Kdy je možné snížit výživné?

Jak přestat platit výživné

Rodič podá návrh na zrušení výživného k soudu

Například potvrzení o studiu, poslední rozsudek, kterým soud výživné stanovil, případně posouzení zdravotního stavu dítěte, je-li indisponováno a neschopno se živit. Ostatní podstatné okolnosti pak zjišťuje soud v řízení o zrušení výživného.

Kdy se nemusí platit alimenty

Zákonem není stanoven věkový limit, do kdy trvá vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. Tedy ani dovršením zletilosti nebo věku 26let neznamená, že na výživné dítě nemá nárok. Vyživovací povinnost však nelze považovat za nekonečnou a jak již bylo výše uvedeno, jediným kritériem je způsobilost sám se živit.

Na co je určeno výživné

Výživné určené soudem zahrnuje částku, která slouží k uspokojování potřeb vyživované osoby (nejčastěji dítěte). Mezi tyto potřeby patří náklady na výživu jako takovou (tedy stravování), ale i náklady na ošaceni, školní pomůcky, léky, zájmovou činnost apod. To vše soud při svém rozhodování zohledňuje.

Kdy končí povinnost platit výživné

Obecně se výživné platí až do dokončení studií, tedy do doby, kdy je dítě schopno samo se živit. I zde se ale najdou výjimky – například pokud potomek studuje ještě ve 30 letech, můžeme polemizovat o tom, zda už není schopen uživit se sám, a v takovém případě je možné obrátit se na soud se žádostí o zrušení výživného.

Co má vliv na výši alimentů

Na výši výživného má vliv zejména podíl na osobní péči o dítě a výše příjmů rodičů. Má tedy vliv, zda je rozhodnuto o výlučné péči jednoho z rodičů, střídavé nebo společné péči Výlučná péče jednoho z rodičů může znamenat, že se druhý rodič do života dítěte vůbec nezapojuje a čas s dítětem tráví např.

Co je nad rámec výživného

Platby nad rámec výživného – jsou platby, které jsou dobrou vůlí druhého (platícího) rodiče. Nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši (ať již se souhlasem druhého rodiče, nebo bez něj)!

Jaké věci soud zohledňuje při určování výživného na dítě

Jistější variantou (a v případě rozvodu také jedinou možnou) je však soudní určení péče o dítě a výživného. Soud při svém rozhodování zkoumá nejen věk dítěte a majetkové poměry rodičů, ale také například to, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na dosavadním chodu domácnosti a péči o společné dítě.

Co všechno se počítá do výživného

Výživné se počítá jen z oficiálních příjmů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte (a jeho majetkové poměry), které zpravidla rodič (nejčastěji matka) vyčísluje. Mnohdy se matka omezí jen na složenky, které se dítěte týkají (školkovné, obědy, kroužky, pojištění a podobně).

Co jsou mimořádně výdaje výživné

mimořádný výdaj (např. tábor, rovnátka nebo nová postel), je druhý rodič povinen zaplatit polovinu. Ale čtete dobře – i mimořádné výdaje by měly být zahrnuty ve výživném. Nic ale nebrání tomu, aby se rodiče na příspěvku na mimořádný výdaj dohodli.