Jak dokázat nevinu?

Co je zásada presumpce neviny

Presumpce neviny je právní domněnka spočívající v tom, že je na obviněného v rámci trestního nebo přestupkového řízení nahlíženo jako na nevinného, pokud není pravomocně rozhodnuto o jeho vině. Je jedním z principů právního státu.

Jak probíhá trestní stíhání

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia: Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému).

Jaké jsou orgány činné v trestním řízení

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

Co je to zásada legality

K těmto základním zásadám trestního řízení patří také zásada legality. Zásada legality ukládá státnímu zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Co je článek 48

Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.

Co znamená in dubio pro reo

In dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Kdy policie odloží případ

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Jak dlouho trvá trestní stíhání

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Kdo zastupuje stát v trestním řízení

Státní zástupce je orgánem činným v trestním řízení, má zastupovat veřejný zájem, tedy zájem společnosti na tom, aby se trestné činy řádně prošetřily a případně potrestaly. Státní zástupci působí při jednotlivých zastupitelstvích, která se podobně jako soudy děli na okresní, krajská a vrchní státní zastupitelství.

Čím se zabývá trestní právo

ČÁST I.: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

Trestní právo hmotné upravuje podmínky trestnosti osob, stanoví co je trestným činem a jaké tresty či ochranná opatření lze za trestné činy uložit. Základní podmínky trestního práva hmotného stanoví již Listina základních práv a svobod, a to v čl.

Co zrušila Lisabonská smlouva

Lisabonská smlouva přináší celou řadu zásadních změn primárního práva EU, mj. ruší dosavadní pilířovou strukturu, přiznává EU právní subjektivitu, zavádí funkce stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Jak zjistím že na mě bylo podáno trestní oznámení

No přehled trestních oznámení nefunguje jako náhled do katastru… takže ne, nemáš možnost jak to zjistit, dokud nepřijde oficiální dopis s proužkem nebo nepřijdou rovnou švestky. Ne, je to informace neveřejná. Navíc trestní oznámení, jak vyplývá ze slova oznámení, vůbec nic neznamená.

Jak dlouho může trvat vyšetřování

Zákon vyšetřující orgán zavazuje vyšetřování ukončit do dvou, resp. tří měsíců, jde-li o řízení před okresním soudem, nebo do půl roku, jde-li o řízení před soudem krajským.

Jak se dozvím že na mě bylo podáno trestní oznámení

Pokud je podáno trestní oznámení, nestanoví zákon žádné lhůty, v nichž by měl být ten, jehož se oznámení týká (podezřelý), s tímto oznámením seznámen. Je na příslušném státním zástupci a policejním orgánu, jakou zvolí taktiku pro objasnění případného trestného činu.

Jak se dozvím o trestním oznámení

V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

Kdy je zahájeno trestní řízení

Trestní řízení zahajuje policejní orgán na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob či orgánů, z nichž plyne podezření, že byl spáchán trestný čin, sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Tím je také zahájena prvá fáze trestního řízení, kterou je řízení přípravné.

Kdy je zahájeno trestní stíhání

Trestní stíhání se zahajuje v případě, že po provedeném prověřování nasvědčují doposud zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že trestný čin spáchala určitá osoba.

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem

Základním rozdílem mezi trestným činem a přestupkem je míra škodlivosti. Přestupek je méně závažný než trestný čin. U majetkových trestných činů je základním vodítkem toho, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin hranice výše způsobené škody.

Kdo ukládá tresty

Trest je právním následkem trestného činu, který vyjadřuje negativní právní hodnocení pachatele a jeho činu a působí k dosažení účelu trestního zákona. Trest se ukládá výhradně soudem a jeho výkon je vynutitelný státní mocí.

Které státy stály u zrodu EU

ledna 1958. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě mají proto neoficiální název Římské smlouvy. U zrodu stálo šest zakladatelských států – Belgie, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Itálie.

Jak dlouho trvá trestní oznámení

Pokud je podáno trestní oznámení, nestanoví zákon žádné lhůty, v nichž by měl být ten, jehož se oznámení týká (podezřelý), s tímto oznámením seznámen.

Jak se bránit proti trestnímu oznámení

Proti pomluvě je možné se bránit podáním žaloby na ochranu osobnosti u místně příslušného okresního soudu. Krom podání žaloby na ochranu osobnosti je také doporučováno ohlásit toto jednání formou trestního oznámení na policii nebo státním zastupitelství, jak již bylo řečeno výše.

Kdy mě muze policie zadržet

⚫ Kdy lze zadržet podezřelého Při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté může být podezřelý zadržen policií nebo kýmkoliv jiným, a to bez dalšího. Pokud má k zadržení dojít později a policie pouze čeká na vhodný okamžik, potřebuje k tomu písemný souhlas státního zástupce.

Co následuje po podání trestního oznámení

Po podání zahájí policejní orgány tzv. prověřování, v rámci kterého dochází k zajištění potřebných důkazů, stop případného trestného činu a podání vysvětlení prověřovaných osob. V této fázi policejní orgány teprve zjišťují, zda k trestnému činu vůbec mohlo dojít a kdo by mohl být údajným pachatelem.