Kdy může pojišťovna odmítnout pojistné plnění?

Kdy nemůže pojišťovna krátit nároky na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojišťovny nemají žádné právo krátit pojistné plnění z důvodu amortizace. Podle ústavního soudu není možné, aby poškození zaplatili opravu vozidla obzvláště tehdy, pokud ji nezavinili. „Není možné, aby byli díky nehodě, kterou nezpůsobili, poškození dvakrát.

Co dělat když mi pojišťovna nechce platit

Jestliže pojištěný není spokojen s řešením své pojistné události, měl by se primárně se stížností obrátit přímo na svoji pojišťovnu. Ve stížnosti adresované pojišťovně je vhodné sdělit svůj nesouhlas se způsobem vyřízení pojistné události a případně požádat o nové šetření této události.
Archiv

Kdy má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění z úrazového pojištění

Občanský zákoník dává pojistiteli právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění z úrazového pojištění za úraz, jímž si pojištěný sám sobě úmyslně ublížil na zdraví (např. četné případy demonstrativního sebepoškození nebo případy ať již dokonané, nebo nedokonané sebevraždy pojištěného).

Co dělat když pojišťovna nekomunikuje

„Pokud pojišťovna nekomunikuje, znamená to, že považuje případ za vyřízený. Pokud se oprávněná osoba domnívá, že má nárok na pojistné plnění nebo na pojistné plnění ve vyšší míře, než jaké jí pojišťovna vyplatila, pak má jedinou možnost – podat k soudu žalobu,“ konstatoval advokát Pavel Nastis.

Kdy se Promlci právo na pojistné plnění z pojisteni odpovednosti

Pro promlčení práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti (stejně jako z ostatních neživotních pojištění) stanoví zákon také tříletou promlčecí lhůtu (jiná lhůta platí pro životní pojištění). Tato lhůta začíná běžet za jeden rok od pojistné události.

Kdy vzniká poškozenému právo na pojistné plnění proti pojišťovně

Dle ustanovení § 2861 odst. 2 občanského zákoníku může poškozenému vzniknout právo na pojistné plnění vůči pojišťovně pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo je tak ujednáno. Pro pojištění velkých pojistných rizik neexistuje žádná speciální úprava, tudíž se také použije omezení dle ustanovení § 2861 odst.

Kde si stěžovat na postup pojišťovny

Návrh na mimosoudní řešení sporu může spotřebitel podat v případě neživotního pojištění České obchodní inspekci (coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (ombudsmancap.cz), v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi (finarbitr.cz).

Jak se bránit proti totální škodě

Proti ztrátě hodnoty svého vozu se však můžete pojistit. Ochranu vám poskytne GAP pojištění, které vám v případě totální škody dorovná rozdíl mezi obvyklou (tržní) cenou a původní cenou, za kterou jste auto kupovali.

Kdy žádat o trvalé následky úrazu

Kdy vzniká nárok na trvalé následky Nárok vzniká zpravidla jeden rok po úrazu. V této době se také obvykle podává žádost na pojišťovnu. Ve výjimečných případech, kdy je charakter následku trvalý bez ohledu na další průběh léčby, se ovšem mohou trvalé následky začít řešit ihned po úrazu.

Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě

Plnění za tělesné poškození způsobené úrazem

(1) Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky stanoveného pro příslušné tělesné poškození podle oceňovací tabulky pro tělesná poškození způsobená úrazem.

Jak dlouho se čeká na krycí dopis

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla). Na poskytnutí krycího podpisu není zákonný nárok, ale mnohdy je běžnou praxí mezi pojišťovnami a jejich smluvními servisy. Proto také zákon nestanoví pro vystavení krycího dopisu žádnou lhůtu.

Jak dlouho se řeší pojistná událost

V okamžiku nahlášení pojistné události pojišťovna musí bez odkladu zahájit likvidaci pojistné události, kterou je pověřený vybraný likvidátor. Likvidace by měla být určena nejpozději do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, není-li určeno jinak.

