Jakou školu musí mít policista?

Na jakou školu jít Když chci být policista

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.

Jak se stát policistou bez školy

Pro naprostou většinu policejních míst je vyžadována alespoň maturita. V menším počtu pak máme místa, na která postačuje výuční list, ale bez maturity se z nich posunout výše nedá.

Co studovat kdyz chci být kriminalista

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

Jaký by měl být policista

Pokud jde o ideálního policistu, měl by především dbát na zákon, být poctivý, odpovědný, nestranný, inteligentní a pracovitý.

Jak se dostat k policii 2023

střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby. není členem politické strany nebo politického hnutí nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Jaký průměr na policejní školu

S jakým průměrem budete přijímat uchazeče o studium Odpověď: Průměr, kterého uchazeč dosáhl v pololetí 9. ročníku základní školy, není rozhodujícím kritériem přijetí na naši školu.

Jak dlouho trvá policejní výcvik

Délka trvání prezenčního kurzu je sedm týdnů (212 vyučovacích hodin) včetně vykonání závěrečné zkoušky.

Proč jít k policii

Důvod 1. Práce, která má smysl a pomáhá celé společnosti. Důvod 2. Garantované hmotné zajištění a kariérní postup.

Kdo vyšetřuje policisty

Trestní oznámení můžete podat i anonymně. Trestné činy policistů vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Co obnáší práce u policie

Úkolem příslušníka Policie České republiky (dále jen „policisty“) je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

Co dělá policista

Úkolem příslušníka Policie České republiky (dále jen „policisty“) je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

Jak dlouho trvá přijetí k policii

Přijímací řízení trvá obvykle 3 měsíce. V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Jak probíhá první rok u policie

V současné době probíhá Základní odborná příprava po dobu 12 měsíců a to na Policejní akademii (Školním policejním středisku Sadská), Vyšší policejní škole (Brno, Holešov nebo Praha) a útvaru. V rámci Základní odborné přípravy je započteno i volno v délce 6 týdnů.

Co se dělá na policejní škole

Během studia budou žáci postupně připravováni na fyzické testy a psychologické testy, které jsou jedním z kritérií přijetí k bezpečnostním sborům v rámci resortu MV (PČR, HZS). Budou se moci žáci seznámit s přímým výkonem služby u jednotlivých složek Policie ČR

Jak se připravit na nábor k policii

Příprava na fyzické zkoušky u Policie ČR, jak je zvládnout Psychologické vyšetření, zdravotní prohlídka a prověrka tělesné zdatnosti. To jsou tři hlavní testy, které musí absolvovat uchazeč o místo u Policie České republiky.

Co hrozí za ujetí policii

Tento přestupek nelze řešit na místě udělením příkazu na místě (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).

Jak dlouho se studuje policie

Ke studiu jsou přijímáni též studenti, kteří nejsou příslušníky Policie ČR. Standardní doba studia je dva roky. Studium je poskytováno ve formě prezenční a formě kombinované.

Jak dlouho trvá dostat se k policii

školní část (9 měsíců) a praktická část – řízená odborná praxe na vybraných útvarech Policie ČR (2 měsíce).

Kde pracuje policista

Kariérní postup v rámci výkonu služby:

Policista je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo v policii, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Postup obsazování služebních míst v rámci výkonu služby je upraven zákonem.

Jak vypadají psychotesty u policie

Co vás na psychotestech policie čeká Připravte se na testování v délce pěti až osmi hodin, při němž budete: vyplňovat výkonové testy a zaškrtávat v časovém limitu správné možnosti – testuje se při nich například kvalita verbální i figurální paměti, ale také schopnost práce ve stresu, odpovídat formou ano či ne, příp.

Jak dlouho trva policejni kurz

Jak dlouho kurz trvá

Délka trvání prezenčního kurzu je sedm týdnů (212 vyučovacích hodin) včetně vykonání závěrečné zkoušky.

Jak se má chovat policista

Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon, chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.

Jak probíhá nábor k policii

Průběh přijímacího řízení:

Nábor probíhá pouze formou náborového kempu (urychlení celého řízení). Zahajuje se doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti (skládají se z 2 částí), testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. Během kempu je zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět.

Jak vypadá policajt

Příslušníci Policie ČR sice nemají všichni stejnou uniformu, na ulici ale typicky potkáte muže či ženu oděné v černém, s bílým či žlutým nápisem POLICIE na zádech. Odznak nosí policista na uniformě zpravidla na levé straně hrudi. Na něm je umístěn nápis “Policie České republiky” a šestimístné číslo.