Co dělat když pojišťovna nekomunikuje?

Co dělat když pojišťovna neplní

Jestliže pojištěný není spokojen s řešením své pojistné události, měl by se primárně se stížností obrátit přímo na svoji pojišťovnu. Ve stížnosti adresované pojišťovně je vhodné sdělit svůj nesouhlas se způsobem vyřízení pojistné události a případně požádat o nové šetření této události.
Archiv

Kde si stěžovat na pojišťovnu

Stížnost na pojistitele či zprostředkovatele lze uplatnit písemně (poštou nebo e‑mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoli obchodním místě pojišťovny. Není‑li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojistitele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance (cnb.cz).

Jak dlouho má pojišťovna na vyřízení pojistné události

Průběh likvidace pojistné události

V okamžiku nahlášení pojistné události pojišťovna musí bez odkladu zahájit likvidaci pojistné události, kterou je pověřený vybraný likvidátor. Likvidace by měla být určena nejpozději do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, není-li určeno jinak.

Jak rychle nahlásit pojistnou událost

Pojistná událost musí být nahlášena písemně ihned po počátku pracovní neschopnosti, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny.

Kdy nemůže pojišťovna krátit nároky na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojišťovny nemají žádné právo krátit pojistné plnění z důvodu amortizace. Podle ústavního soudu není možné, aby poškození zaplatili opravu vozidla obzvláště tehdy, pokud ji nezavinili. „Není možné, aby byli díky nehodě, kterou nezpůsobili, poškození dvakrát.

Kdo nahlašuje pojistnou událost

V případě nehody musí škodu z povinného ručení na pojišťovnu nahlásit obě strany, tedy jak viník, tak poškozený. Až potom může pojišťovna začít plnit. Pokud jste poškozený, je třeba mít na paměti, že pojistnou událost je třeba hlásit na pojišťovně viníka nehody, nikoliv u pojišťovny, kde máte povinné ručení vy.

Jak se píše stížnost

Pokud chcete napsat dopis se stížností, je důležité, aby byl stručný a jasný. Začněte tím, že vysvětlíte, co se stalo, včetně toho, kdy, kde a jak se to stalo. Poté popište, jak problém ovlivnil vás nebo vaši firmu, a vysvětlete, jak byste chtěli problém vyřešit. Stížnostní dopisy lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě

Na soud, který je jediný oprávněn ve věci pojistného plnění z životního pojištění rozhodovat. Na finančního arbitra, je-li oprávněnou osobou spotřebitel, nebo na soud. Pouze na soud. K rozhodování sporu o pojistné plnění z životního pojištění je kromě soudu příslušný i finanční arbitr.

Kdo musí nahlásit pojistnou událost

V případě nehody musí škodu z povinného ručení na pojišťovnu nahlásit obě strany, tedy jak viník, tak poškozený. Až potom může pojišťovna začít plnit. Pokud jste poškozený, je třeba mít na paměti, že pojistnou událost je třeba hlásit na pojišťovně viníka nehody, nikoliv u pojišťovny, kde máte povinné ručení vy.

Kdy nejpozdeji nahlásit pojistnou událost

Nahlaste pojistnou událost co nejdříve

U pojistných události je promlčecí lhůta několik let, zavedenou praxí ale je informovat pojišťovnu ihned po vzniku pojistné události. V opačném případě se může stát, že pojišťovna pro nedostatek důkazů odmítne pojistné plnění vyplatit.

Kdy může pojišťovna odmítnout pojistné plnění

Občanský zákoník tedy v první řadě chrání obmyšlené osoby, který má být v případě úmrtí pojištěného vyplaceno pojistné plnění. Pojišťovny tedy mohou snížit pojistné plnění pouze v případě, kdy pojištěný způsobil smrt či těžkou újmu na zdraví ještě další osobě či osobám.

