Jak poznat past perfect?

Jak poznat past simple a past perfect

První věta se celá odehrává v minulosti. Dort musel být nejdříve snězen a až pak na to mohl někdo reagovat. Předminulý čas dává najevo, že se děj odehrál v hluboké minulosti a minulý čas prostý pak jednoduše zmiňuje, že se něco stalo (že nemohl uvěřit, že mu snědli dort).
Archiv

Jak poznat Present Perfect

Předpřítomný čas v angličtině (Present perfect) používáme, když hovoříme o věcech, které se udály někdy v minulosti, ale na rozdíl od minulého času prostého neuvádíme nebo nevíme, kdy přesně se v minulosti tyto události staly. Have you ever seen the Jurasic Park film
ArchivPodobné

Jak se tvoří Present Perfect

Tvar předpřítomného času prostého tvoříme vyčasováním pomocného slovesa have, které je následováno příčestím minulým významového slovesa (u pravidelných sloves přidáváme koncovku -ed k základnímu tvaru, tvary příčestí minulého nepravidelných sloves viz tvary past participle v kapitole Past simple tense).

Kdy použít příčestí minulé

Příčestí činné (aktivní participium), běžně označované jako příčestí minulé, též „l-ové“. Používá se ve spojení s tvary pomocného slovesa být k tvoření: minulého času (původně perfekta; znamenalo výsledek ukončeného minulého děje), např.

Kdy se používá past Participle

Nejčastěji past participle potkáme v časech typu perfect, například v čase present perfect. Tento čas vytváříme právě kombinací pomocného slovesa have / has + slovesa ve formě příčestí minulého. Například: I have seen you at the demonstration.

Kdy se používá had been

Nejčastěji se tato struktura používá, když chceme říct, že v určitý okamžik v minulosti nějaký děj již nějakou dobu probíhal, případně říkáme i jak dlouho v tu chvíli už probíhal. She was tired because she had been working for six hours without a break.

Co je to Present Perfect Simple

Předpřítomný čas prostý používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti, ale mají nějakou souvislost s přítomností (pokud například mluvíme o tom zdali a kolikrát jsme něco udělali). Rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým spočívá primárně v tom, zdali je daná činnost dokončena nebo ne.

Co je to past Participle

past simple = minulý čas. past participle = příčestí minulé

Co je to Plusquamperfekt

Plusquamperfektum (lat. plūs quam perfectum, více než perfektum) nebo pluskvamperfektum je předminulý čas sloves, kterým se v některých jazycích vyjadřuje děj, který předcházel jinému minulému ději. Patří mezi tzv. relativní slovesné časy.

Co je to present Participle

Present participle tvoříme dodáním koncovky -ing do slovesa.

Co je participle

Participium (přítomné příčestí: participle clauses) Gramatický jev, který si dnes vysvětlíme, patří mezi mluvnické prostředky, bez kterých se dá docela dobře žít. Objevuje se převážně v psaném formálním a literárním stylu. Pokud jste však na úrovni intermediate či upper-intermediate, měli byste ho znát a umět používat.

Co znamená I have been

I was – byl jsem tam a už nejsem; I have been – pořád tam jsem, např. I have been in the library for 2 hours (jsem tam 2 hodiny).

Kdy se používá past simple

Minulý čas prostý (Past Simple) je dalším hodně používaným anglickým časem. Používá se k vyjádření děje, který proběhl v minulosti. Důležité je, že tento děj už skončil (ráno, včera, minulý týden, atd.) Minulý čas prostý (Past Simple) se také používá při vyprávění, kdy jedna událost následuje za druhou.

Jak se tvoří past Participle

Nejčastěji past participle potkáme v časech typu perfect, například v čase present perfect. Tento čas vytváříme právě kombinací pomocného slovesa have / has + slovesa ve formě příčestí minulého.

Kdy se pouziva Plusquamperfekt

Pokud chceme vyjádřit, že se stal nějaký děj v minulosti ještě před nějakým jiným dějem v minulosti, používá se plusquamperfektum. Proto se nazývá předminulý čas = VOR-Vergangenheit. Jak se Plusquamperfektum tvoří Plusquamperfektum se tvoří podobně jako perfektum.

Kdy se používá was a were

Kladná věta v minulém čase prostém -Sloveso To be (Was a Were)

1. os. j.č. I was Byl jsem
3. os. j.č. She was Ona byla
3. os. j.č. It was Ono bylo
1. os. m.č. We were My jsme byli
2. os. m.č. You were Vy jste byli

Co je příčestí minulé v angličtině

Jak jsme si řekli v úvodu, příčestí minulé vychází z infinitivu. Infinitiv i příčestí mají uprostřed -i-. Infinitiv končí na -e a příčestí je pak zakončeno -en. Minulý čas končí také na -e, ale uprostřed je -o-.

Kdy je has a have

Obecně musíme mít vždy na paměti, že ve všech osobách je have, zatímco v případě on / ona / ono [3rd person singular ] bude has. A je to. To znamená: I have a computer.

Kdy používat has been

Děje, které začaly v minulosti a pokračují v přítomnosti

She has been waiting for you all day (= a čeká i teď). I've been working on this report since eight o'clock this morning (= a ještě ji nemám hotovou). They have been travelling since last October (= a ještě nejsou doma).

Jaký je rozdíl mezi Past Continuous a past simple

V minulosti probíhala určitá činnost nebo děj, na kterou se dotazuje daná otázka. Trvání tohto děje je zdůrazněno použitím minulého času průběhového. Tento děj byl přerušen jiným, který se odehrál okamžitě. Pro ten použijeme minulý čas prostý.

Kdy použít have had

Tvoření Podobně jako předpřítomný čas (např. I have finished, he has been), i předminulý se tvoří pomocí slovesa have a minulého příčestí. Sloveso have zde ale bude v minulém čase had a to ve všech osobách (tedy I had finished, he had seen).

Co je to Participle

I když obvykle mluvíme o past participle, slovo participle samo o sobě znamená „příčestí“ a nemusí to být jen od času minulého (past) ani od trpného rodu!

Jak se řekne česky has got

Oznamovací věty

Anglický text Český překlad
He has got On má
He has got a blue race car. On má modré závodní auto.
He has got his homework. On má jeho domácí úkol.
She has got Ona má

Kde se píše has a kde have

Kladná věta

1. os. j.č. I have Já mám
2. os. j.č. You have Ty máš
3. os. j.č. He has On má
3. os. j.č. She has Ona má
3. os. j.č. It has Ono má

Co je has been

has-been, hasbeen [ˈhæzˌbɪn]

hovor., hanl. odepsaná veličina kdo již nemá vliv ap.