění ÚPV.Schválení a registrace.Doručení certifikátu.

Jak získat ochrannou známku

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba.
Archiv

Jak funguje ochranná známka

Ochranné známky jsou označení, která se v podnikání používají k rozlišení výrobků. Vaše ochranná známka je symbol, podle něhož si vás vaši zákazníci vybírají. Odlišuje vás od konkurence. Pokud si necháte zapsat ochrannou známku, získáte její ochranu a můžete na ní stavět.

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky

Proces registrace od podání přihlášky ochranné známky až do případného zápisu trvá zpravidla několik měsíců, pokud se v průběhu registrace nenaskytne nějaký problém.
Archiv

Proč registrovat ochrannou známku

Včasná registrace ochranné známky je nejlepším způsobem, jak předcházet zneužívání značky. Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo toto označení pro totožné a podobné výrobky nebo služby používat. Výsadní právo udělovat licence patří Vám.

Jak účtovat ochranné známky

Při pořízení ochranné známky účtujete na účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, následně majetek zařadíte na účet 014 – Ostatní ocenitelná práva. Odpisy si stanovíte sami podle předpokládané doby užití majetku. Oprávky účtujte na účet 074 – Oprávky k ostatním ocenitelným právům.

Jak obnovit ochrannou známku

27) Obnova ochranné známky

Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Zápis ochranné známky se na žádost jejího vlastníka obnoví, a to vždy na dalších 10 let.

Proč mít ochrannou známku

Ochranná známka je jakékoliv grafické znázornění, tedy nejen slova, ale i barvy, kresby a tvary písmen nebo číslic, které má schopnost odlišit výrobky jedné osoby od výrobků jiné osoby. Ochrannou známkou lze ochránit i tvar samotného výrobku nebo jeho obal.

Co nemůže být ochrannou známkou

Ochrannou známkou nemohou být označení, která mohou klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků. Při průzkumu přihlášky je posuzována zejména klamavost přihlašovaného označení ve vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit.

Jaký je rozdíl mezi zrušením a neplatností ochranné známky

Mohou být zrušena práva majitele ochranné známky EU a ochrannou známku EU lze prohlásit za neplatnou. Rozdíl spočívá v tom, že zrušení se uplatňuje ke dni podání žádosti, kdežto prohlášením o neplatnosti se odstraní zápis z rejstříku ochranných známek Evropské unie se zpětnou účinností. Děkujeme vám.

Co musí splňovat ochranná známka

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků. Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte. Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

Co nesmí obsahovat ochranná známka

To znamená, že ochranná známka nesmí mít se starší ochrannou známkou shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Ochranná známka také nesmí například být vulgární, urážlivá, klamavá a nesmí obsahovat státní a náboženské symboly.

Co je kolektivní ochranná známka

Kolektivní ochranná známka EU označuje obchodní původ určitých výrobků a služeb a spotřebitele informuje o tom, že výrobce výrobků či poskytovatel služeb náleží k určitému sdružení, které má právo známku užívat.

Jak převést ochrannou známku

Vaši ochrannou známku můžete převést na nového vlastníka. Jste-li smluvní stranou převodní smlouvy, bude převod na vaši žádost zapsán do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Po vyřízení žádosti je pak v rejstříku veden nový vlastník ochranné známky.

Jak ochránit značku

Ochranná známka je jistota

Asi nejznámějším nástrojem na ochranu značky obecně je registrovaná ochranná známka. Tou můžete chránit jak samotný slovní název, tak také například logo, znělku nebo dokonce i chuť. Z hlediska e-shopu však hraje významnou roli právě název a logo.

Jak registrovat svojí znacku

k provedení zákona o ochranných známkách. Do rejstříku ochranných známek ochranné známky zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví a patří mezi průmyslová práva. O registraci ochranné známky je nutné Úřad písemně požádat, respektive podat přihlášku ochranné známky na zápis do rejstříku.

Jak prodloužit ochrannou známku

Ochranná známka platí 10 let ode dne podání přihlášky. V zákonné lhůtě však můžete požádat o obnovu zápisu vaší ochranné známky na dalších 10 let, a to formou žádosti doručené Úřadu průmyslového vlastnictví. Nepožádáte-li o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.

Co je kombinovaná ochranná známka

Kombinované ochranné známky chránily značky sestávající z kombinace slovního a obrazového prvku. Dnes se těmto ochranným známkám říká obrazové. V rejstříku však kombinované ochranné známky stále najdete, u známek zapsaných do konce roku 2018 toto dnes již historické označení zůstalo.

Kde platí ochranná známka

Vaše ochranná známka informuje zákazníky o tom, kdo jste. V úřadu EUIPO zapíšeme každý rok téměř 135 000 ochranných známek. Ochranná známka Evropské unie je platná ve všech členských státech Evropské unie.

Co je to obchodní značka

Obchodní značka (anglicky "brand", tedy "značka") je termín z oblasti obchodu a marketingu označující značku konkrétních výrobků, služeb, organizace nebo i jednotlivce.

Co to je branding

V užším pojetí se branding zabývá tvorbou, používáním a správou vizuální identity značky a je spojován především s grafickou tvorbou. V širším pojetí je výraz branding synonymem brand buildingu, tedy budování, řízení a rozvoje značky.

Co znamená MV krouzku

Časový poplatek a mýtné (E11a-E11f)

Tyto čtyři značky jsou rovněž dodatkovými tabulkami a s rokem 2020 dojde zejména M v kolečku širšího užití – označují úseky komunikací, které jsou zpoplatněny mýtným (to se týká vozidel nad 3,5 tuny) anebo časovým poplatkem (pro vozidla do 3,5 tuny).

Co branding příklad

Účelem co-brandingu je využití síly značek, zvýšení prodejů či přitáhnutí nových zákazníků. Příkladem úspěšné spolupráce je např. BMW & Louis Vuitton, kdy zmíněná luxusní módní značka připravila set zavazadel, které skvěle zapadají do úložného prostoru BMW i8.

Co znamená rebranding

Rebranding bývá nejčastěji definován jako změna positioningu, revitalizace či omlazení obchodní značky. V radikálním případě se může jednat o celkové znovuzrození obchodní značky. Jinak řečeno se jedná o vytvoření nové značky místo existující, změnu symbolů, designu, resp.

Co znamená žluté M

Časový poplatek a mýtné (E11a-E11f)

Tyto čtyři značky jsou rovněž dodatkovými tabulkami a s rokem 2020 dojde zejména M v kolečku širšího užití – označují úseky komunikací, které jsou zpoplatněny mýtným (to se týká vozidel nad 3,5 tuny) anebo časovým poplatkem (pro vozidla do 3,5 tuny).