Jak se píší odrážky?

Jak psát body v textu

Jestliže jsou položky ve výčtu nevětného charakteru, začínáme každý bod obvykle malým písmenem, na konci každého bodu výčtu píšeme čárku, popř. středník (zpravidla pokud jsou body výčtu delší a v některém z nich je pro vnitřní členění použita čárka), a výčet ukončíme tečkou.
Archiv

Jaké písmeno se píše za středníkem

Středníkem oddělujeme položky které tvoří nevětné celky. Po středníku se neuvádí velké písmeno a pokud věta tvořící seznam (nebo jeho konec) za seznamem nepokračuje, musí být poslední položka ukončena tečkou.

Kdy se používá dvojtečka

Dvojtečka se používá pro uvozování výčtu a přímé řeči (citace), pro signalizaci vysvětlení/odůvodnění (ve smyslu výrazů totiž, tj., a to, neboť atp.), pro označení poměru a dělení, pro zápis měřítka map, k vyjádření sportovního skóre, pro zápis časových údajů nebo mezi popiskem a vlastním údajem ve formulářích, nejsou‑ …

Co se píše po dvojtečce

Co Se Píše Po Dvojtečce Následuje‑li celek nevětný, píšeme obvykle písmeno malé. Vlastní pravidla má psaní velkých písmen po dvojtečce ve výčtech (viz Psaní výčtů).

Kdy se používá středník

Středník odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka. Středníky se v posledních desetiletích téměř přestaly používat a jejich používání je považováno za anachronismus. Nahradily je tečky nebo čárky, protože experti na styl radí, že věty mají být co nejkratší a dlouhé věty jsou projevem stylistické neobratnosti.

Jak se píší odstavce

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Kdy ukoncit vetu

Tečka označuje ukončení věty jednoduché, složené nebo souvětí, pokud mají funkci oznamovací, někdy také rozkazovací a přací. Na konci věty se píše tečka, i když je na jejím konci e‑mailová nebo jiná elektronická adresa (např. odkaz na webové stránky).

Co znamenají dvě tečky

Dvojtečka (:) je interpunkční znaménko, tvořené dvěma stejně velkými tečkami situovanými nad sebou. Používá se v textu pro oddělení informací uvedených větnou konstrukcí před dvojtečkou, například pro uvedení seznamu, příkladu, údaje nebo přímé řeči.

Kde se píše otazník

Otazník () je znaménko pro označení otázky. Píše se na konci tázacích výpovědí, které mohou mít formu věty, souvětí nebo i samostatného výrazu. Stejně jako naprostá většina interpunkčních znamének se připojuje natěsno k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera, např.

Jak psát odrážky v textu

Pak máte dvě možnosti: První varianta: Napište je jako věty, tedy první písmeno velké, na konci napište tečku. Druhá varianta: První písmeno bude malé a ukončené čárkou (nebo středníkem). Poslední položka bude mít tečku.

Jaké písmeno se píše za pomlčkou

Takový případ může nastat tehdy, pokud za pomlčkou stojí vlastní jméno nebo název, tedy slova, která by sama o sobě začínala velkým písmenem. Vámi uvedené příklady se dle dostupných pravidel píší s písmenem malým.

Jak se dělá čárka s tečkou

Při českém rozložení klávesnice se středník nalézá pod klávesou [Esc]. Při anglickém rozložení se nalézá napravo od klávesy [L]. Nemůžeme-li středník v daném rozložení klávesnice nalézt, můžeme ho zadat přes kombinaci kláves ALT + 59.

Co je Odstavcová zarážka

Odstavcovou zarážku je nejčastější metodou členění odstavců [2]. Odstavcovou zarážku můžeme charakterizovat jako odsazení prvního řádku odstavce. Tato metoda členění odstavců informuje o začátku nového odstavce a konci předchozího odstavce [3]. Používá se pouze u textů zarovnaných do bloku [3].

Jak se zbavit mezer mezi odstavci

Změna mezer mezi odstavciVyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Co znamenají tři tečky za větou

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč.

Co znamenaji dvě tecky za vetou

Trojtečka se často používá na konci věty nebo v místě odmlčení pro vyznačení aposiopese, nedokončené myšlenky; v takovém významu se neodděluje od předchozího textu mezerou (např. „Jestli si to nepřečteš, tak…“). Mezera se píše při použití v neúplných výčtech (např. „jedna, dva, tři, …, pět, …

Co znamenaji 3 tečky za vetou

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč.

Co znamená vykřičník za větou

Vykřičník v závorkách užitý uvnitř věty vyjadřuje údiv, upozornění, nesouhlas. Vykřičník se dává do závorek bez mezer, závorky se od okolních slov oddělují mezerou, např.: Hráč byl během pár minut dvakrát (!) vyloučen.

Jak se píše dvojtečka

V českém rozložení klávesnice se dvojtečka nalézá pod klávesou „L“ napravo, píše se se shiftem. V anglickém rozložení se nalézá hned napravo od klávesy „L“ a i zde se píše se shiftem. Alternativně ji lze zapsat pomocí číselného kódu znaku na numerické klávesnici sekvencí kláves Alt + 5 8 .

Jak udělat Odrážku pod Odrážkou

Přidání textu, odrážek a podřízených odrážekPokud chcete přidat textové odrážky, umístěte kurzor do řádku textu a na kartě Domů vyberte styl odrážek.Stisknutím klávesy ENTER přejděte na další odrážku.

Jak psát odrážky v bakalářské práci

– ODRÁŽKY pokud v textu používáte odrážky, pak za jednotlivými položkami musí následovat čárka (v případě malého počátečního písmena) a nebo tečka (v případě velkého počátečního písmena u jednotlivých odrážek). Za poslední odrážkou následuje tečka, pokud se jedná o konec věty.

Jaký je rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou

Spojovník je krátká vodorovná čárka (-, na klávesnici je obsažena), která se v češtině užívá, pokud chceme vyjádřit, že spojené výrazy tvoří těsný významový celek. Na rozdíl od pomlčky se nikdy neodděluje mezerami z obou stran.

Jak vložit spojovník

Klasický spojovník lze napsat přímo klávesou, která je nečastěji umístěná u pravého Shiftu (tlačítko mezi tečkou a Shiftem na klávesnici).

Co znamená středník tetování

Středník je symbolem současnosti, ale zároveň směřuje do budoucnosti. Může připomínat určitou dobu v životě a zároveň vyjadřovat to, že život stále následuje.

Jak se píše smajlík

Během zadávání textu zadejte Windows klávesu s logem + . (období). Zobrazí se klávesnice emoji. Vyberte nějaký symbol emoji pomocí myši nebo pokračujte v psaní a vyhledejte v dostupných symbolech emoji ten, který se vám líbí.