Odkud pochází Slované?

Které národy patří mezi Slovany

V dnešní době bývají Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové, Bosňáci a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp.

Kdo je to Slovan

Slovan, Slované označuje příslušníky skupiny příbuzných národů indoevropského původu sídlících ve východní, střední a jižní Evropě, k nimž dnes patří Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci, Lužičtí Srbové, Češi, Slováci, Slovinci, Chorvati, Srbové, Makedonci a Bulhaři.

Kdo vytlačil z původní vlasti Slovanů

I. k nám přicházejí kmeny Slovanů a vytlačují z našeho území Germány. Příchodem Slovanů na naše území končí pravěk a začíná středověk. Pohyb nejen slovanských a germánských, ale i dalších kmenů po Evropě označujeme jako stěhování národů, které trvalo téměř 200 let.

Kdy přišli Slované na naše území

Dnes je mezi archeology přijímán spíše pozdější příchod slovanského obyvatelstva někdy v druhé polovině 6. století (nebo dokonce v poslední třetině), existují doklady přítomnosti langobardské elity ještě ve druhé polovině 6. století (nálezy například na pohřebišti v Hodoníně-Lužicích nebo ve Zbuzanech, Světci atd.).

Jaká byla původní vlast Slovanů

Pravlastí Slovanů byla oblast mezi Vislou a Dněprem. Slované se živili hlavně zemědělstvím, chovali dobytek, jejich způsobem obživy byl i lov a rybolov.

Čím byli Slované

Slovanské kmeny přes půlku Evropy

Slované byli vlastně skupinou několika kmenů. Čechové tehdy zdaleka nebyli národem, ale právě jen jedním z mnoha takových kmenů. Sídlili v Praze a jejím okolí a obklopoval je kmen Zličanů na východě a kmen Doudlebů na jihu.

Jak vypadaly Slované

středoevropský slovanský typ (což nejsou čistí Slovani, právě proto, že na našem území sídlili před nimi Keltové a Germáni – ne nadarmo se říká, že Češi jsou Slovanští Němci) byli na tu dobu středně vysocí (cca 165 – 170 cm u chlapů) jedinci s tmavě hnědými vlasy a tmavýma očima (tedy NE světlovlasí a světloocí jedinci …

Kde spolu zili Slované

Slovany jako takové dělíme na západní, východní a jižní. Když se podíváte na mapu Evropy, uvědomíte si jaká masa Slovanů zde žije. Jako prapůvodní vlast Slovanů se dnes označuje území mezi řekami Dněpr a Visla, tedy dnes část Polska, Bělorusko, Ukrajina.

Jak se oblékali Slované

Základem oděvu byla nějaká forma delší volné košile (tunika, rubáš), která byla u mužů kratší (zhruba po kolena) a u žen delší (ke kotníkům). Mužský oděv mohly dále tvořit buď spodky a k nim oblékané oddělené nohavice, nebo snad i klasické kalhoty, jak je známe například už od Germánů.

V čem žili Slované

Slované si stavěli ze dřeva, proutí a rákosu jednoduchá obydlí. Jejich obytný prostor byl vykopán do země, proto jim říkáme zemnice. Nad terén vystupovala pouze střecha, krytá slámou. V hřebenu byly otvory, kudy stoupal dým z ohniště či pece v rohu.

Co jedli Slované

K nejoblíbenějšímu druhu potravy starých Slovanů patřilo proso, jehož vyloupaná žlutá zrna, neboli jáhly, se dobře skladovala a uchovávala. Z vý- živných jáhel ženy vařily kaši, která dobře zasytila věčně hladové žaludky dětí a mužů. Tu jedli buď slanou, nebo slazenou medem divokých včel či lesními plody.

Co si staveli Slované

Slované si stavěli ze dřeva, proutí a rákosu jednoduchá obydlí. Jejich obytný prostor byl vykopán do země, proto jim říkáme zemnice. Nad terén vystupovala pouze střecha, krytá slámou. V hřebenu byly otvory, kudy stoupal dým z ohniště či pece v rohu.

Jak žili staří Slované

Slované osídlili nejprve nejúrodnější ( nejúrodnější = vhodný k pěstování plodin) oblasti naší země. Žili v obydlích, která měla dřevěnou střechu. Stěny byly spletené z větví a zpevněné hlínou a kameny. Později si stavěli dřevěné domy.