Co znamená zkratka ŠPZ?

Co to je zkratka Ivp

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním.

Co má obsahovat Ivp

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Co je to PLPP

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola v prvním stupni podpůrných opatření s cílem podpořit žáka, u kterého se projevují mírné obtíže ve vzdělávání, jako je například pomalejší tempo práce, drobné obtíže v koncentraci pozornosti, ve čtení, psaní či počítání a je potřeba úpravy školní výuky a domácí přípravy, …

Kdy se vyhodnocuje PLPP

S PLPP je seznámen zákonný zástupce a všichni učitelé. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.

Kdy je nutný IVP

IVP se vypracovává dle vyhlášky „zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však měsíc po nástupu žáka do školy“. To může být někdy problematické, např. při nástupu dítěte do MŠ.

Kdo žádá o IVP

Zákonný zástupce musí požádat o zpracování IVP a ředitel školy musí vyhotovit rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP. Ve formuláři IVP se uvádí datum tohoto rozhodnutí a zdůvodnění. Na formuláři IVP není vymezené místo pro podpis ředitele, není tedy jeho povinnou součástí.

Jak na IVP

Pokud má žák IVP přiznán v rámci podpůrných opatření, je k jeho vytvoření a realizaci školou kromě doporučení školského poradenského zařízení nutná žádost zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce musí požádat o zpracování IVP a ředitel školy musí vyhotovit rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP.

Co to jsou minimální výstupy

„Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru.

Kdo nese odpovědnost za PLPP

Třídní učitelka vypracuje PLPP společně se školní speciální pedagožkou a informují zákonné zástupce žáka. Iniciátorem tvorby PLPP může být třídní učitel žáka, ale také vyučující předmětu, ve kterém má žák obtíže, nebo poradenský pracovník školy, který sestavení PLPP může navrhnout po konzultaci s vyučujícím.

Kdo tvoří plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PLPP) jako první stupeň podpůrných opatření (PO) zpracovává škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je seznámen zákonný zástupce a všichni učitelé. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu.

Kdo dělá IVP

Je vytvořen podle závěrů školského poradenského zařízení na základě speciálněpedagogického vyšetření, příp. vyšetření lékařského Zpravidla jej vytváří třídní učitel, za vytvoření je odpovědný ředitel školy. Při jeho vytváření je důležitá součinnost s rodiči, příp. dalšími odborníky.

Kdo sestavuje RVP

NPI ČR sestaví ve shodě s Expertním panelem oborové pracovní skupiny, které pod supervizí Expertního panelu připraví návrh nového RVP ZV k veřejné diskuzi. V průběhu procesu tvorby budou dílčí výsledky komunikovány s veřejností. Návrh nového RVP ZV by měl být hotov na začátku roku 2023.

Kde najít ŠVP školy

Metodická podpora pro školy při úpravě a tvorbě školních vzdělávacích programů je dostupná Metodickém portálu RVP.CZ. 2.

Kdy se vypracovává plán pedagogické podpory

Škola ho vypracovává, pokud nestačí přímá podpora ve výuce a je nutná součinnost více pedagogických pracovníků. K tvorbě plánu není nutná konzultace se školským poradenským zařízením. Plán se vyhodnocuje do tří měsíců po jeho přijetí.

Co to je asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání.

Co vymezuje RVP

RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách2.

Proč existuje RVP

RVP vychází z národního programu vzdělávání (Bílá kniha). Vymezuje závazné rámce vzdělávání pro předškolní základní a střední vzdělávání. Nová podoba vzdělávání vznikla proto, že při dnešním rychlém rozvoji technologií není jisté, co budou dnešní děti v době své dospělosti potřebovat.

Kdo dělá ŠVP

Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný.

Co je smyslem ŠVP

Na základě povinného základu RVP konkrétního oboru si školy samy vytvářejí své školní vzdělávací programy (ŠVP). Mohou tak program rozšířit podle svých cílů, např. rozšířit výuku určitých předmětů, nebo se více soustředit na různá zaměření oboru. ŠVP mívá i vlastní název.

Kdo navrhuje PLPP

Třídní učitelka vypracuje PLPP společně se školní speciální pedagožkou a informují zákonné zástupce žáka. Iniciátorem tvorby PLPP může být třídní učitel žáka, ale také vyučující předmětu, ve kterém má žák obtíže, nebo poradenský pracovník školy, který sestavení PLPP může navrhnout po konzultaci s vyučujícím.

Kdo zpracovává plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola v prvním stupni podpůrných opatření s cílem podpořit žáka, u kterého se projevují mírné obtíže ve vzdělávání, jako je například pomalejší tempo práce, drobné obtíže v koncentraci pozornosti, ve čtení, psaní či počítání a je potřeba úpravy školní výuky a domácí přípravy, …

Co můžu delat jako asistent pedagoga

Jedná se zejména o spolupráci s učitelem na výuce (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku.

Co by měl umět asistent pedagoga

Asistent by měl být empatický, měl by být alespoň z části schopen vidět svět očima dítěte, mít porozumění pro zájmy a priority dětí. Současně by měl asistent mít alespoň základní znalosti o rodinném zázemí dětí a pochopení pro jeho zákonitosti.

Kdo tvoří RVP

Tvorbu a oponenturu rámcových vzdělávacích programů zajišťují příslušná ministerstva prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie. Rámcové vzdělávací programy vydává MŠMT po projednání s příslušnými ministerstvy.

Na jaké školy se RVP PV vztahuje

Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách zřízených podle § 16 odst.