Kdy nejpozději se promlčí právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti

Pro promlčení práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti (stejně jako z ostatních neživotních pojištění) stanoví zákon také tříletou promlčecí lhůtu (jiná lhůta platí pro životní pojištění). Tato lhůta začíná běžet za jeden rok od pojistné události.

Jak se řeší pojistná událost

V případě, že nemusíte volat k nehodě policii, stačí vyplnit záznam o nehodě, doplnit fotodokumentaci a kontaktovat vaši pojišťovnu, ať už online, telefonicky či osobně. Pokud voláte k nehodě policii, nic vyplňovat nemusíte. Policie vám vystaví protokol o nehodě, který následně předáte pojišťovně.

Jak sepsat škodnou událost

NAHLASTE ŠKODU NA POJIŠŤOVNUČíslo pojistné smlouvy.Místo a datum vzniku škody.Příčinu škody (popis škodního děje)Identifikační údaje pojištěného.Kontaktní údaje případných svědkůPředpokládanou výši škody.

Co musí obsahovat stížnost

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.

Co má obsahovat žádost

Nejdůležitější je, aby adresát obsaženému sdělení v dopise porozuměl.Adresa odesílatele. Na prvním místě je Vaše adresa, tj.Adresa příjemce.Předmět žádosti.OsloveníText žádosti.Rozloučení a podpis.

V jakých případech se může zákazník obrátit s řešením sporu s pojištění na finančního arbitra

Finanční arbitr je příslušný pro rozhodování sporů mezi spotřebitelem a vyjmenovanými subjekty. V případě pojištění jsou to pouze spory spotřebitele s pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění.

Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě že není ani po jednání s pojistitelem spokojená s výsledkem likvidace

Odpovědi (Jedná správná odpověď)

Pouze na soud. K rozhodování sporu o pojistné plnění z životního pojištění je kromě soudu příslušný i finanční arbitr.

Jak nahlasit nehodu jako poškozený

V případě, že nemusíte volat k nehodě policii, stačí vyplnit záznam o nehodě, doplnit fotodokumentaci a kontaktovat vaši pojišťovnu, ať už online, telefonicky či osobně. Pokud voláte k nehodě policii, nic vyplňovat nemusíte. Policie vám vystaví protokol o nehodě, který následně předáte pojišťovně.

Jak dlouho po úrazu lze nahlásit pojišťovně

Ze zákona mají životní pojišťovny v případě pojistné události stanovenou lhůtu tří měsíců od nahlášení. V průměru se však výplata pojistného pohybuje v rámci intervalu dvou týdnů.

Jaké mohou být výluky či omezení pojistného plnění daně zákonem

Zákonem dané (standardní) výluky zahrnují:

škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla. škodu, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti, s výjimkou újmy mající povahu ušlého zisku, pakliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením.

Kdy začíná běžet promlčecí lhůta na pojistné plnění z povinného ručení při totální škodě

U práva na pojistné plnění stanoví ustanovení § 626 o. z. počátek promlčecí lhůty k okamžiku uplynutí jednoho roku od pojistné události. Jedná se o objektivní promlčecí lhůtu, která začíná běžet bez ohledu na vědomost osoby oprávněné čerpat pojistné plnění.

Jak dlouhá je objektivní promlčecí lhůta u majetkových práv

Obecná subjektivní promlčecí lhůta trvá podle § 629 odst. 1 OZ tři roky. Obecnou objektivní promlčecí lhůtu stanoví § 629 odst. 2 OZ v délce deset let, ale pouze pro majetková práva.

Co se rozumí pojistnou události

Co je pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění (finanční náhradu za vzniklou škodu). Nahlásit a prokázat vznik a výši škody je povinností pojištěného.

Kdy uplatnit urazove pojištění

Aby se k vám peníze dostaly co nejdřív, nahlaste pojišťovně pojistnou událost hned po ukončení léčení. Pokud se jedná o dlouhodobou vážnou nemoc nebo závažný úraz s trvalými následky, který si vyžádá delší dobu léčení, s hlášením na ukončení léčby samozřejmě nečekejte.