Jak poznat vědecký článek?

Jak najít vědecký článek

Volně přístupné databáze a zdroje odborných informacíKnihovny.cz. portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice.Databáze EZB. Seznam odborných časopisů z celého světa.Databáze PubMed.Databáze FAO.Databáze AGRICOLA.Google scholar.Google books.African Journals Online.

Jak napsat vědecký článek

Měl by být informativní, zakládat se na originálním nápadu a zahrnovat výsledky a poznámky autora. Struktura textu by měla být přesná a systém odkazů by měly podporovat reálné teoretické zdroje. Takový článek nejen zaujme vědce z různých oborů, ale bude užitečný i pro širší čtenářskou obec.

Jak poznat odborný článek

Jak poznám odborný článek

Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem.
Archiv

Jak poznám Impaktovaný článek

Pokud si chcete ověřit, zda časopis patří mezi tzv. impaktované časopisy, použijte databázi Journal Citation Reports. Nejpřesnější výsledky získáte, když budete časopis hledat pomocí hodnoty jeho ISSN čísla, které je jedinečné a nepřenosné.

Jak zjistit ISSN článku

Národní databáze ISSN, ve které naleznete ISSN požadovaných periodik, je k dispozici na adrese – http://aleph.ntkcz.cz/F/func=find-b-0&local_base=stk02.

Jak se dostat do Web of Science

PŘÍSTUP DO WEB OF SCIENCE

Přístup do databáze je možný prostřednictvím Portálu elektronických zdrojů / Web of Science (PEZ), a to: přímým přístupem z počítačů v síti UK, • vzdáleným přístupem EZproxy nebo Shibboleth – v takovém případě budete vyzváni k přihlášení CAS.

Jak by měl vypadat článek

10 pravidel pro dobrý článekTitulek a otevření je nejdůležitějšíZačátek článku není pokračováním titulku.To hlavní patří na začátek.Pozor na používání klišéVyhýbejte se trpnému rodu.Jak na číslovky a zkratkyVycpávková slova do dobrého článku nepatříNepoužívejte slang, cizí slova a zkratky.

Co je přehledový článek

Přehledový článek (Review)

Tato sdělení podávají přehled současných znalostí o určité problematice. Zpravidla neobsahují vlastní výsledky, mohou však být doplněny krátkou kazuistikou. Jestliže obsahují vlastní názory či komentář, musí být tyto názory jasně odděleny od objektivního výkladu.

Jak zjistit ISSN článků

Národní databáze ISSN, ve které naleznete ISSN požadovaných periodik, je k dispozici na adrese – http://aleph.ntkcz.cz/F/func=find-b-0&local_base=stk02.

Co je to Impaktované články

Impaktovaný časopis je odborný časopis, kterému byl přidělen impakt faktor, což je hodnota vyjadřující průměrnou míru citovanosti všech jeho článků a příspěvků publikovaných v předchozích dvou letech a v roce aktuálním.

Co to je impakt

Impakt faktor tedy označuje jen průměrný počet citací, kterého v daném období docílil průměrně citovaný článek v daném časopise. Tento údaj tedy v žádném případě nehovoří o tom, že daný konkrétní článek v daném časopise skutečně takové citovanosti dosáhl.

Jaký je rozdíl mezi ISBN a ISSN

ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISSN je obdobou ISBN používaného pro knihy, je však oproti tomu identifikátorem periodické publikace, jako jsou noviny, časopisy, a to i těch vycházející online.

Co má ISSN

Popis: Registr ISSN je nejucelenějším referenčním zdrojem pro identifikaci periodik na světě, spravovaný mezinárodní organizací ISSN. Kromě přiděleného ISSN obsahují záznamy také doplňující bibliografické údaje jako je jazyk, vydavatel, forma a frekvence vydávání a další.

Co je to Scopus

Scopus je citační a referenční databáze zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků.

Co je to Web of Science

Web of Science (WoS) je prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citačních ohlasů prací z mnoha světových vědeckých časopisů a konferencí z nejrůznějších oborů.

Co to je novinový článek

Novinový článek je literární žánr obsahující jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události.

Jak napsat krátký článek

Pokud například chcete psát přátelsky a jednoduše, aby článku porozuměl běžný čtenář bez speciální znalosti v oboru, držte se těchto pravidel:Pište krátké věty.Používejte jednoduchá slova.Pište v činném rodu, ne trpném.Nepoužívejte cizí slova a odborné termíny.Zkratky rozepište do celého slova.

Kde publikovat články

Ideálně využijte databáze Web of Science, resp. Journal Citation Reports nebo Scopus. Open access časopisy hledejte v DOAJ. Nenašli jste zde daný časopis a máte stále nějaké pochybnosti

Jak se dělá časopis

Před vytvářením časopisu byste si s žáky měli ujasnit základní otázky jako např.:Jakou formu bude časopis mítJak často bude časopis vycházetJaký bude mít časopis rozsahKdo budou cíloví čtenářiJaký charakter by měl časopis mítO čem převážně chcete čtenáře informovatKdo bude co dělat

Co znamená impact factor

Impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků sledovaného časopisu, vydaných za poslední dva roky. Pro výpočet impakt faktoru jsou používána citační data bibliografické a citační databáze Web of Science.

Jak zjistím ISSN článků

Národní databáze ISSN, ve které naleznete ISSN požadovaných periodik, je k dispozici na adrese – http://aleph.ntkcz.cz/F/func=find-b-0&local_base=stk02.

Jak vypadá ISBN

ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Kromě arabských číslic se v něm objevuje znak X (římská číslice 10) a rozčleňující spojovníky či mezery.

Co to je Web of Science

Web of Science (WoS) od vydavatelství Clarivate je mezinárodní bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy, techniky, humanitních a společenských věd.

Jak funguje Scopus

Scopus je citační a referenční databáze zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků.

Jak citovat z Web of Science

Do JCR je možné vstoupit prostřednictvím Portálu elektronických zdrojů / Journal Citation Reports (PEZ) a to přímým přístupem z počítačů v síti UK nebo vzdáleným přístupem EZproxy. Také je možné vstoupit do JCR přímo z Web of Science v nabídce vpravo nahoře Products, nebo ze stránek https://jcr.clarivate.com/.