Co udává volatilitu fondu?

Co je volatilita fondu

Anualizovaná volatilita je pojem související s měřením rizikovosti fondů a výnosů, kterých je fond schopen docílit. Čím méně je fond volatilní, tím jistější je jeho výnosnost a menší jeho rizikovost. Anualizovaná volatilita fondu je statisticky počítána jako směrodatná odchylka denních zisků od založení fondu.

Co znamená u investic pojem volatilita

Volatilita je parametr, který měří intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu (např. akcie) za dané časové období. Čím je volatilita větší, tím více cena osciluje a tak vytváří větší cenové rozpětí.

Jaký bude vztah mezi ukazatelem SRRI

SRRI vyjadřuje rizikovost fondu na stupnici 1 – 7 od nižší volatility k vyšší. Nástroje peněžního trhu mají typicky nižší volatilitu než akcie, ukazatel SRRI fondu peněžního trhu tedy bude nižší.

Co to je volatilita

Volatilní tedy znamená cenově nestabilní a vysoce pohyblivé dolů i nahoru.

Jak se měří volatilita

Volatilita se měří pomocí nástroje „směrodatná odchylka“, která měří odchylku aktiva od průměru. Některá aktiva jsou volatilnější než ostatní, takže jednotlivé akcie jsou volatilnější než index akciového trhu, který obsahuje mnoho různých akcií.

Jak se počítá volatilita

Jde o statistické číslo používané k měření rizika fondu. Toto číslo představuje výnosy, kterých fond může dosáhnout. Větší anualizovaná volatilita znamená současně větší nejistotu výnosnosti fondu a jeho větší rizikovost. Statistika se počítá jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výnosů od založení fondu.

Kdo je obhospodařovatel fondu

Obhospodařovatel fondu

Obhospodařovatel provádí řízení investic fondu a jeho rizik tak, aby byla naplněna investiční strategie. Vyhledává potenciální investiční příležitosti, vybírá ty nejlepší z nich a rozhoduje o jejich realizaci.

Co je to Ter

Total expense ratio (TER) neboli ukazatel celkové nákladovosti fondu. Ukazatel podává informaci o celkových nákladech spojených s fungováním fondu za poslední uplynulý rok. Jedná se o poměr celkových ročních provozních nákladů fondu k průměrné hodnotě jeho majetku. Ukazatel se udává v procentech.

Jak vypočítat volatilitu

Zde je vzorec: Denní % změna = (běžná cena – včerejší cena) / včerejší cena * 100. Pro výpočet volatility je třeba získat standardní odchylku ve sloupci denní %změny. Pokud používáte tabulkový procesor, použijte následující vzorec: = STDVA (buňka A: buňka Z).

Co je ukazatel beta

Beta ukazatel měří relativní fluktuační rozpětí cenného papíru ve vztahu k celkovému trhu nebo indexu. Udává, jak citlivá je cena akcií na změnu referenčního indexu, a proto by měla být klasifikována jako rizikový faktor. Beta se počítá na základě historických cen.

Co je celková nákladovost fondu

Ty nám prozradí parametr Celková nákladovost fondu (v procentech z investované částky za rok). V praxi se setkáte s označením TER (z anglického Total Expense Ratio) nebo tzv. OGC (z anglického Ongoing charges). Zahrnují všechny náklady, které se promítnou do výkonnosti fondu.

Co je to EPS akcie

Zisk na akcii, známý také pod anglickou zkratkou EPS – Earnings Per Share, je definován jako zisk připadající na jednu kmenovou akcii společnosti.

Jak se počítá beta

Beta se počítá na základě historických cen. Pokud je Beta =1, znamená to, akcie rostou nebo klesají v souladu s celkovým trhem. Pokud je beta větší, dané akcie kolísají více než celkový trh a pokud jsou menší, kolísají méně než celkový trh.

Proč investovat do fondu

Dostupná investice

Vaše peníze ve fondu jsou velmi dobře dostupné. Obvykle trvá přibližně 5 pracovních dní, než dostanete peníze zpět na svůj účet. Fondy jsou také velmi flexibilní nástroj pro přenastavení vašeho investičního portfolia, nebo realizaci zisku v případě dosažení investičního cíle.

Kdy investovat do fondu

čas: Kvůli možnému kolísání investice v čase se proto obecně doporučuje do fondu investovat na delší období. Tím se co nejvíce riziko kolísání investice rozloží. Celkové riziko je pak nižší a investor si zvyšuje pravděpodobnost možného zhodnocení.

Jak zjistit ferovou cenu za akcii

Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu.

Co je to p b

Price to Book lze přeložit jako poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti. P/B je zkráceně Price to Book Value či Price to Book Ratio. Tento ukazatel je nejvolatilnějším ze všech ukazatelů závislých na ceně akcie, protože se jeho hodnota vypočítává z účetní závěrky, provedené v posledním uzavřené čtvrtletí.

Co to je beta

Beta či Béta (majuskulní podoba Β, minuskulní podoba β nebo ϐ uprostřed slova, novořecký název βήτα, starořecký βῆτα) je druhé písmeno řecké abecedy. V systému řeckých číslovek má hodnotu 2. Z tohoto písmene vzniklo písmeno 'B' v latince a písmena 'Б' a 'В' v cyrilici.

Jak vybrat peníze z fondu

Své podílové fondy můžete prodat online v Internet Bance, Smart Bance i na pobočce. Po zadání pokynu k prodeji obdržíte peníze z prodeje svých investic podle aktuální hodnoty zpravidla do 5 pracovních dnů, nestanoví-li statut příslušného fondu lhůtu delší.

Kam investovat v roce 2023

Do čeho investovat v roce 2023:Investice do sebe.Spořicí účty.Stavební spořeníPenzijní připojištěníDluhopisy.Investice do vlastního podnikáníForex.Podílové fondy.

Co je nejlepší investice

Češi považují za nejlepší investici nemovitost, následně rodinu a vzdělání. Investice jako akcie, zlato či podnikání nepovažují Češi za tolik výnosné aktivum. Druhý graf ukazuje nejhorší investici Čechů. Vůbec za nejhorší investici Češi považují ojetý automobil.

Jak se pozná dobrá cena akcie

Zaměřit se na jednotlivé akcie.

Když najdete levnou akcii, nenechte se odradit předpověďmi pro akciový trh nebo pro hospodářství. A na druhé straně klidně držte hotovost, když se vám nebude po nějakou dobu dařit levné akcie nacházet. Klíčová věc v tomto celém postupu je, jak poznat dobrou akcii.

Jak poznat hodnotu akcie

Účetní hodnota společnosti představuje rozdíl mezi celkovými aktivy a cizími zdroji společnosti. Po vydělení této hodnoty počtem akcií získáme hodnotu P/B (Price to Book) ratio. Pokud je hodnota tohoto ukazatele větší než 1, tak je tržní cena akcie vyšší než účetní hodnota vlastního jmění připadající na jednu akcii.

Co zastavi zareni beta

Pronikavost beta záření je větší než u alfa částic, může pronikat materiály s nízkou hustotou nebo malou tloušťkou, k jeho zastavení stačí vrstva vzduchu silná 1 m nebo kovu o šířce 1 mm.

Jak se liší radioaktivní rozpad beta a beta –

K druhé části otázky: rozpad beta plus skutečně pozorujeme pouze u uměle vytvořených nuklidů, ale rozpad beta mínus (často se říká jenom rozpad beta) se vyskytuje i u přírodních radionuklidů. Při beta přeměně (obou typů) se nemění počet částic v jádře, ale změní se počet protonů a neutronů.