Koho lze považovat za osobu mladistvou a jaké to má důsledky pro jeho trestní odpovědnost?

Jaké tresty se udělují mladistvým

Oproti dospělým obviněným se trestní sazby snižují na polovinu, přičemž dolní hranice nesmí přesáhnout jeden rok a horní hranice 5 let odnětí svobody. Pouze v případech, kdy by dospělému pachateli mohl být uložen výjimečný trest, může být opatření odnětí svobody uloženo mladistvému až na 10 let.
ArchivPodobné

Kdy je mladistvý trestně odpovědný

Mladistvý je již trestně odpovědný. Trestní odpovědnost mladistvého začíná spácháním provinění v den, který následuje po dni, kdy dovršil patnáct let a končí v den dovršení osmnáctého roku jeho věku.

Jak se přesně jmenuje zákon o trestní odpovědnosti mladistvých

Zákon č. 218/2003 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
ArchivPodobné

Jaký je rozdíl mezi trestní odpovědností nezletilých a mladistvých

definuje mládež jako děti a mladistvé, přičemž dítětem mladším patnácti let rozumí toho, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, a mladistvým toho, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku (§ 2).

Co můžu dělat od 15 let

Od 15 let může mít člověk legálně pohlavní styk, pochopitelně pouze s osobou, které již bylo také minimálně 15 roků. Pokud např. bude mít patnáctiletý kluk sex s dívkou, které ještě patnáct nebylo, bude trestně stíhán on, a to i v případě, že by milování bylo iniciativou dívky.

Co se může od 18 let

možnost svatby od 18 let, ba i dříve, při svolení rodičů; možnost založení účtu v bance: od 18 let; možnost burzovních obchodů může být omezena, odložena pro dosažení vyššího věku.

Co se stane v 15 letech

Od 15 let může mít člověk legálně pohlavní styk, pochopitelně pouze s osobou, které již bylo také minimálně 15 roků. Pokud např. bude mít patnáctiletý kluk sex s dívkou, které ještě patnáct nebylo, bude trestně stíhán on, a to i v případě, že by milování bylo iniciativou dívky.

Kdo není trestně odpovědný

Pojem dítě v trestním právu označuje všechny osoby mladší 18 let. Tento údaj je velmi zásadní a bohužel často bývá nesprávně interpretován. Do 15 let věku je osoba podle českého právního řádu absolutně trestně neodpovědná. Den po dni, kdy dosáhne dítě 15 let, se stává (relativně) trestně odpovědným.

Co se může od 15 let

Od 15 let může mít člověk legálně pohlavní styk, pochopitelně pouze s osobou, které již bylo také minimálně 15 roků. Pokud např. bude mít patnáctiletý kluk sex s dívkou, které ještě patnáct nebylo, bude trestně stíhán on, a to i v případě, že by milování bylo iniciativou dívky.

Co řeší trestní právo procesní

Předmět trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, práva obviněných a dalších účastníků trestního řízení.

Co vše se může od 15 let

Od 15 let může mít člověk legálně pohlavní styk, pochopitelně pouze s osobou, které již bylo také minimálně 15 roků. Pokud např. bude mít patnáctiletý kluk sex s dívkou, které ještě patnáct nebylo, bude trestně stíhán on, a to i v případě, že by milování bylo iniciativou dívky.

Kdy nastává trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost se zakládá na spáchání skutku se znaky odpovídajícími skutkové podstatě nějakého trestného činu, ať už úmyslného nebo z nedbalosti, a to příčetnou osobou starší 15 let.

Kdo nesmí pracovat i když je mu 15 let

Děti ve věku do 15 let mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti po předchozím povolení správního úřadu (úřadu práce) a za ochranných podmínek uvedených v zákoně a v povolení. O tomto povolení vydává úřad práce rozhodnutí, a to na základě písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu dítěte.

Kdy se musí postarat děti o rodiče

Dítě má vyživovací povinnost vůči rodičům jen za předpokladu, že už je samo schopno se živit, a jen tehdy, pokud toho rodiče potřebují. Například pokud výživu nezajistí manžel nebo rozvedený druh. Navíc rozsah vyživovací povinnosti je stanoven tak, že jde o zajištění slušné výživy.

Co se může od 21 let

S oprávněním této skupiny můžete zároveň řídit motorová vozidla skupiny AM, tříkolky ze skupiny A od 21 let, vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidla skupiny B1.

Kdy clovek Dospeje

Legální věk pro určení dospělosti je od 16 do 21 let podle zákonů dané země. Některé kultury v Africe považují za dospělost věk 13 let, ale ve většině jiných civilizací je to věk mladistvý (dospívající – 13 až 18 let). Věkový limit dospělosti je ve většině zemí 18 let, výjimky tvoří: 19 let: Jižní Korea.

Co se může od 16 let

Nezletilý, který dovršil 16 let věku, má v řízení plnou procesní způsobilost, což znamená, že může samostatně činit procesní kroky a samostatně jednat v našem případě před soudy. Před samotným rozhodnutím soud vyslechne oba snoubence bez přítomnosti dalších osob.

Co dělat v 18 letech

Od 18 let už člověk může samostatně uzavírat smlouvy, a to bez omezení ze strany zákonných zástupců. Může tak začít podnikat, nastoupit do zaměstnání či uzavřít sňatek. Teprve v 18 může člověk volit, kupovat či prodávat alkohol a tabák, a až od osmnácti se smí také dívat na filmy pro dospělé.

Kdy zaniká trestní odpovědnost

K zániku trestní odpovědnosti musí dojít k zamezení, nápravě nebo včasnému oznámení škodlivého následku (např. ublížení na zdraví, zničení nebo poškození věci), který zahrnuje i těžší následek a všechny další i nezaviněné škody nebo újmy, které vznikly v důsledku jednání pachatele.

Jaká je hranice trestní odpovědnosti

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen zákon o soudnictví ve věcech mládeže nebo ZSM). Citovaný zákon stanovil hranici trestní odpovědnosti na 15 let. Zde upravená trestní odpovědnost je koncipována jako tzv. relativní odpovědnost.

Co delat kdyz mi je 18

Od 18 let už člověk může samostatně uzavírat smlouvy, a to bez omezení ze strany zákonných zástupců. Může tak začít podnikat, nastoupit do zaměstnání či uzavřít sňatek. Teprve v 18 může člověk volit, kupovat či prodávat alkohol a tabák, a až od osmnácti se smí také dívat na filmy pro dospělé.

Kdo má právo na dítě

Nárok má stejný je to otec, je zapsán v RL. A je jedno jestli jsou manželé nebo žijí jentak. Monika H. Otec má právo být s dítětem stejně jako matka a dítě má právo být se svým otcem.

Jak probíhá trestní stíhání

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia: Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému).

Co vymezuje trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Kdy si dítě může říct s kým chce žít

„Dítě má právo se vyjádřit od 12 let. Současná judikatura ale dává prostor už i sedmi/osmiletým dětem,“ říká Adéla Lacinová Hubinková. Existuje několik forem péče o děti po rozchodu rodičů. Netypičtější variantou je výlučná péče jednoho z rodičů.