Kdy nejpozdeji nahlasit pojistnou udalost

Dle § 101 Občanského zákoníku je promlčecí doba tříletá a začíná běžet rok po pojistné události. Dle §8 podle Zákona o pojistné smlouvě promlčecí doba začíná běžet po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události. Právo na plnění se promlčí nejpozději za 3 roky.

Jaké mohou být výluky či omezení pojistného plnění daně zákonem

Zákonem dané (standardní) výluky zahrnují:

škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla. škodu, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti, s výjimkou újmy mající povahu ušlého zisku, pakliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením.

Kdy nejpozději se promlčí právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti

Pro promlčení práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti (stejně jako z ostatních neživotních pojištění) stanoví zákon také tříletou promlčecí lhůtu (jiná lhůta platí pro životní pojištění). Tato lhůta začíná běžet za jeden rok od pojistné události.

Kdo vykonává dohled nad pojišťovnami

Dohled nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván dohledem v pojišťovnictví, který vykonává Česká národní banka.

Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě

Na soud, který je jediný oprávněn ve věci pojistného plnění z životního pojištění rozhodovat. Na finančního arbitra, je-li oprávněnou osobou spotřebitel, nebo na soud. Pouze na soud. K rozhodování sporu o pojistné plnění z životního pojištění je kromě soudu příslušný i finanční arbitr.

Kdy se jedná o totální škodu

U havarijního pojištění se jedná o totální škodu, pokud je auto zničené, odcizené nebo jsou náklady na jeho opravu zpravidla vyšší než 80 % z obvyklé ceny vozu. U povinného ručení nesmí případné náklady na opravu přesáhnout obvykle 80 až 100 % obvyklé ceny.

Jak postupovat při totální škodě

Jak postupovat v případě nehody s úplným zničením vozidla (totální škoda) Dopravní nehodu, u které je předpoklad úplného zničení vozidla, máte vždy povinnost neprodleně nahlásit policii, leasingové společnosti a pojišťovně. O způsobu likvidace pojistné události rozhoduje pojišťovna.

Jak řešit trvalé následky

Jak a po kom trvalé následky pracovní úraz požadovat

Odškodnění za trvalé následky probíhá standartním způsobem, jako tomu je v případě nároku na náhradu bolestného, nákladů péče a podobně. Tedy svůj nárok musíte uplatit u zaměstnavatele, který celou záležitost nejčastěji předá pojišťovně.

Jak se vyplácí trvalé následky

Každá pojišťovna má v případě životního pojištění stanoveny oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu. Jednotlivá tělesná poškození jsou v nich vyjádřena procenty nebo procentním rozpětím. Na základě určených procentuálních hodnot pak pojišťovna vypočte plnění z celkové pojistné částky.

Jak dlouho má pojišťovna na vyplaceni úrazu

Podle občanského zákoníku promlčecí doba nároku na pojistné plnění z úrazu jsou tři roky. Začíná běžet jeden rok od úrazu. Úraz a nezbytná doba jeho léčení jsou pro každého citelným zásahem do rozpočtu.

Jak se řeší pojistná událost

Pojistná událost se dnes standardně nahlašuje přes webové formuláře, pro rychlý průběh likvidace pojistky je ale nutné je správně vyplnit. Většina pojišťovacích institucí nabízí bezplatnou linku, na které klienta jednotlivými kroky provedou a každou nejasnost mu vysvětlí.

Kdy nejpozdeji nahlasit pojistnou událost

Dle § 101 Občanského zákoníku je promlčecí doba tříletá a začíná běžet rok po pojistné události. Dle §8 podle Zákona o pojistné smlouvě promlčecí doba začíná běžet po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události. Právo na plnění se promlčí nejpozději za 3 roky.

Kdy nejpozdeji nahlásit pojistnou událost

Nahlaste pojistnou událost co nejdříve

U pojistných události je promlčecí lhůta několik let, zavedenou praxí ale je informovat pojišťovnu ihned po vzniku pojistné události. V opačném případě se může stát, že pojišťovna pro nedostatek důkazů odmítne pojistné plnění vyplatit.