Jak psát odrážky v textu?

Jak psát body v textu

Jestliže jsou položky ve výčtu nevětného charakteru, začínáme každý bod obvykle malým písmenem, na konci každého bodu výčtu píšeme čárku, popř. středník (zpravidla pokud jsou body výčtu delší a v některém z nich je pro vnitřní členění použita čárka), a výčet ukončíme tečkou.
Archiv

Jaké písmeno po Odrážce

Jestliže za odrážkou nenacházíme větu, ale jedná se například pouze o výčet slov nebo nevětné celky, nepíšeme na začátku velké písmeno. Co se týká interpunkce, píšeme čárku nebo středník. Tady je výběr v podstatě na vás, středník se ale doporučuje psát na konci řádku, kde už nějaké čárky jsou.
Archiv

Jak psát správně dvojtečky

V českém rozložení klávesnice se dvojtečka nalézá pod klávesou „L“ napravo, píše se se shiftem. V anglickém rozložení se nalézá hned napravo od klávesy „L“ a i zde se píše se shiftem. Alternativně ji lze zapsat pomocí číselného kódu znaku na numerické klávesnici sekvencí kláves Alt + 5 8 .

Jak napsat například

Správně píšeme například i na příklad

Synonymem slova například může být částice třeba. Naštěstí vás mohu ujistit, že na příklad i například je správně. Tedy můžete si vybrat, zda chcete psát zvlášť nebo dohromady a obě varianty jsou správné.

Jak se dělají odrážky

Definování nové odrážyVyberte text nebo seznam s odrážkami, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Seznam s odrážkami. a potom klikněte na Definovat novou odrážku.Klikněte na Symbol a potom klikněte na symbol, který chcete použít.Klikněte na OK.

Co se píše za středníkem

Stejně jako další interpunkční znaménka se připojuje natěsno k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera.

Jak psát odrážky v bakalářské práci

– ODRÁŽKY pokud v textu používáte odrážky, pak za jednotlivými položkami musí následovat čárka (v případě malého počátečního písmena) a nebo tečka (v případě velkého počátečního písmena u jednotlivých odrážek). Za poslední odrážkou následuje tečka, pokud se jedná o konec věty.

Jak se píše 4 kvartál

Označení kvartálu Q se píše rovněž bez tečky (1. Q). Pozor: Viz není zkratka, takže za ním nemá co dělat tečka. Je to rozkazovací způsob od slovesa vidět a pojí se se 4.

Jaké písmeno se píše za středníkem

Středníkem oddělujeme položky které tvoří nevětné celky. Po středníku se neuvádí velké písmeno a pokud věta tvořící seznam (nebo jeho konec) za seznamem nepokračuje, musí být poslední položka ukončena tečkou.

Jak vytvořit seznam s Odrážkami

Umístěte kurzor na místo, kam chcete seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle odrážky nebo číslování. Zvolte styl a začněte psát. Pokaždé, když chcete novou odrážku nebo číslo nebo dvojím stisknutím klávesy Enter seznam ukončit, stiskněte klávesu Enter.

Jak vypadá středník

Středník (;) je interpunkční znaménko stojící svou platností mezi čárkou a tečkou. Užívá se pro naznačení středního stupně obsahové závislosti mezi částmi výpovědního celku. Neosamostatňuje části jazykového projevu do té míry jako tečka, ale naznačuje výraznější předěly než čárka.

Kdy se píše otazník

Otazník () je znaménko pro označení otázky. Píše se na konci tázacích výpovědí, které mohou mít formu věty, souvětí nebo i samostatného výrazu. Stejně jako naprostá většina interpunkčních znamének se připojuje natěsno k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera, např.

Jak citovat text v Odrážkách

Je třeba uvést odkaz na zdroj již na začátku převzatého textu a dále text provazovat na autora (stačí uvést např.: „dále autor uvádí…“ a pokračovat v psaní odstavce). Stejně tak u odrážek uvést autora již před dvojtečkou, uvozující začátek odrážek/číslování/výčtu.

Jak se delaji odrazky ve Wordu

Definování nové odrážyVyberte text nebo seznam s odrážkami, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Seznam s odrážkami. a potom klikněte na Definovat novou odrážku.Klikněte na Symbol a potom klikněte na symbol, který chcete použít.Klikněte na OK.

Jak se píše 14 denní

Násobné číslovky píšeme dohromady, např. 20krát (dvacetkrát). Stejně tak se píše dohromady 20letý, 16bitový, 14denní atd.

Kdy zacina 2 čtvrtletí

Druhé čtvrtletí je také známé jako Q2 a skládá se z dubna, května a června.

Jaké písmeno se píše za pomlčkou

Takový případ může nastat tehdy, pokud za pomlčkou stojí vlastní jméno nebo název, tedy slova, která by sama o sobě začínala velkým písmenem. Vámi uvedené příklady se dle dostupných pravidel píší s písmenem malým.

Co se píše po dvojtečce

Co Se Píše Po Dvojtečce Následuje‑li celek nevětný, píšeme obvykle písmeno malé. Vlastní pravidla má psaní velkých písmen po dvojtečce ve výčtech (viz Psaní výčtů).

Jak udělat odrazky v prezentaci Google

Prezentace GoogleV počítači otevřete prezentaci v Prezentacích Google.Zvýrazněte text, který chcete odsadit.V nabídce nahoře klikněte na Formát. Možnosti formátu.Vpravo klikněte na Přizpůsobení textu.V sekci Speciální odsazení vyberte možnost Předsazení.Volitelné: V poli „O“ změňte velikost odsazení.

Jak se píše čárka a tři tečky

Psaní tří teček a výčet

Po čárce před třemi tečkami mezeru píšeme, protože by mezera patřila i před vynechanou položku (např. máslo, rohlíky, …). Za třemi tečkami před navazujícím interpunkčním znaménkem mezeru neděláme, stejně jako bychom ji nedělali, kdyby místo tří teček následovalo jakékoli jiné slovo (např.

Co znamená !

Vykřičník (!) je interpunkční znaménko, které se zpravidla používá pro ukončení věty rozkazovací nebo zvolací, po citoslovci nebo ke zdůraznění věty oznamovací.

Jak správně citovat v textu

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak udělat odrážky

Pokud potřebujete další odrážku na novém řádku pod ním, zadejte ALT+ENTER a proces opakujte. Pokud máte číselnou klávesnici na pravé straně klávesnice, stiskněte kombinaci kláves ALT+7 pro odrážku.

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak se píše 30 denní

Čísla jsou na webu o něco viditelnější, než číselná informace psaná slovy. Zákazník si s nimi dobře rozumí – snadno si pod nimi něco představí a má tendenci jim důvěřovat. Nepíšeme 30-ti denní, ani 100 násobně, ale 30denní a 100násobně, nebo samozřejmě třicetidenní a stonásobně.