Jaké typy soudů lze rozlišit v ČR?

Jaké jsou soudy

Soustava soudů

nejvyšší soudy (NS a NSS) vrchní soudy (2) krajské soudy (8) okresní soudy (86)

Jaké typy činnosti vykonává soudce

Pracovní činnosti

Projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí, vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů. Projednávání a rozhodování věcí ve správním soudnictví. Projednávání a rozhodování trestních věcí.

Jaké spory rozhodují krajské soudy

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních (též exekučních, péče o nezletilé) i trestních věcí v prvním stupni. Krajské soudy rozhodují v prvním stupni záležitosti právně složitější, jako jsou spory týkající se ochrany osobnosti, autorských práv, práva obchodních společností apod.

Jaký je nejvyšší soud v ČR

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské a okresní soudy. Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soudy mají sídlo v Brně, vrchní soudy pak v Praze a v Olomouci.

Jaké soudy vykonávají v ČR trestní soudnictví

Soudnictví v trestních věcech vykonávají okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a Nejvyšší soud České republiky.

Jak funguje soud v ČR

Okresní a krajské soudy rozhodují o sporech a jiných právních věcech v prvním stupni, krajské a vrchní soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních a krajských soudů, vrchní soudy rozhodují zejména o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů, Nejvyšší soud rozhoduje zejména o dovoláních.

Kdy můžu být soudce

(1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude soudcovskou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 25 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo …

Co řeší Vrchní soud

Soud rozhoduje v tříčlenných senátech především o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů, které má ve svém obvodu, rozhoduje tedy tam, kde tyto krajské soudy rozhodly v prvním stupni.

Co je to NSS

Nejvyšší správní soud České republiky.

Kdy se můžu stát soudcem

(1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude soudcovskou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 25 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo …

Co řeší Ústavní soud

Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter výkonu státní moci.

Co řeší civilní soud

Pramenem procesním práva civilního řízení je Občanský soudní řád. Civilní řízení může rozhodovat například v otázkách rozvodu, ochrany osobnosti, majetkového vypořádání, dědictví nebo obchodních a smluvních vztahů.

Co muze delat soudce

Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních. Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě. Proto musí být nezávislý a nemůže rozhodovat o záležitostech, v nichž může mít nějaký osobní zájem (podjatost).

Kdo je nad soudcem

(1) Předseda Nejvyššího soudu vykonává v souladu s rozvrhem práce soudnictví náležející Nejvyššímu soudu jako předseda senátu nebo soudce. Při respektování soudcovské nezávislosti dbá o důstojnost řízení, jiné činnosti soudců Nejvyššího soudu a o dodržování zásad soudcovské etiky.

Jaké vzdělání musí mít soudce

věk nejméně 30 let. české vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva. složení justiční zkoušky. zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že bude funkce soudce řádně zastávána.

Jak se jmenuje Nejvyšší soud

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

Co je Nejvyšší soud

Jeho hlavním úkolem je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodovací praxe českých soudů v trestním řízení a v občanském soudním řízení, a to především rozhodováním o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů nižších stupňů a zaujímáním sjednocujících stanovisek.

Kde sídlí Nejvyšší správní soud ČR

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Jaký je plat soudce

Základní platy soudců sahají od 100 100 Kč po 329 800 Kč hrubého měsíčně, navíc přičítáme paušální náhrady a případně naturálie.

Co není ve spise není na světě

quod non est in actis, non est in mundo – „co není ve spisech, není ve světě“). Zásada přímosti je velmi důležitá zásada upravující dokazování. Podle ní může soud činit skutková zjištění jen z těch důkazů, které sám provedl.

Co je to nalézací soud

Jedná se o řízení, ve kterém soud nalézá právo – dochází k závěru o tom, kdo je věřitel, kdo je dlužník, jak vysoká je dlužná částka a stanovuje, do kdy má být uhrazena. V nalézacím řízení soud věřiteli pravomocně přiznává existenci pohledávky.

Jak zjistím kdy má nekdo soud

Možnost informovat se rychle prostřednictvím stránky www.justice.cz/ mají účastníci občanskoprávních sporů, trestních věcí i dědických řízení. Infosoud je jednou z částí plánu eJustice. Tam mimo jiné patří i ePodatelna či insolvenční rejstřík, které už jsou v provozu.

Jak se stát asistentem soudce

Asistent soudce se stane soudcem tak, že nejprve vykoná tříletou právní praxi, následně úspěšně složí justiční zkoušku a poté ještě absolvuje jednoroční praxi jako justiční kandidát. Pracovní náplní asistenta soudce během těchto praxí je příprava podkladů pro soudní spory a vedení soudních spisů.

Co je platová základna

Důležitá je zde tzv. „platová základna“, která se definuje pomocí průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok[1]. Tato průměrná mzda je poté násobena určitým koeficientem.

Co to je zásada materiální pravdy

Zásada materiální pravdy

Jedna z nejdůležitějších zásad formálního správního řízení, představuje povinnost správního orgánu zjistit v průběhu dokazování stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, rozhodnutí správních orgánů musejí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci.