Co to je laterální?

Co to je radiální

radiální 1. paprsčitý, vějířovitě stavěný, syn. radiolitický, méně vhodně radiálně paprsčitý, 2.

Co je to Dorzalni

Dorzální (dorsální) je směrové označení a znamená „zadní“, „zádový“ nebo „hřbetový“. Dorzální strana určitého orgánu je tedy vzadu, na ruce se dorzální plochou myslí hřbet ruky a tak dále. Opakem je pojem ventrální.

Co to je frontální

Frontální výuka je způsob vyučování, v němž učitel pracuje hromadně se všemi žáky ve třídě jednou společnou formou, se stejným obsahem činnosti. Tomu odpovídá také uspořádání prostoru učebny (Průcha, Walterová, Mareš 2001).

Co je to mediálně

probíhající ve střední linii těla.

Co je to axiální a radiální

Hlavní rozdíl je směr pohybu pístku. Radiální – pístek se pohybuje ve stejném směru jako brzdová páčka. "Klasická“ (axiální) – pístek se pohybuje kolmo (nebo velmi blízko kolmému směru) na páčku. Je pochopitelné, že získáte lepší cit při brzdění, když se páčka bude pohybovat ve stejném směru jako pístek.

Co je to Radiala

Radiála (radiální spojení) je typ dopravního spojení z okraje (periferie) do středu určitého území (zpravidla aglomerace). Jedná se buď o pozemní komunikaci nebo dráhu, nejčastěji tramvajovou nebo železniční.

Co to je Sagitální

Sagitální rovina: tato rovina prochází tělem zepředu dozadu a rozděluje jej na pravou a levou část. Frontální rovina: tato rovina rovnoběžná s čelem rozděluje tělo na přední a zadní část. Transverzální rovina: tato rovina rozděluje tělo na horní a dolní část.

Kde se nachází trup

Trup (latinsky truncus) je morfologický termín užívaný v zoologii pro centrální část těla obratlovců a jim příbuzných skupin živočichů. Trup se jako jedna z částí těla popisuje už u polostrunatců (Hemichordata), kteří přitom nemají žádné končetiny ani hlavu v pravém slova smyslu.

Co je to individualizovaná výuka

Individualizovaná výuka – rozvíjí samostatnost, tvořivost a činorodost žáků. Je založena na využití experimentů a pokusů (daltonský plán). Vyžaduje dokonale rozpracovaný obsah učební látky a umožňuje žákům značnou svobodu; je méně vhodná pro žáky s mentálním postižením.

Co patří do mediální výchovy

Mediální výchova se zaměřuje na posuzování mediálně šířeného obsahu. Mezi média patří knihy, televize, rádio, noviny apod. Cílem mediální pedagogiky je jedinec, který dokáže kriticky hodnotit a reflektovat dopad médií vůči sobě i společnosti.

Co je mediální obsah

– články, reportáže, rozhovory, glosy, fejetony, komentáře, zprávy atd.

Co to znamená axiální

Význam slova axiální je „ve směru osy“, ventilátory byly tedy pojmenovány podle směru proudění vzduchu, který vytvářejí. Lopatky ventilátoru, které nasávají a pouštějí vzduch se otáčejí kolem své osy.

Co je to radiální vůle

Vůle v ložisku je hodnota délky posunutí jednoho kroužku smontovaného ložiska vzhledem k druhému kroužku z jedné krajní polohy do druhé. Posunutí může být v radiálním směru (radiální vůle) nebo v axiálním směru (axiální vůle).

Co je Tangenciála

Z tohoto hlediska se radiální spojení odlišuje od tangenciálního (tangenty, tangenciály), které zajišťuje spojení z pohledu centra periferních bodů. Tangenty se zpravidla vyznačují tím, že jsou na nich menší přepravní proudy než na radiálních spojeních.

Co je Sagitalni rovina

Pro lepší orientaci v prostoru se používají tři roviny, vzájemně na sebe kolmé: Sagitální rovina: tato rovina prochází tělem zepředu dozadu a rozděluje jej na pravou a levou část. Frontální rovina: tato rovina rovnoběžná s čelem rozděluje tělo na přední a zadní část.

Kde je trup na těle

Trup (latinsky truncus) je morfologický termín užívaný v zoologii pro centrální část těla obratlovců a jim příbuzných skupin živočichů. Trup se jako jedna z částí těla popisuje už u polostrunatců (Hemichordata), kteří přitom nemají žádné končetiny ani hlavu v pravém slova smyslu.

Co je trup lodi

Možné alternativní odkazy: tru, trua, truano, trub, trub letadla, trub lodi, trub lodi nebo letadla.

Jak vypadá individuální výuka

Individuální výukou se míní taková výuka, kdy se jednomu žákovi věnuje jen jeden lektor. Bohužel z individuální výuky nebo lektorskému přístupu k žákovi, který je připravován přesně podle jeho požadavků, se staly fráze, kterými se dnes holedbá každá agentura na doučování školních předmětů nebo cizích jazyků.

Jaké jsou organizační formy výuky

výuka hromadná, kolektivní (práce učitele s celou třídou, různé typy vyučovacích hodin – motivační, výkladová, opakovací, zkoušecí, kombinovaného typu; samostatná práce studentů, …); výuka skupinová (skupinové vyučování); výuka individuální (každý student má svého učitele); výuka individualizovaná (každý student …

Co to je multimediální výchova

Mediální výchova se zabývá analýzou, tříděním a hodnocením mediálních informací v co nejširším spektru jejich užívání a také pojmenováním, co média vlastně jsou.

Kdo co komu Jak Proč

Pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO, CO, KOMU, JAK a PROČ, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení.

Co je medialni obraz

Mediální obraz je souhrn zpráv a informací o osobě, společnosti, organizaci či události vytvořený masmédii. Jinými slovy je to způsob, jakým je subjekt vykreslován médii. Má povahu typizovaného, zjednodušeného symbolu či soustavy znaků, které zastupují konkrétní objekt nebo událost.

Co je to mediální zpráva

Je to souhrnné označení pro celkové vyznění zpráv, které o subjektu nebo události uveřejnila média. Celkový mediální obraz se může skládat z takových dílčích ukazatelů, jako jsou počet zpráv, jejich hodnotové vyznění, rozložení zpráv v čase a v různých typech médií, struktura dílčích témat či kauz atd.

Co je to axiální vůle

Vůle v ložisku je hodnota délky posunutí jednoho kroužku smontovaného ložiska vzhledem k druhému kroužku z jedné krajní polohy do druhé. Posunutí může být v radiálním směru (radiální vůle) nebo v axiálním směru (axiální vůle).

Co je to axiální ložisko

Axiální kuličková ložiska se skládají z hřídelového kroužku, tělesového kroužku a klece s kuličkami. Ložiska jsou rozebíratelná, kroužky a klec s kuličkami lze montovat zvlášť. Vyráběna jsou v několika řadách jako jednosměrná nebo obousměrná.