Co to je konkrétní?

Co je to slovo konkrétní

Označují osoby, zvířata, věci. Tedy to, co skutečně existuje a má hmotnou podobu.
ArchivPodobné

Co je to slovo abstraktní

Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

Co je to abstraktní a konkrétní

Připravte si na interaktivní tabuli rozdělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní tak, aby žáci mohli přesunout připravená slova do správné kategorie: konkrétní: pojmenování osob, zvířat, věcí; abstraktní: pojmenování vlastností, vztahů, činností.

Jaké jsou pády

V češtině rozlišujeme 7 pádů:pád. nominativ. Kdo Co Pracuje jako dělník.pád. genitiv. Koho Čeho Cesta vedla z města.pád. dativ. Komu Čemu Navzdory počasí přišel včas.pád. akuzativ. Koho Co Viděl lupiče krást.pád. vokativ. Oslovujeme, voláme. Honzo, pojď sem! Pane Vomáčko, děkuji.pád. lokál. O kom O čempád.

Co je to abstraktní myšlení

Druhy myšlení

myšlení názorné – v mysli operujeme s představami (nejčastěji vizuálními) myšlení abstraktní – provádíme operace se znaky (symboly), př. matematickými, verbálními, logickými. pojmové myšlení – nejběžnější, manipulace s verbálními znaky (pojmy)

Jak dělíme podstatná jména

Podstatná jména můžeme rozdělit na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména, která označují osoby, zvířata a věci, něco, co je tvořeno hmotou, jsou podstatná jména konkrétní. Podstatná jména, která označují vlastnosti a děje, tedy to, co je nehmotné, se nazývají podstatná jména abstraktní.

Co to je Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami.

Jak zní 4 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem

Jaké jsou druhy myšlení

Druhy myšlení

myšlení konkrétní – probíhá manipulace s vjemy, myšlení situační, názorové, praktické, metoda pokus – omyl (puzzle, vaření atd.) myšlení názorné – v mysli operujeme s představami (nejčastěji vizuálními) myšlení abstraktní – provádíme operace se znaky (symboly), př. matematickými, verbálními, logickými.

Co je to Propoziční myšlení

Propoziční myšlení je mentální manipulace s propozicemi (výroky) zpravidla vyjádřenými ve verbálním kódu, zatímco imaginativní myšlení je mentální manipulace s nejčastěji zrakovými představami, může se ale jednat i o představy sluchové, se kterými běžně operují například hudební skladatelé (Vobořil, přednášky).

Co je to abstraktní podstatné jméno

Podstatná jména abstraktní

Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství). Označují tedy to, na co si nemůžeme sáhnout, co je nehmotné. Ty vlastními jmény obvykle nepojmenováváme.

Co je to Ablativ

Ablativ (česky též odlučník) je označení pro mluvnický pád, jenž se jako jediný pád z původních osmi praindoevropských pádů v češtině (ani v ostatních slovanských jazycích) nedochoval. Dochoval se v arménštině, latině, romštině a sanskrtu.

Co to je dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3. v pořadí (ptáme se komu, čemu). Často vyjadřuje adresáta u sloves se dvěma předměty (tj. přímým a nepřímým: dát / půjčit / poslat / říci…

Co to je akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami.

Jak zni 1 pád Zajmena nám

Skloňování Zájmen – Český Jazyk

my oni, ony (než.)
1. pád my oni, ony
2. pád nás jich/nich
3. pád nám jim/nim
4. pád nás je/ně

Co je to konkrétní myšlení

myšlení konkrétní – probíhá manipulace s vjemy, myšlení situační, názorové, praktické, metoda pokus – omyl (puzzle, vaření atd.) myšlení názorné – v mysli operujeme s představami (nejčastěji vizuálními) myšlení abstraktní – provádíme operace se znaky (symboly), př. matematickými, verbálními, logickými.

Co je to induktivní myšlení

Induktivní metoda je značně odlišná. Začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech, vzorcích, které snad existují v objektivní realitě. Objevené pravidelnosti popíšeme ve formě předběžných závěrů. Ty pak ověřujeme dalším pozorováním.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je induktivní myšlení

Induktivní postup sleduje opačnou cestu – od jednotlivého k obecnému. Např. jedinec si všimne, že všichni psi, které doposud potkal, mají čtyři nohy; může tedy učinit induktivní úsudek, že všichni psi mají čtyři nohy – takový úsudek ale platí pouze do chvíle, než narazí na psa, který má končetin méně.

Jaké jsou druhy podstatných jmen

podstatná jména můžeme dělit na konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) a abstraktní (názvy vlastností, dějů a stavů). Konkrétní můžeme dále ještě dělit na obecná (například pes, muž) a osobní (Alík, Karel). Dále existují například podstatná jména hromadná (listí) a pomnožná (kalhoty.

Koho co pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
2. pád genitiv Koho Čeho
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme

Co je 6 pád

Lokál (L, 6. pád) se v současné češtině vždy pojí s předložkami (o, na, v(e), při, po), v minulosti však existoval i bez předložek, jak o tom svědčí i nejstarší dochovaná česká věta: Pauel dal gest ploscoucih zemu, tj. Pavel dal v Ploškovcích zemi.

Koho co mojí

Nominativ. Kdo Co já ty. on. ona. ono.Genitiv. Koho Čeho mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej. něho, něj. jí níDativ. Komu Čemu mně, mi. tobě, ti. jemu, mu. němu. jí níAkuzativ. Koho Co mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej. něho, něj, -ň ho, jej.Vokativ. Oslovujeme, Voláme. — ty. —Lokál. O kom O čem mně tobě něm. ní něm.Instrumentál.

Jak funguje myšlení

Myšlení je v psychologii pojímáno jako nejsložitější kognitivní proces, díky kterému můžeme chápat vztahy mezi předměty a pracovat s jejich mentálními reprezentacemi. Myšlení je tvořeno několika procesy, jedná se o usuzování, posuzování, rozhodování, řešení problémů, tvořivost a tvorbu pojmů a kategorií.

Co to je divergentní myšlení

Divergentní myšlení označuje myšlenkový proces, který vede ke vzniku většího množství originálních řešení problému. Jedná se o myšlení rozbíhavé, kdy stimulus v podobě předloženého problému vyvolá hledání a vytváření různých alternativ.